Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Teakhout 18A Zaandam

16

apr

2018

Teakhout 18A
1507 EM Zaandam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 16 april 2018
vanaf 16:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het recht van erfpacht op het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een woning op de vierde verdieping en berging gelegen op de begane grond van het gebouw "Galilei" in het complex Murano gelegen te 1507 EM ZAANDAM, Teakhout 18 A, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 964, uitmakende het drieënzestig/zesduizend driehonderdnegende (63/6.309e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw genaamd “Galilei”, bestaande uit ruimten in de parkeergarage, eerste verdieping (gelegen op loopdek) en tweede tot en met dertiende verdieping; welk gebouw bevat drieënnegentig (93) woningen, drieënnegentig (93) bergingen, één (1) bedrijfsruimte (gedurende de bouw aangeduid als gebouw A), kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 662, uitmakende het zesduizend driehonderdnegen/tweeëndertigduizend tweehonderddrieënzeventigste (6.309/32.273e) aandeel in de hoofdgemeenschap (hierna ook genoemd: "de hoofdgemeenschap"), genaamd complex “Murano Zaanstad” te Zaandam, thans bestaande uit percelen grond gelegen aan de Houtveldweg, Ebbehout en Vurehout te Zaandam, gemeente Zaanstad, waarop zijn gebouwd negen gebouwen, bevattende woningen, bedrijfsruimten, bijbehorende bergingen, een parkeergarage alsmede parkeerplaatsen voor gemeenschappelijk gebruik en zich bevindende buiten de parkeergarage op het gemeenschappelijk terrein en fietsenstallingen, een en ander conform het door Burgemeester en Wethouders van Zaanstad goedgekeurde bouwplan, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K nummer 12752, groot één hectare, éénendertig are en drieënnegentig centiare;
2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de parkeergarage gelegen op de begane grond van het complex "Murano Zaanstad" gelegen te Zaandam, Houtveldweg, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 720, uitmakende het twaalf/drieduizend tweehonderdvierennegentigste (12/3.294e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de parkeergarage gelegen op de begane grond van het hiervoor genoemde complex Murano, bevattende tweehonderd vijf en zeventig (275) parkeerplaatsen, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 661, uitmakende het drieduizend tweehonderdvierennegentig/tweeëndertigduizend tweehonderddrieënzeventigste (3.294/32.273e) aandeel in de hiervoren genoemde hoofdgemeenschap,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 964; 2. kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 720,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 16 april 2018 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom (inclusief BTW) ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 14 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

61701371/MFC 1
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Teakhout 18A te 1507 EM Zaandam
Op zestien maart tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Femke Stroucken, notaris te
Amsterdam:
Et cetera.
(A) Registergoed
1. het recht van erfpacht op het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid
tot het uitsluitend gebruik van een woning op de vierde verdieping en
berging gelegen op de begane grond van het gebouw "Galilei" in het
complex Murano gelegen te 1507 EM ZAANDAM, Teakhout 18 A,
kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding
12719-A, appartementsindex 964, uitmakende het drieënzestig/zesduizend
driehonderdnegende (63/6.309e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit
een gebouw genaamd “Galilei”, bestaande uit ruimten in de parkeergarage,
eerste verdieping (gelegen op loopdek) en tweede tot en met dertiende
verdieping; welk gebouw bevat drieënnegentig (93) woningen,
drieënnegentig (93) bergingen, één (1) bedrijfsruimte (gedurende de bouw
aangeduid als gebouw A), kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K,
complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 662, uitmakende het
zesduizend driehonderdnegen/tweeëndertigduizend
tweehonderddrieënzeventigste (6.309/32.273e) aandeel in de
hoofdgemeenschap (hierna ook genoemd: "de hoofdgemeenschap"),
genaamd complex “Murano Zaanstad” te Zaandam, thans bestaande uit
percelen grond gelegen aan de Houtveldweg, Ebbehout en Vurehout te
Zaandam, gemeente Zaanstad, waarop zijn gebouwd negen gebouwen,
bevattende woningen, bedrijfsruimten, bijbehorende bergingen, een
parkeergarage alsmede parkeerplaatsen voor gemeenschappelijk gebruik en
zich bevindende buiten de parkeergarage op het gemeenschappelijk terrein
en fietsenstallingen, een en ander conform het door Burgemeester en
Wethouders van Zaanstad goedgekeurde bouwplan, ten tijde van de splitsing
in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K
nummer 12752, groot één hectare, éénendertig are en drieënnegentig
centiare;
2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend
gebruik van een parkeerplaats in de parkeergarage gelegen op de begane
61701371/MFC 2
grond van het complex "Murano Zaanstad" gelegen te Zaandam,
Houtveldweg, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K,
complexaanduiding 12719-A, appartementsindex 720, uitmakende het
twaalf/drieduizend tweehonderdvierennegentigste (12/3.294e) aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit de parkeergarage gelegen op de begane grond
van het hiervoor genoemde complex Murano, bevattende tweehonderd vijf
en zeventig (275) parkeerplaatsen, plaatselijk niet nader aangeduid,
kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K, complexaanduiding 12719-
A, appartementsindex 661, uitmakende het drieduizend
tweehonderdvierennegentig/tweeëndertigduizend
tweehonderddrieënzeventigste (3.294/32.273e) aandeel in de hiervoren
genoemde hoofdgemeenschap,
(het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het
Burgerlijk Wetboek.
Et cetera.
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december
tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch,
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf
december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke
worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor
zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE 2017 komt artikel 3 lid 1 AVVE 2017 te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zestien april
tweeduizend achttien om zestien uur dertig minuten (16:30 uur), in "Café Restaurant
Dauphine" gelegen aan het Prins Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V.,
gevestigd te Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde”
vastgesteld ter bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de
Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
61701371/MFC 3
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling
berusten bij de Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster
aangewezen NVM-makelaar, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna:
MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende
goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze voldoet aan
dezelfde criteria ("Directiemakelaar").
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk
vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of
voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van
artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. de achterstallige canon;
h. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het
lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of
zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden
betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te
vermelden veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen
omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de
feitelijke levering blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik
maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in
artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel
3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland.
