Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Loggerstraat 49 Zaandam

16

apr

2018

 

Loggerstraat 49
1503 KA Zaandam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 16 april 2018
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met schuur, (onder)grond, erf en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Loggerstraat 49, 1503 KA Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie L, nummer 3970, groot een are eenenzestig centiare,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie L, nummer 3970
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 16 april 2018 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 14 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

61701357/MFC 1
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Loggerstraat 49 te 1503 KA Zaandam
Op zestien maart tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice
Balvert, notaris te Amsterdam:
Et cetera.
(A) Registergoed
het woonhuis met schuur, (onder)grond, erf en verder aanbehoren, plaatselijk bekend
Loggerstraat 49, 1503 KA Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie
L, nummer 3970, groot een are eenenzestig centiare, (het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het
Burgerlijk Wetboek.
Et cetera.
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december
tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch,
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf
december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke
worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor
zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE 2017 komt artikel 3 lid 1 AVVE 2017 te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zestien april
tweeduizend achttien om zestien uur dertig minuten (16:30 uur), in "Café Restaurant
Dauphine" gelegen aan het Prins Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V.,
gevestigd te Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde”
vastgesteld ter bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de
Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
61701357/MFC 2
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling
berusten bij de Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster
aangewezen NVM-makelaar, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna:
MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende
goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze voldoet aan
dezelfde criteria ("Directiemakelaar").
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk
vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het
lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of
zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden
betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te
vermelden veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen
omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de
feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans verhuurd in strijd met het
hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit
woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het
huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Op zesentwintig maart tweeduizend achttien zal de zitting inzake het verlof tot inroeping van
het huurbeding plaatsvinden.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd
Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat
61701357/MFC 3
voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk
Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij,
indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de
uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid
wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening
en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de
koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster
staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving
van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning
overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde
werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster
al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende
werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet
blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zeventien april tweeduizend
achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van
de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk
vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te
worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien
Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden
gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de
openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te
61701357/MFC 4
overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen
aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de
zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende
financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten,
zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring
van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de
betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden
daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De
bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de
notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt
hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen
in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model
koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
Deze inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de
eventuele Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele
verschuldigde omzetbelasting.
In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien
de Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op
Inzetpremie, tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer
uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs
voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen
op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de
Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
61701357/MFC 5
bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te
blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de
Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de
rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft
uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de
Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de
vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod
te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat
geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de
vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming
van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de
vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet,
wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval
de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt
verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat
onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen
gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan
ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan
gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website
een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in
de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op
Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen
registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke
persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter
vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii)
ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
61701357/MFC 6
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter
identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil
bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en
controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die
persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft
doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de
veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven
in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%)
van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van
vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende
"gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet
worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via
internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door
NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de
Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder
is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als
(deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen
waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de
waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het
doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet,
ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of
het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere
gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee
wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang
heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de
internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen
geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de
afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen
kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
61701357/MFC 7
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt
geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als
een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer
dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de
Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor
de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig
moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt
geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet
als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft
uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden
namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de
gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te
zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap;
en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere
veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer,
komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling
van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer
anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de
koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de
notariële verklaring van betaling te blijken.
61701357/MFC 8
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid
12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van
de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder
afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling
en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een
bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid
als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of,
indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een
gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt
(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris
geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in
aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van
het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende
de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris
zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er
sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste
bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen
deelnemen, niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich
desgevraagd tegenover de Notaris te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een
rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een recent uittreksel uit het
handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon alsmede de
bevoegdheid van degeen die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die
informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
61701357/MFC 9
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming
van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te
sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de
gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren
zijn tegen verkoop en/of Levering van het Registergoed aan de
desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper en vertegenwoordigde
verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de
Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet
gegoed bevonden, tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid
vindt als Bieder op te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met
deze Bieder genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed
bevonden dan wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich
bij de openbare verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig
identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de
openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende
instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te
overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om
de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal"
kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna
beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze
verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere
verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor
genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
61701357/MFC 10
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere
verplichtingen wordt verwezen naar:
a. voormelde akte van levering op eenendertig augustus negentienhonderdzeventig (31-
08-1970) verleden voor voornoemde notaris I.A. van Overbeeke, waarin het perceel
grond waarop thans het perceel Loggerstraat 49 is gebouwd is aangegeven als
kavelnummer 86, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
"1. De verkoop en koop van elk der hiervoor omschreven percelen is geschied:
a. onder de voorwaarden en bepalingen, welke zijn opgenomen in
voormelde op vier en twintig juni negentienhonderdzeventig voor
mij, notaris, verleden akte, zowel die welke tussen de Gemeente
Zaandam een het Grondbedrijf zijn overeengekomen, als die welke
door het Grondbedrijf met het oog op een goede verkaveling van de
door haar bij die akte gekochte bouwterreinen eenzijdig zijn
vastgesteld, al welke voorwaarden en bepalingen in deze akte
worden geacht letterlijk te zijn opgenomen en aan partijen bekend te
zijn;
b. onder de Algemene Verkoopvoorwaarden van de naamloze
vennootschap: N.V. Grondbedrijf van de N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Assen, vastgesteld bij akte op
eenendertig juli negentienhonderd negen en zestig verleden voor
notaris J. Kroon te Assen, voorzover deze bij de sub a bedoelde akte
niet zijn gewijzigd of daarmee niet in strijd zijn.
2. enzovoorts.
3. Als uitvloeisel en ter uitvoering van het in de hiervoor sub 1a bedoelde akte
opgenomene wordt bij deze het volgende bepaald:
A. Ten laste van elk der kavels 54 tot en met 129 (woonhuizen) en 20
tot en met 45 (garages), voorzover bij deze akte overgedragen, en
ten behoeve van het aan het verkochte grenzende aan de Gemeente
Zaandam in eigendom behorende perceel kadastraal bekend
gemeente Zaandam sektie L nummer 3677, voorzover laatstbedoeld
perceel die het verkochte omringende openbare wegen en
plantsoenen zullen vormen, worden bij deze gevestigd:
a. de erfdienstbaarheid om op de op het lijdend erf te stichten
opstallen en in de die opstallen omringende tuinen en erven
geen radio en/of televisieantennes aan te brengen of
daarmede gelijk te stellen inrichtingen te plaatsen, of in
stand te houden;
b. de erfdienstbaarheid tot instandhouding van kleuren.
61701357/MFC 11
B. Over en weer ten nutte en ten laste van elk der bij deze akte
overgedragen kavels, waarop woonhuizen worden gebouwd en der
aan de Gemeente Zaandam in eigendom verblijvende kavels 59, 77
en 93 (woonhuizen) voorzover aan elkaar grenzende worden
gevestigd de erfdienstbaarheden van:
a. licht, en b. uitzicht.
C. Over en weer ten nutte en ten laste van elk der bij deze akte
overgedragen kavels en der aan de Gemeente Zaandam in eigendom
verblijvende kavels 59, 77 en 93 (woonhuizen) en 23, 26, 28, 30, 31,
32, 33, 36, 37, 40 en 41 (garages), voorzover aan elkaar grenzende,
wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van overbouw.