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland aan de Schuldeiseres verleend blijkens een beschikking de dato
61701371/MFC 4
zevenentwintig februari tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht
(bijlage). De Verkoopster is derhalve bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel
3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd
Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat
voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk
Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij,
indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de
uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid
wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening
en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de
koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster
staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving
van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning
overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde
werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster
al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende
werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet
blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zeventien april tweeduizend
achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van
de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk
vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te
worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
61701371/MFC 5
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien
Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden
gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de
openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te
overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen
aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de
zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende
financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten,
zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de
betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden
daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De
bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de
notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt
hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen
in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model
koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
Deze inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de
eventuele Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele
verschuldigde omzetbelasting.
In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien
de Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op
Inzetpremie, tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer
uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs
voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
In afwijking van artikel 7 lid 3 wordt de inzetpremie niet door de Verkoper voldaan als de
veiling geen doorgang vindt of de Verkoper niet tot gunning overgaat.
61701371/MFC 6
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen
op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de
Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te
blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de
Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de
rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft
uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de
Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de
vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod
te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat
geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de
vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming
van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de
vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet,
wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval
de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt
verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat
onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen
gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan
ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan
gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website
een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in
de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op
Openbareverkoop.nl;
61701371/MFC 7
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen
registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke
persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter
vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii)
ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter
identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil
bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en
controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die
persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft
doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de
veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven
in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%)
van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van
vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende
"gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet
worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via
internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door
NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de
Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder
is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als
(deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen
waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de
waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het
doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet,
ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of
het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere
gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee
wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang
heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de
internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen
geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
61701371/MFC 8
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de
afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen
kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt
geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als
een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer
dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de
Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor
de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig
moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt
geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet
als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft
uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden
namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de
gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te
zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap;
en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere
veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer,
komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling
van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer
anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door
61701371/MFC 9
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de
koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de
notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid
12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van
de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder
afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling
en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een
bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid
als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of,
indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een
gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt
(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris
geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in
aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van
het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende
de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris
zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er
sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste
bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen
deelnemen, niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich
desgevraagd tegenover de Notaris te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een
61701371/MFC 10
rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een recent uittreksel uit het
handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon alsmede de
bevoegdheid van degeen die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die
informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming
van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te
sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de
gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren
zijn tegen verkoop en/of Levering van het Registergoed aan de
desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper en vertegenwoordigde
verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de
Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet
gegoed bevonden, tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid
vindt als Bieder op te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met
deze Bieder genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed
bevonden dan wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich
bij de openbare verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig
identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de
openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende
instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te
overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om
de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal"
kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna
beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze
verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed zijn van toepassing de volgende modelreglementen:
61701371/MFC 11
(a) het modelreglement (voor hoofsplitsing), vastgesteld bij akte op zeventien januari
tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij
afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare
registers (destijds te Amsterdam) op achttien januari tweeduizend zes in register
Hypotheken 4, in deel 19399 nummer 166;
(b) het modelreglement voor ondersplitsing, vastgesteld bij akte op zestien mei
tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij
afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare
registers (destijds te Amsterdam) op zestien mei tweeduizend zes in register
Hypotheken 4, in deel 19495 nummer 156;
(c) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte
van splitsing in appartementsrechten op twaalf januari tweeduizend tien verleden
voor mr. A. Moesker, destijds notaris te Zaanstad, bij afschrift ingeschreven ten
kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertien januari
tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 57772, nummer 18, mede in
verband met een akte houdende wijziging hoofdsplitsing in appartementsrechten, op
zes januari tweeduizend elf verleden voor mr. A. Moesker, voornoemd, bij afschrift
ingeschreven ten kantore van Dienst voor het kadaster en de openbare registers op
zes januari tweeduizend elf in register Hypotheken 4 in deel 59393 nummer 192;
Voorts is op het Registergoed sub 1 van toepassing het reglement van de vereniging:
"Vereniging van Eigenaars gebouw Galilei", gevestigd te Zaanstad, zoals vastgesteld bij:
(d) een akte van ondersplitsing in appartementsrechten gebouw Galilei op zeven januari
tweeduizend elf verleden voor mr. A. Moesker, voornoemd, bij afschrift
ingeschreven ten Kantore van de Dienst van het Kadaster en Openbare Registers op
zeven januari tweeduizend elf in register Hypotheken 4 in deel 59403 nummer 60;
(e) een akte van onder-ondersplitsing in appartementsrechten gebouw Galilei op
tweeëntwintig maart tweeduizend twaalf verleden voor mr. A. Moesker, voornoemd,
bij afschrift ingeschreven ten Kantore van de Dienst van het Kadaster en Openbare
Registers op drieëntwintig maart tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4 in
deel 61267 nummer 187;
Voorts is op het Registergoed sub 2 van toepassing het reglement van de vereniging
"Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Murano Zaanstad", gevestigd te Zaanstad, zoals
vastgesteld bij:
(f) een akte van ondersplitsing in appartementsrechten parkeergarage op twaalf januari
tweeduizend tien verleden voor mr. A. Moesker, voornoemd, bij afschrift
ingeschreven ten Kantore van de Dienst van het Kadaster en Openbare Registers op
dertien januari tweeduizend tien in register Hypotheken 4 in deel 57772 nummer 19,
mede in verband met een akte houdende wijziging ondersplitsing parkeergarage, op
zes januari tweeduizend elf verleden voor mr. A. Moesker, voornoemd, bij afschrift
61701371/MFC 12
ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en Openbare Registers op
zes januari tweeduizend elf in register Hypotheken 4 in deel 59393 nummer 193.
Volgens opgave van de administrateur:
(g) van de Vereniging van Eigenaars gebouw Galilei bedragen de servicekosten
vierenzestig euro en tweeënvijftig cent (EUR 64,52) per maand. De achterstallige
servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van
de koper en bedragen per een maart tweeduizend achttien negenhonderdachtenzestig
euro en zeventig cent (EUR 968,70).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: achthonderdnegenentachtig euro en
zesenzeventig cent (EUR 889,76).
(h) van de Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Murano Zaanstad bedragen de
servicekosten twintig euro en een cent (EUR 20,01) per maand. De achterstallige
servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van
de koper en bedragen per een maart tweeduizend achttien driehonderd euro en twaalf
cent (EUR 300,12).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: driehonderdtweeëntachtig euro en zeventig
cent (EUR 382,70).
Artikel 15. Erfpachtvoorwaarden
Op het Registergoed sub 1 zijn van toepassing de bijzondere voorwaarden zoals vastgesteld
bij akte van uitgifte in erfpacht op achttien februari tweeduizend elf verleden voor mr. drs.
J.F.A.M. Klaver, notaris te Etten-Leur, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers op achttien februari tweeduizend elf in register
Hypotheken 4, in deel 59570, nummer 140, welke bijzondere voorwaarden voor zover
toepasselijk worden geacht in deze akte te zijn opgenomen en daarmee een geheel uit te
maken.
Het erfpachtrecht is voor onbepaalde tijd gevestigd.
Volgens opgave van de grondeigenaar bedraagt de canon tweeduizend
vijfhonderdtweeëntachtig euro en veertig cent (EUR 2.582,40) per jaar. De verschuldigde
canon dient jaarlijks voor of op een november van ieder jaar te worden voldaan waarbij zij
aangemerkt dat bij de uitgifte erfpacht is bepaald dat de eerste tien (10) jaar na de uitgifte
van erfpacht de erfpachter is vrijgesteld van canon. Derhalve zal erfpachter eerst voor of op
een november tweeduizend eenentwintig over het alsdan verstreken tijdvak sinds achttien
februari tweeduizend eenentwintig canon verschuldigd zijn.
In het tiende jaar heeft erfpachter eenmalig de mogelijkheid de erfpacht eeuwigdurend af te
kopen voor een bedrag van twintig (20) keer de canon. De koopsom van de grond (dat wil
zeggen de met het aan erfpachter uitgegeven erfpacht corresponderende bloot eigendom)
bedraagt vervolgens een euro (EUR 1,00).
Blijkens een schrijven van de grondeigenaar de dato twaalf maart tweeduizend achttien kan
koper ook direct na de verkrijging van het Registergoed sub 1 de canon eeuwigdurend
61701371/MFC 13
afkopen conform de hiervoren gemelde regeling. Er zal dan geen verrekening van de nog
resterende kwijtscheldingsperiode plaatsvinden (bijlage).
Artikel 16. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere
verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor
genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
ERFPACHT
Het verkochte sub a. is in erfpacht uitgegeven bij voormelde akte van vestiging recht van
erfpacht welke akte is verleden op achttien februari tweeduizend elf verleden voor genoemde
notaris Mr. Drs. J.F.A.M. Klaver, ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst in register
hypotheken 4 op dezelfde dag in deel 59570 nummer 140.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
A. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar eerste voormelde titel van aankomst
(voor wat betreft het verkochte sub a.) met deel 59570 nummer 140, waarin
woordelijk staat vermeld:
"E. BEPALINGEN VESTIGING ERFPACHT
Ter zake het recht van erfpacht gelden de navolgende bepalingen:
Artikel 1
Duur van het recht van erfpacht
Het recht van erfpacht gaat heden in - deze datum hierna te noemen: "de
ingangsdatum"- en wordt gevestigd voor onbepaalde tijd, behoudens eventuele
beëindiging op grond van de bepalingen van deze akte dan wel de overige in de wet
genoemde gronden.
Artikel 2
De inrichting en ingebruikneming van de grond
De erfpachter is verplicht onder de hierna te noemen voorwaarden:
a. de grond te (laten) bebouwen overeenkomstig het door de gemeente
Zaanstad goedgekeurde bouwplan;
b. de grond en opstallen overeenkomstig de in deze akte van vestiging
aangegeven bestemming in gebruik te nemen.
Artikel 3
Het gebruik overeenkomstig de bestemming
1. De erfpachter is verplicht het aan hem in erfpacht uitgegeven
appartementsrecht uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de daaraan in de
splitsingsakte gegeven bestemming, te weten: woning, berging.
2. Het is de erfpachter niet geoorloofd het registergoed zodanig te gebruiken
dat zulks uit oogpunt van welstand bezwaar oplevert.
61701371/MFC 14
3. Evenmin is het de erfpachter geoorloofd door het gebruik van de grond en
opstallen aan derden hinder of overlast te bezorgen.
4. BKZ kan ontheffing verlenen van de in de leden 1 tot en met 3 genoemde
verplichtingen en verboden op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van
de erfpachter. Indien BKZ ontheffing van een verbod of verplichting
verleent, kan zij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder de herziening
van de canon.
Artikel 4
Instandhouding van de opstallen
1. Erfpachter is verplicht de grond met opstallen in zodanige technische staat
te houden dat deze de in deze akte aangegeven bestemming op behoorlijke
wijze kan dienen. Daartoe dient erfpachter de grond met opstallen in alle
opzichten goed te onderhouden en waar nodig tijdig geheel of gedeeltelijk te
vernieuwen.
2. Het is erfpachter niet geoorloofd de opstallen geheel of gedeeltelijk te slopen
of het bouwvolume van de opstallen te wijzigen.
3. Erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen
over te gaan, indien deze door welke oorzaak ook zijn te niet gegaan.
Erfpachter is verplicht de opstallen tegen brand- en stormschade te
verzekeren.
4. Het is erfpachter niet geoorloofd in, op of aan de grond met opstallen
werkzaamheden of handelingen te verrichten of na te laten dan wel een
bedrijf uit te oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan wel
aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu -waaronder die van de
bodem- wordt veroorzaakt. Alle schade die niettemin door handelen of
nalaten door of vanwege erfpachter ontstaat - waaronder de kosten van
eventueel noodzakelijke bodemsanering - is voor rekening van erfpachter.
5. BKZ kan ontheffing verlenen van de in de leden 1 tot en met 4 genoemde
verplichtingen en verboden op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van
erfpachter. Indien BKZ ontheffing van een verbod of verplichting verleent,
kan zij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder de herziening van de
canon.