D. Over en weer ten nutte en ten laste van elk der bij deze akte
overgedragen kavels en der aan de Gemeente Zaandam in eigendom
verblijvende kavels 59, 77 en 93 (woonhuizen) en 23, 26, 28, 30, 31,
32, 33, 36, 37, 40 en 41 (garages), voorzover ze volgens het huidige
bouwplan onder één kap zijn geprojecteerd, worden gevestigd de
erfdienstbaarheden tot;
a. instandhouding van kleuren, en
b. tot afvoer van regenwater en drop.
E. Over en weer ten behoeve en ten laste van:
a. de garages kavelnummers 20 tot en met 32, en
b. de garages kavelnummers 33 tot en met 44, zo bij deze akte
overgedragen als aan de verkoper verblijvende, wordt
gevestigd de erfdienstbaarheid van weg.
F. Over en weer ten behoeve en ten laste van de bij deze akte
overgedragen kavels, welke deel uitmaken van het perceel
kadastraal bekend gemeente Zaandam sektie L nummer 3669, en de
bij deze akte overgedragen kavels en de aan de Gemeente Zaandam
in eigendom verblijvende kavels nummers 4, 17, 34, 35, 40 en 47
(woonhuizen) en 1, 6, 8 en 17 (garages) deel uitmakende van het
perceel kadastraal bekend gemeente Zaandam sektie L nummer
3670, en nummers 59, 77 en 93 (woonhuizen) en 23, 26, 28, 30, 31,
32, 33, 36, 37, 40 en 41(garages), deel uitmakende van het perceel
kadastraal bekend gemeente Zaandam sektie L nummer 3669, wordt
gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben van kabels ten
behoeve van het centraal antennesysteem.
G. Ten laste van kavel nummer 34 (woonhuis) en ten nutte van de bij
deze akte overgedragen kavels worden gevestigd de
erfdienstbaarheden van:
61701357/MFC 12
a. het dulden van een antennemast, en
b. het hebben van tuien.
H. De navolgende voetpaden, ter breedte van ongeveer een meter vijftig
centimeter zullen worden aangelegd, zoals aangegeven op de
gemelde schetstekening, gelegen:
a. met het hart op de achtergrens van de kavelnummers 54 tot
en met 59 en de zijgrens van de kavelnummers 129 en 60,
verder met het hart op de achtergrens tussen de
kavelnummers 60 tot en met 67 en 123 tot en met 129;
b. met het hart op de achtergrens van de kavelnummers 82 tot
en met 87 en de zijgrens van de kavelnummers 81 en 88,
verder met het hart op de achtergrens tussen de
kavelnummers 74 tot en met 81 en 88 tot en met 94;
c. langs de achtergrens van de kavelnummers 96 tot en met 99,
100 tot en met 105, langs de zijgrens van kavelnummers 73
en met het hart op de achtergrens tussen de kavelnummers
71 tot en met 73 en 106 tot en met 108;
d. langs de zijgrens van kavelnummers 68, met het hart op de
achtergrens tussen de kavelnummers 68 tot en met 70 en 109
tot en met 111, langs de achtergrens van de kavelnummers
112 tot en met 117, en langs de achtergrens van de
kavelnummers 118 tot en met 121.
De hiervoor onder Ha tot en met d genoemde paden worden
bestemd tot buurweg (voetpad) als bedoeld in artikel 719
van het Burgerlijk Wetboek en dienen tot achteruitgang voor
de bewoners van de respectieve aangrenzende kavels om te
komen en te gaan van en naar de openbare straat.
I. a. ten behoeve van de kavelnummers 71 tot en met 73, 95 tot en
met 99, 100 tot en met 108, en
ten laste van het voorterrein van de garages 33 tot en met
45; en
b. ten behoeve van de kavelnummers 68 tot en met 70, 109 tot
en met 117 en 118 tot en met 122, en
en ten laste van het voorterrein van de garages 20 tot en met
32,
wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen en te
gaan van en naar de openbare straat.
61701357/MFC 13
J. Op de achtergrens van de kavelnummers 118, 119 en 120, tussen de
garages 25 en 26 alsmede van de kavelnummers 97 tot en met 99,
tussen de garages 39 en 40, zullen muren worden aangebracht.
Deze muren zijn bedoeld als afscheiding tussen de achterpaden en
de voorterreinen van de desbetreffende garages.
Het onderhoud van deze muren is respectievelijk voor rekening van
de eigenaren van de kavels 118, 119 en 120, en de garages 20 tot en
met 32, ieder voor een gelijk deel, en voor rekening van de
eigenaren van de kavels 97, 98 en 99 en de garages 33 tot en met 45,
ieder voor een gelijk deel.
Voor erfdienstbaarheden en bepalingen als hiervoor onder B tot en
met J vermeld met betrekking tot reeds door de Gemeente Zaandam
aan diverse kopers in eigendom overgedragen kavels, deel
uitmakende van de percelen kadastraal bekend gemeente Zaandam
sektie L nummers 3669 en 3670, wordt ten deze verwezen naar twee
akten van transport op vijf en twintig en negen en twintig juni
negentienhonderd zeventig voor mij, notaris, verleden,
overgeschreven ten Hypotheekkantore te Haarlem respectievelijk op
zes en twintig juni negentienhonderd zeventig in deel 2780 nummer
31 en op negen en twintig juni negentienhonderd zeventig in deel
2780 nummer 69.
Onder verwijzing naar het hiervoor sub 1a en b bepaalde, wordt bij
deze nogmaals uitdrukkelijk verwezen naar- en hierbij
overeengekomen de bepalingen opgenomen onder nummer 5 en
letter N in de hiervoor onder 1a bedoelde akte, welke bepalingen op
straffe van de daarin genoemde boeten dienen te worden nageleefd
bij- en als kettingbeding opgenomen in elke met betrekking tot een
kavel op te maken akte van overdracht."
b. de in de hiervoor onder a aangehaalde akte 1 a gemelde akte van verkoop en koop
en vaststelling van kavels, vierentwintig juni negentienhonderdzeventig (24-06-1970)
verleden voor voornoemde notaris I.A. van Overbeeke, bij afschrift overgeschreven
ten hypotheekkantore te Haarlem op vijfentwintig juni daarna in deel 2779 nummer
137;
c. de in de hiervoor onder a aangehaalde akte onder 1 b omschreven Algemene
Verkoopvoorwaarden de dato eenendertig juli negentienhonderdnegenenzestig (31-
07- 1969)
Van de onder bedoelde akte verklaarde koper een kopie te hebben ontvangen en met de
inhoud van die akte bekend te zijn.
61701357/MFC 14
Voor zover in de hiervoor onder a en b bedoelde akten en in de hiervoor onder c
omschreeven Algemene Verkoopvoorwaarden verplichtingen voorkomen welke verkoopster
verplicht is aan koper op te leggen, de comparante sub 1, handelende als gemeld, dat bij
deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die
rechten bij deze tevens door verkoopster voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden
opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor
aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen
eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief
energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee
volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het
Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare
registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of
gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie
wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Zaanstad de dato vijf februari tweeduizend achttien
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Zaanstad Oost en West van de
gemeente Zaanstad, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato vier januari tweeduizend achttien, waarvan
een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Garantie
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en
feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze
staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze
61701357/MFC 15
akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de
Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie
en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het
Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare
registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld
bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed
die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 20. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.
Et cetera.

Foto's
Downloads
20180116_bestemmingsrapport_loggerstraat_49_1503ka_zaandam_nl_imro_0479_sted3825_0001.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport ontwerp.PDF pdf-document
bodeminfo.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
kaart ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart ZAANDAM L 3970.PDF pdf-document
Uittreksel_BVW_Loggerstraat 49 te Zaanstad.PDF pdf-document
Kostenoverzicht Loggerstraat 49 te Zaandam.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.