Artikel 5
Canon (afkoop, herziening, betaling)
1. Erfpachter is aan BKZ een jaarlijkse canon verschuldigd. Deze canon zal
worden berekend naar een percentage over de grondwaarde van zes en
veertig duizend twee en dertig euro (€ 46.032,00). Dit percentage is gelijk
aan de rente die de Bank Nederlandse Gemeenten aan gemeenten in
rekening brengt voor langlopende geldleningen met een looptijd van tien
61701371/MFC 15
(10) jaar en aflossing in één (1) termijn aan het einde van de looptijd,
verhoogd met een opslag van één en vijf tiende procent (1,5%) en bedraagt
heden vijf en éénenzestig honderdste procent (5,61%). De canonbetaling
dient plaats te vinden bij vooruitbetaling, telkens in één (1) termijn vóór of
op één november van ieder jaar.
2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde zijn partijen overeengekomen dat de
erfpachter de eerste tien (10) jaar vanaf heden géén jaarlijkse canon
verschuldigd is. De verplichting tot betaling van de jaarlijkse canon zal
derhalve ingaan tien (10) jaar na één november tweeduizend elf (01-11-
2011), te weten op één november tweeduizend één en twintig (01-11-2021)
over het alsdan sedert achttien februari tweeduizend eenentwintig verstreken
tijdvak. Eveneens in afwijking van het in lid 1 bepaalde dient de eerste
canonbetaling plaats te vinden uiterlijk vier (4) weken nadat erfpachter van
BKZ een opgave van het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
3. BKZ is bevoegd het percentage van de grondwaarde waarop de
verschuldigde canon is gebaseerd (en daarmee de verschuldigde canon),
telkens na verloop van een periode van tien (10) jaren, derhalve voor het
eerst op achttien februari tweeduizend eenentwintig, te herzien aan de hand
van de marktrente. Onder marktrente wordt in dit verband verstaan de rente
die de Bank Nederlandse Gemeenten aan gemeenten in rekening brengt voor
langlopende geldleningen met een looptijd van tien (10) jaar en aflossing in
één (1) termijn aan het einde van de looptijd, verhoogd met een opslag van
één en vijf tiende procent (1,5%). De grond zal in het tiende jaar weer
worden getaxeerd. Met ingang van het elfde jaar is de erfpachter een
jaarlijkse canon verschuldigd op basis van deze getaxeerde grondwaarde en
de dan vastgestelde marktrente, met dien verstande dat deze canon nooit
lager kan zijn dan de oorspronkelijke canon bij vestiging van het recht van
erfpacht.
4. Tenminste zes (6) weken voor afloop van elke periode van tien jaar zal BKZ
erfpachter op de hoogte brengen van het nieuwe percentage en
canonbedrag.
5. Na afloop van elke periode van tien jaar kan erfpachter ervoor kiezen de
canon eeuwigdurend af te kopen. In de hiervoor sub 4 genoemde annonce
van BKZ zal eveneens de hoogte van deze afkoopsom opgenomen zijn.
6. Alle betalingen door erfpachter aan BKZ te doen, zullen moeten geschieden
zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking op nader door
partij(en) aan te geven wijze.
Artikel 6
Grondwaarde
61701371/MFC 16
1. Voormelde grondwaarde, die aan de canon ten grondslag ligt, wordt hierbij
vastgesteld voor een tijdvak van tien (10) jaar, derhalve voor een tijdvak dat
eindigt op achttien februari tweeduizend eenentwintig.
2. Voor de aanvang van een nieuw tijdvak van tien (10) jaar wordt door BKZ
de grondwaarde opnieuw bepaald.
3. Tenminste zes (6) maanden voor afloop van elke periode van tien (10) jaar
stelt BKZ erfpachter in kennis van de herziene grondwaarde die als basis zal
gelden voor de volgende periode van tien (10) jaar. Tevens stelt BKZ
erfpachter alsdan in kennis van de gewijzigde canon.
Artikel 7
Aankoop grond (bloot eigendom)
Gedurende de eerste tien (10) jaar van het recht van erfpacht kan de erfpachter de
grond (dat wil zeggen de met het aan erfpachter uitgegeven erfpacht
corresponderende bloot eigendom) niet kopen van eigenaar. In het tiende jaar heeft
erfpachter eenmalig de mogelijkheid de erfpacht eeuwigdurend af te kopen voor een
bedrag van twintig (20) keer de canon. De koopsom van de grond (dat wil zeggen de
met het aan erfpachter uitgegeven erfpacht corresponderende bloot eigendom)
bedraagt vervolgens één euro (€ 1,00). Na afkoop van de canon en aankoop van de
bloot eigendom, gaat het erfpachtrecht door vermenging te niet, als gevolg waarvan
de erfpachter vanaf dat moment volledig eigenaar is van de onroerende zaak.
Artikel 8
Overdracht, toedeling, splitsing, ondererfpacht en verhuur
1. Het recht van erfpacht kan niet zonder de schriftelijke toestemming van
BKZ:
a. worden overgedragen (zie ook artikel 9);
b. worden toebedeeld;
c. worden gesplitst door overdracht of toedeling van het recht van
erfpacht op een gedeelte van de zaak;
d. worden gesplitst, worden samengevoegd met een ander recht van
erfpacht of worden (onder)gesplitst in appartementsrechten,
waaronder tevens te begrijpen het door erfpachter verlenen van
deelnemings- en lidmaatschapsrechten die betrekking hebben op het
gebruik van de grond en/of de opstallen.
2. Erfpachter is niet zonder de schriftelijke toestemming van BKZ bevoegd op
de grond geheel of ten dele het recht van ondererfpacht te vestigen.
3. Erfpachter is niet zonder de schriftelijke toestemming van BKZ bevoegd de
grond geheel of ten dele te verhuren, te verpachten of anderszins aan derden
in gebruik te geven.
61701371/MFC 17
4. BKZ kan de in de vorige leden van dit artikel bedoelde toestemming niet
zonder redelijke gronden weigeren.
5. Aan de in dit artikel bedoelde toestemming kunnen door BKZ voorwaarden
worden verbonden.
6. Van overgang of overdracht van het recht van erfpacht moet erfpachter
binnen een maand na de dag van de overgang of overdracht daarvan aan
BKZ schriftelijk kennis geven met overlegging van de bewijsstukken, waaruit
de overgang of overdracht blijkt.
Artikel 9
Voorwaarden/toestemming vervreemding erfpachtrecht
1. Het is erfpachter niet toegestaan het recht van erfpacht en de daarop te
stichten woning (appartement) over te dragen aan een derde zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BKZ, welke
toestemming BKZ gehouden is te verlenen met inachtneming van de
navolgende bepalingen.
2. BKZ zal de hiervoor genoemde toestemming uitsluitend verlenen in het geval
de derde(n), aan wie de erfpachter zijn erfpachtrecht wenst te vervreemden,
zich verbindt tot alle bepalingen die hiervoor in de artikelen 1 tot en met 8
zijn opgenomen, met dien verstande dat alle tijdvakken die in genoemde
artikelen zijn opgenomen niet zullen wijzigen door de overdracht van het
genoemde recht van erfpacht.
Artikel 10
Kettingbeding
De erfpachter is verplicht en verbindt zich jegens BKZ, die dit voor zich aanvaardt,
de in de hiervoor genoemde artikelen 1 tot en met 9 en de in het onderhavige artikel
10 uitgedrukte verplichtingen bij overdracht van het erfpachtrecht of het verlenen
daarop van enig zakelijk recht – met uitzondering van het recht van hypotheek - aan
de nieuwe erfpachter of beperkt zakelijk gerechtigde ten behoeve van BKZ op te
leggen en aan te nemen en in verband daarmee om het in de artikelen 1 tot en met 9
en in het gehele onderhavige artikel 10 bepaalde in de alsdan te verlijden akte van
overdracht of verlening van zakelijk genotrecht woordelijk op te nemen, zulks op
verbeurte ten behoeve van BKZ van een terstond opeisbare boete van
vijfentwintigduizend euro € 25.000,00), met bevoegdheid van BKZ vergoeding van
de eventueel meer geleden schade te vorderen."
Enzovoorts.
"Artikel 14
Milieubepaling
Bij beschikking de dato dertig november negentienhonderd acht en negentig (30-11-
1998) (nummer 98-919122) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
61701371/MFC 18
deze vastgesteld dat het perceel waarop het complex Murano wordt gebouwd ernstig
is verontreinigd maar dat sanering niet als urgent wordt beschouwd. Bij
wijzigingsbeschikkingen van dertig november negentienhonderd negen en negentig
(30-11-1999) (nummer 1999-14682) en vijftien december negentienhonderd negen
en negentig (15-12-1999) (nummer 1999-31814) van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland hebben deze eveneens vastgesteld dat bij het toekomstige
bodemgebruik als "wonen zonder tuin", sanering van de grond niet als urgent wordt
beschouwd. De grond waarop het complex Murano wordt gebouwd is mitsdien
geschikt voor het beoogde gebruik door erfpachter. Erfpachter verklaart van het
vorenstaande kennis te hebben genomen.
Artikel 15
Sancties/Boete
Indien erfpachter, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen
weigerachtig of nalatig blijft de verplichtingen genoemd in onderhavige akte na te
komen, kan een zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door
BKZ vast te stellen direct opeisbare boete worden verbeurd van maximaal
vijfhonderd euro (€500,00) voor elke dag dat de niet-nakoming voortduurt, een en
ander onverminderd het recht van BKZ om vergoeding van kosten, schaden en
interesten te vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:94 van het Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 16
Opzegging
1. Indien erfpachter in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting voortvloeiend uit de onderhavige akte, kan BKZ het
erfpachtrecht beëindigen door opzegging, na ingebrekestelling van
erfpachter bij aangetekend schrijven.
2. Opzegging vindt vervolgens plaats bij deurwaardersexploot en met
inachtneming van een termijn van tenminste zes maanden. De opzegging
wordt op straffe van nietigheid binnen acht dagen betekend aan de
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger op het erfpachtrecht in de openbare registers staan
ingeschreven.
3. Opzegging en afstand door de erfpachter zijn uitgesloten.
Artikel 17
Gevolgen bij opzegging
1. Indien het erfpachtrecht eindigt door opzegging, mag erfpachter de
opstallen noch geheel noch gedeeltelijk wegnemen.
61701371/MFC 19
2. BKZ is gerechtigd tot de opbrengst van verhuring en ingebruikgeving en tot
het gebruik van het registergoed vanaf de datum waarop het erfpachtrecht
ingevolge de opzegging eindigt.
3. Vanaf de datum dat de opzegging in werking treedt en het feitelijk gebruik
van de in erfpacht uitgegeven zaak door erfpachter beëindigd is, komen alle
belastingen en alle andere lasten, die op of wegens de eigendom en de
bebouwing van de grond worden geheven, ten laste van BKZ.
4. BKZ is verplicht binnen zes maanden na de dag waarop het erfpachtrecht
eindigt en het registergoed ter vrije beschikking van BKZ gesteld is,
behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten, een openbare
verkoping volgens plaatselijke gewoonte en onder de gebruikelijke
veilingvoorwaarden te doen houden van het registergoed.
5. De opbrengst van de verkoping wordt uitgekeerd aan de voormalige
erfpachter na aftrek van al hetgeen deze aan BKZ met betrekking tot dat
recht nog is verschuldigd en van de kosten van verkoping.
6. Indien het registergoed voor het eindigen van het recht met hypotheek was
bezwaard, wordt in afwijking van het vorige lid, de opbrengst, na aftrek van
al hetgeen aan BKZ met betrekking tot het registergoed nog verschuldigd is
en van de kosten van de openbare verkoping, aan de hypotheekhouder
uitgekeerd tot het bedrag dat aan de hypotheekhouder zou toekomen indien
het een verdeling gold van de koopprijs in geval van gerechtelijke verkoop
van het registergoed. Het daarna overblijvende bedrag van de opbrengst
wordt uitgekeerd aan erfpachter.
7. Generlei uitkering ingevolge dit artikel heeft plaats, zolang niet het
registergoed ter vrije beschikking van BKZ is gesteld, behoudens door
derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten.
8. Indien bij de openbare verkoping geen bod wordt gedaan of indien een prijs
wordt geboden, die niet toereikend is voor hetgeen BKZ volgens het vijfde lid
mag afhouden, vervalt de verplichting tot gunning en is BKZ niet tot enige
uitkering verplicht.
Artikel 18
Vrijwaring
Erfpachter vrijwaart BKZ voor alle verplichtingen, tot vergoeding van schade, rente
en kosten, waartoe zij ingevolge het bepaalde bij artikel 6:162 juncto 6:174 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens gehele of gedeeltelijke instorting van de opstallen,
gehouden mocht zijn.
Artikel 19
Hoofdelijke aansprakelijkheid
61701371/MFC 20
1. Indien het recht van erfpacht aan twee of meer personen toekomt, zijn deze
hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen aan de verplichtingen, welke met
betrekking tot dat recht tegenover BKZ moeten worden nagekomen.
2. De verplichtingen van de erfpachter, welke uit het recht van erfpacht of de
terzake aangegane overeenkomsten voortvloeien, zijn, zelfs ten aanzien van
erfgenamen en rechtverkrijgenden, ondeelbaar.
3. De gezamenlijke rechthebbende dienen één hunner als vertegenwoordiger
aan te wijzen en BKZ daarvan in kennis te stellen. BKZ kan alle
kennisgevingen, aanzeggingen en vorderingen met betrekking tot het recht
van erfpacht rechtsgeldig aan of tegen deze vertegenwoordiger doen
instellen.
F. BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
Met betrekking tot het registergoed zijn aan BKZ de volgende bijzondere lasten en
beperkingen bekend:
Verwezen wordt naar:
A. een akte van levering, op elf januari tweeduizend tien voor voormelde
notaris Moesker verleden, ingeschreven op diezelfde dag in register
Hypotheken 4 in deel 57767 nummer 4, waarin onder meer staat vermeld:
“Bouw- en inrichtingsplicht
Artikel 7.
1. Koper is verplicht om binnen zesentwintig (26) weken na heden met
de bouw van de tweehonderd vijfenveertig (245) woningen en
driehonderd vierkante meter (300 m2) bruto vloeroppervlakte ten
behoeve van dienstverlenende organisaties/bedrijfsruimte
overeenkomstig de door de gemeente Zaanstad afgegeven
onherroepelijke bouwvergunning een aanvang te maken, de bouw
regelmatig te vervolgen en de gehele bouw binnen drie (3) jaar na
aanvang, overeenkomstig de bouwvergunning, te voltooien.
2. Verkoper is op de hoogte van het feit dat door koper de
herontwikkeling van gebouw A (Galileï) in het project Murano nog
bestudeerd wordt en dat deze ontwikkeling, afhankelijk van de
marktcondities zal worden aangepast, waardoor het totaal aantal
van tweehonderd vijfenveertig (245) woningen, hiervoor sub 1
genoemd, in overleg met de gemeente, zou kunnen wijzigen.
3. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het college van
burgemeester en wethouders, kunnen de in lid 1 genoemde termijnen
door hen telkens met ten hoogste één jaar worden verlengd. Indien
koper niet aan de in lid 1 gestelde termijnen kan voldoen, dient hij
bij aangetekend schrijven met opgave van redenen bij het college
61701371/MFC 21
van burgemeester en wethouders een verzoek tot verlenging van
termijnen in. De kosten, schaden en interesten die voor de gemeente
uit deze verlenging van termijnen voortvloeien zijn voor rekening
van koper.
4. Indien koper na bij aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld,
gedurende veertien (14) dagen weigerachtig of nalatig blijft om
binnen de in lid 1 gestelde termijnen de bouw aan te vangen of te
voltooien alsmede het gebied in te richten conform het gestelde in lid
1, zal door koper aan de gemeente een zonder verdere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete
verschuldigd zijn groot twee duizend twee honderd negen en zestig
euro (€ 2.269,00) voor elke dag dat de niet nakoming voortduurt,
één en ander onverminderd het recht om vergoeding van kosten,
schaden en interesten van de koper te vorderen.
5. Indien koper aan de in lid 1 omschreven bouw- en inrichtingsplicht
niet kan voldoen als gevolg van verkoop krachtens artikel 3:268 van
het Burgerlijk Wetboek, wordt de in lid 1 vermelde bouw- en
inrichtingstermijn verlengd, met dien verstande dat de bouw en
inrichting van het terrein uiterlijk binnen één jaar na datum van
voornoemde verkoop moeten zijn voltooid en onder het voorbehoud
dat aan het bepaalde in de volgende alinea wordt voldaan. Indien
verkoop krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek
plaatsvindt op een tijdstip dat de bouw nog niet is aangevangen of
voltooid zal de aspirant-vervreemder casu quo executant, gehouden
zijn het in dit artikel bepaalde op te leggen aan de koper casu quo
zijn rechtsopvolger(s), op verbeurte van een ten behoeve van de
gemeente Zaanstad zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst direct opeisbare boete van maximaal de koopsom als
genoemd in artikel 2 lid 1 op eerste vordering van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zaanstad te voldoen door bijschrijving
opeen alsdan door of namens de gemeente opgegeven rekening.
Anti-Speculatiebeding
Artikel 8.
Gedurende de periode vanaf heden tot het tijdstip waarop het totale
bouwplan naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders
en conform het bepaalde in artikel 7 voltooid is, dient koper, indien bij
vervreemding aan derden het terrein geheel dan wel gedeeltelijk onbebouwd
is, over het onvoltooide dan wel het onbebouwde gedeelte van het bouwplan,
aan de gemeente het bedrag te betalen, waarmee de prijs van de grond, bij
61701371/MFC 22
verkoop aan derden, de in de overeenkomsten overeengekomen prijs te
boven gaat. Een terrein wordt als gedeeltelijk onbebouwd aangemerkt indien
minder dan vijftig procent (50%) van het terrein bebouwd is. Hierbij worden
de parkeervoorzieningen, die gerealiseerd zijn conform de voor de
overeenkomst geldende parkeernorm, als bebouwd beschouwd.
Infrastructuur / bouw- en woonrijp maken
Artikel 9.
1. Inrichting
1. Koper zal voor eigen rekening en risico het verkochte inrichten en
aldus de binnen het verkochte benodigde civieltechnische werken,
zoals (zand)ophogingen, grondwerken, parkeerplaatsen, riolering,
verhardingen, kunstwerken, brandkranen, openbare verlichting,
groenvoorzieningen en dergelijke niet vermelde doch wel
noodzakelijke voorzieningen aanleggen, een en ander
overeenkomstig het door koper op te stellen en door de directeur van
de Dienst Wijken goed te keuren inrichtingsplan en door de
directeur van de Dienst Wijken goed te keuren bestekken.
2. De bestekken dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de technische
voorwaarden, die als bijlage onderdeel van de tussen partijen
gesloten samenwerkingsovereenkomst de dato twintig juni
tweeduizend (20-06-2000) uitmaken. De werken en voorzieningen
van openbaar nut dienen te worden uitgevoerd binnen het tijdvak
zoals vermeld in artikel 7 lid 1.
3. De deelbestekken dienen zes (6) weken voor de uitvoering van de
desbetreffende civiel-technische werken aan de Dienst Wijken te
worden aangeboden.
4. De aanleg en uitvoering van de werken zullen geschieden onder
toezicht van de gemeente.
5. Indien verkoper terzake van de aansluiting van nutsvoorzieningen in
het verkochte aan nutsbedrijven vergoedingen verschuldigd wordt, is
koper gehouden om deze op eerste vordering van verkoper aan haar
te voldoen. Het overleg met de nutsbedrijven zal door partijen
gezamenlijk worden gevoerd.
2. Matenplan
1. Koper zal tijdig – dat wil zeggen minimaal drie weken voor het
moment van uitzetten van de bouw- en erfgrenzen – een matenplan
indienen waarop de bouw- en erfgrenzen staan aangegeven en zal de
Dienst Wijken in de gelegenheid stellen de bouw- en erfgrenzen uit
61701371/MFC 23
te zetten, een en ander in ieder geval voor de verkoop casu quo
overdracht van de bouwkavels.
2. Het matenplan dient te worden ontworpen op basis van een door de
Dienst Wijken te verstrekken ondergrond van de Grootschalige
Basis Kaart.
3. Koper draagt er zorg voor dat bij verkoop op tekening het
matenplan wordt aangehouden en vrijwaart de gemeente hierbij
voor aanspraken van derden.
3. Gereedmaking
1. Koper is gehouden het gereedkomen van de afzonderlijke
onderdelen van de aan te leggen werken binnen drie (3) weken te
melden bij de gemeente. Met inachtneming van de in de technische
voorwaarden vermelde onderhoudstermijn zal de opneming en
goedkeuring namens de directeur van de Dienst Wijken schriftelijk
worden bevestigd.
2. De verkoper behoudt zich het recht voor bepaalde onderdelen
binnen het verkochte uit te sluiten van overdracht dan wel de
onderhoudstermijn daarvan te verlengen, indien er aanleiding is om
aan te nemen dat er ten gevolge van de planuitvoering schade wordt
/ is toegebracht aan de op te leveren onderdelen.
Openbaarheid in de zin van de Wegenwet
Artikel 10.
De openbaarheid in de zin van artikel 4, lid 1, onder III van de Wegenwet
van het gedeelte openbare weg wordt geacht te zijn ingegaan op de datum
van oplevering van de openbare weg. Zodra het plan feitelijk voor het
publiek toegankelijk wordt, zal de gemeente, wat betreft de verkeers- en
gevaarssituatie, gelden als bevoegd gezag in de zin van het "Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990". Bij brief van de burgemeester en
wethouders van de gemeente Zaanstad, Dienst Stad, van welke brief een
kopie aan deze akte is gehecht, heeft de gemeente Zaanstad bevestigd dat
onder "openbare toegankelijk" voor wat betreft veertig (40) parkeerplaatsen
in het project wordt verstaan de toegankelijkheid voor bewoners van de op
het verkochte te stichten gebouwen, alsmede hun bezoekers en leveranciers
en zulks tevens onder de nadere voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de
voornoemde brief.
Erfdienstbaarheden
Artikel 11.
1. Ten laste van het bij deze verkochte en ten behoeve van zowel het
onder de aannames sub 1 bedoelde openbaar gebied dat bij de
61701371/MFC 24
verkoper verblijft, als ten behoeve van de gemeentelijke gronden
welke de het verkochte onmiddellijk omringende openbare wegen en
openbaar groen zal vormen, wordt bij deze gevestigd de
erfdienstbaarheid om te dulden dat op, in, aan of boven het
verkochte en de daarop (eventueel) te bouwen opstal(len) zo vele en
zodanige pijpen, kabels, leidingen, rioleringen, draden, isolatoren,
rozetten, pijpstellingen, steunijzers, zinkputten en kastjes van de
centrale antenne-inrichting, alles met bijbehorende werken en
toebehoren, in verband met geleidingen voor water, gas,
elektriciteit, afvalstoffen, telefoon of andere openbare doeleinden,
kabeltelevisie steeds inbegrepen, worden aangebracht, gehouden,
onderhouden, hersteld, vernieuwd of verwijderd, als de gemeente of
de belanghebbende (nuts) bedrijven nodig achten.
2. Ten laste van het kadastrale perceel gemeente Zaandam, sectie K
nummer 12706 en ten behoeve van het bij deze verkochte wordt bij
deze gevestigd de erfdienstbaarheid van overbouwing, inhoudende
de verplichting om te dulden dat aan de oostzijde een deel van de
bebouwing op het verkochte (heersend erf) deels gelegen is boven
het perceel dat aan de gemeente verblijft (dienend erf), één en ander
zoals met de letters A en B schetsmatig is aangegeven op de aan
deze akte als bijlage B gehechte en door partijen gewaarmerkte
situatieschets. De vestiging van de erfdienstbaarheden geschiedt
zonder tegenprestatie. Bij niet-nakoming van het hiervoor bepaalde,
dan wel schending van de bedoelde erfdienstbaarheden, verbeurt de
koper, telkenmale ten behoeve van de gemeente een door het enkel
feit der nalatigheid of overtreding en zonder rechterlijke
tussenkomst of ingebrekestelling dadelijk opeisbare boete, groot
twee duizend twee honderd negen en zestig euro (€ 2.269,00) per
overtreding per dag op eerste vordering van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zaanstad te voldoen op een alsdan
door of namens de gemeente op te geven rekening. Deze boete treedt
niet in de plaats van het recht om nakoming en/of schadevergoeding
te vorderen.
3. Alvorens te beslissen omtrent de plaats waar en de wijze waarop de
in lid 1 genoemde zaken worden aangebracht, alsmede omtrent de
vergoeding van eventueel in verband daarmee veroorzaakte schade,
heeft vanwege de gemeente overleg met de rechthebbende op het
perceel plaats. Indien om welke reden ook het overleg niet of niet
binnen een gestelde termijn plaatsvindt dan wel niet tot
61701371/MFC 25
overeenstemming leidt, beslist de gemeente eenzijdig over het
aanbrengen, al dan niet onder toekenning van een door de gemeente
vast te stellen vergoeding zoals hiervoor bedoeld.
Inspanningsverplichting
Artikel 12.
Koper verplicht zich jegens verkoper tijdig en op deugdelijke wijze de
benodigde aanvragen voor afgifte van de voor de tenuitvoerlegging van de
overeenkomst noodzakelijke vergunningen in te dienen bij de gemeente,
andere overheden en/of nutsbedrijven.
Bouwondernemer
Artikel 13.
De woningen op de bij deze akte over te dragen percelen grond dienen te
worden gebouwd door (een) ondernemer(s) die ingeschreven staat (staan) in
de registers van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (G.I.W) te
Rotterdam. De ondernemer(s) moet(en) aan de gemeente Zaanstad
regelmatig opgave doen van de voortgang van de verkopen en een bewijs
van inschrijving van het plan in het register van goedgekeurde bouwplannen
van het G.I.W voorleggen.
Kettingbedinq
Artikel 14.
Het hiervoor in de artikelen 7 tot en met 13 en het onderhavige artikel 14
bepaalde, dient door koper aan een opvolgend bouwer casu quo
ontwikkelaar bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte
(waarbij onder "vervreemding" mede is begrepen het vestigen van beperkte
rechten anders dan hypotheek) aan iedere rechtsopvolger te worden
opgelegd en ten behoeve van de gemeente Zaanstad te worden bedongen en
aangenomen, op dezelfde wijze als de onderhavige koper aan deze bepaling
is verbonden, met dien verstande dat de artikelen 7, 8 en 9, voor zover van
toepassing op het bouwplan - niet meer behoeven te worden opgelegd na
realisatie van de bouw- en inrichtingsplicht dan wel niet meer na verloop
van de in die artikelen genoemde termijnen.
Bij gebreke van nakoming van deze verplichting verbeurt de nalatige partij,
zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ten behoeve van
de gemeente een dadelijk opeisbare boete van maximaal de koopsom als
bedoeld onder "koopprijs", sub 1. Deze boete dient op eerste vordering van
burgemeester en wethouders te worden voldaan door bijschrijving op een
door of namens de gemeente alsdan op te geven rekening. Deze boete treedt
niet in de plaats van het recht om nakoming en (schade-) vergoeding te
vorderen."
61701371/MFC 26
B. voor wat betreft de oude kadastrale percelen gemeente Zaandam, sectie K nummers
12709, 12710 en 12711 (destijds kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie K
nummer 11576 en thans allen opgegaan in nummer 12752) naar een akte van
levering op dertig juli negentienhonderd negenennegentig verleden voor notaris Mr.
J.C. van Straaten, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers op twee augustus daarna in register Hypotheken 4 deel 15975
nummer 20, waarin onder meer staat vermeld:
"B. ANTI-SPECULATIEBEDING
1. Gedurende de periode die loopt vanaf de datum van de
ondertekening van de koopovereenkomst tot het tijdstip waarop het
totale bouwplan naar het oordeel van het college van burgemeester
en wethouders en conform het bepaalde sub A hierboven voltooid is,
dient koper, indien bij vervreemding aan derden het terrein geheel
dan wel gedeeltelijk onbebouwd is, over het onvoltooide dan wel het
onbebouwde gedeelte van het bouwplan, aan de gemeente het
bedrag te betalen, waarmee de prijs van de grond, bij verkoop aan
derden, de in deze overeenkomst overeengekomen prijs te boven
gaat. Een terrein wordt als gedeeltelijk onbebouwd aangemerkt
indien minder dan vijftig procent (50%) van het terrein is bebouwd.
Hierbij worden de parkeervoorzieningen, die gerealiseerd zijn
conform de voor deze overeenkomst geldende parkeernorm, als
bebouwd beschouwd.
C. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Ter verdere uitvoering van het bij de koopovereenkomst ter zake
overeengekomene vestigen partijen bij deze ten laste van het verkochte en
ten behoeve van dat gedeelte van het perceel kadastraal bekend als
gemeente Zaandam, sectie K nummer 11292, dat aan de Gemeente verblijft
en welke de het verkochte onmiddellijk omringende openbare wegen,
openbaar groen en/of openbaar water zal vormen, de erfdienstbaarheden:
a. om te dulden dat op, in, aan of boven het verkochte en de daarop te
bouwen opstal(len) zovele en zodanige pijpen, kabels, leidingen,
rioleringen, draden, isolatoren, rozetten, pijpstellingen, steunijzers,
zinkputten en kastjes van de centrale antenne-inrichting alles met
bijbehorende werken en toebehoren, in ver

Foto's
Downloads
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
info gemeente inzake bestemmingsplan.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart ZAANDAM K 12719 A964.PDF pdf-document
Geanonimiseerde informatie mbt erfpacht.PDF pdf-document
00775_BESTEMMINGSPLAN_KAART.PDF pdf-document
775_Bestemmingsplan_toelichting_en_Voorschriften.PDF pdf-document
Kostenoverzicht Teakhout 18A Zaandam.PDF pdf-document
Uittreksel_BVW_Teakhout 18A te Zaandam.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.