Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Dillenburg 14 Halfweg

16

apr

2018

Dillenburg 14
1165 HN Halfweg

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 16 april 2018
vanaf 16:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Dillenburg 14, 1165 HN Halfweg (NH), kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummer 2463, groot een are eenendertig centiare,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie M, nummer 2463
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 16 april 2018 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 14 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

61800077/MFC 1
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Dillenburg 14 te 1165 HN Halfweg
Op zestien maart tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice
Balvert, notaris te Amsterdam:
et cetera.
(A) Registergoed
het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Dillenburg
14, 1165 HN Halfweg (NH), kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, sectie M, nummer 2463, groot een are eenendertig centiare, (het
"Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het
Burgerlijk Wetboek.
Het Registergoed is gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5
lid 3 onder B van de Wet Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van N.V.
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, een naamloze vennootschap met zetel te
Velserbroek en met adres: Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek, welk recht werd
gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers op negentien maart tweeduizend tien in register Hypotheken 4,
deel 58043 nummer 164 van een afschrift van een akte tot overdracht zakelijke
rechten, op negentien maart tweeduizend tien verleden voor mr. A.W.O. Jansen,
destijds notaris te Arnhem, alsmede door de inschrijving ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Haarlem) op achttien oktober
negentienhonderd tweeënzestig in register Hypotheken 4, deel 2428 nummer 10 van
een afschrift van een akte tot vestiging zakelijk recht ten behoeve van de Provincie
Noord-Holland, op zeventien oktober negentienhonderd tweeënzestig verleden voor
H.H.G. van Everdingen, destijds notaris te Haarlemmermeer, welk recht eerder in
rang is dan het recht van de executerende hypotheekhouder.
et cetera.
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december
tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch,
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf
december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke
worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor
zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
61800077/MFC 2
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE 2017 komt artikel 3 lid 1 AVVE 2017 te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op zestien april
tweeduizend achttien om zestien uur dertig minuten (16:30 uur), in "Café Restaurant
Dauphine" gelegen aan het Prins Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V.,
gevestigd te Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde”
vastgesteld ter bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de
Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling
berusten bij de Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster
aangewezen NVM-makelaar, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna:
MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende
goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze voldoet aan
dezelfde criteria ("Directiemakelaar").
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk
vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het
lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of
zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden
betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te
vermelden veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen
omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
61800077/MFC 3
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de
feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans verhuurd in strijd met het
hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit
woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een
verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij de Rechtbank
Noord-Holland.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Holland wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het
huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit
worden gepubliceerd op de site van www.openbareverkoop.nl en/of www.veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd
Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat
voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk
Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij,
indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de
uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid
wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening
en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de
koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster
staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving
van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning
overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde
werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster
al dan niet mocht hebben gegund.
61800077/MFC 4
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende
werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet
blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zeventien april tweeduizend
achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van
de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk
vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te
worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien
Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden
gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de
openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te
overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen
aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de
zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende
financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten,
zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring
van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de
betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden
daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De
bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de
notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt
hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen
in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model
koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
61800077/MFC 5
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
Deze inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de
eventuele Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele
verschuldigde omzetbelasting.
In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien
de Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op
Inzetpremie, tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer
uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs
voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen
op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de
Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te
blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de
Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de
rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft
uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de
Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de
vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod
te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat
geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de
vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming
van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de
vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet,
wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval
de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt
verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat
onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen
gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
61800077/MFC 6
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan
ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan
gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website
een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in
de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op
Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen
registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke
persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter
vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii)
ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter
identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil
bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en
controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die
persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft
doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de
veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven
in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%)
van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van
vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende
"gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet
worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via
internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door
NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de
Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder
is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als
(deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen
waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de
61800077/MFC 7
waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het
doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet,
ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of
het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere
gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee
wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang
heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de
internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen
geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de
afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen
kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt
geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als
een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer
dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de
Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor
de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig
moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt
geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet
als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft
uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden
namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de
gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te
zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap;
en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
61800077/MFC 8
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere
veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer,
komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling
van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer
anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de
koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de
notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid
12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van
de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder
afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling
en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een
bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid
als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of,
indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een
gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt
(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris
geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
61800077/MFC 9
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in
aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van
het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende
de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris
zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er
sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste
bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen
deelnemen, niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich
desgevraagd tegenover de Notaris te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een
rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een recent uittreksel uit het
handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon alsmede de
bevoegdheid van degeen die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die
informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming
van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te
sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de
gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren
zijn tegen verkoop en/of Levering van het Registergoed aan de
desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper en vertegenwoordigde
verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de
Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet
gegoed bevonden, tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid
vindt als Bieder op te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met
deze Bieder genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed
bevonden dan wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich
bij de openbare verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig
identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de
61800077/MFC 10
openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende
instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te
overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om
de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal"
kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna
beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze
verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere
verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor
genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Bijzondere lasten en beperkingen
Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere lasten en
beperkingen van civielrechtelijke aard wordt verwezen naar het bepaalde in een akte
van vestiging zakelijk recht, ten behoeve van het Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland, gevestigd te Bloemendaal op zeventien oktober
negentienhonderd twee en zestig verleden voor H.H.G. van Everdingen, destijds
notaris van de gemeente Haarlemmermeer, bij afschrift ingeschreven ten kantore
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam (destijds
Haarlem) op achttien oktober daarna, in het register Hypotheken 4, deel 2428
nummer 10. Het recht houdt in de bevoegdheid om in de betrokken kadastrale
percelen te mogen aanleggen en instandhouden een hoofdleiding met alle
toebehoren, een en ander althans wat die hoofdleiding en de thans daarop af te
takken dienstleidingen betreft –volgens de aangemelde akte gehechte tekening- en
welk zakelijke recht zal inhouden de bevoegdheid, om in op en boven de grond de
werkzaamheden te verrichten, welke nodig zijn voor de uitvoering en instandhouding
en voor het onderhoud van genoemde werken. Verder is ten aanzien van het recht
het volgende overeengekomen, woordelijk luidende:
“De comparanten sub A en B, in kwaliteit voormeld, verklaarden dat deze
overeenkomst is aangegaan onder de navolgende voorwaarden:
a. Bij de uitoefening van haar recht zal de Provincie zoveel mogelijk rekening
houden met de belangen en wensen van de lastgevers sub A en in het
algemeen zo weinig mogelijk hinder en schade veroorzaken. De Provincie is
voorts gehouden, indien werkzaamheden hebben plaatsgevonden, de grond
zoveel mogelijk weer in de oude toestand op te leveren.
De Provincie is verplicht de lastgevers sub A de schade, welke zij door de
aanleg en de aanwezigheid van de betreffende werken ondervinden,
61800077/MFC 11
overeenkomstig de betrekkelijke bepalingen der wet van dertien mei
negentienhonderd zeven en twintig Staatsblad 159, zoals sindsdien
gewijzigd, te vergoeden.
De sub A genoemde lastgevers vrijwaren bij deze de Provincie voor
eventuele aanspraken uit deze hoofde door de eventuele gebruiker(s) van de
betreffende percelen. De lastgevers sub A zullen zich onthouden van al
datgene, waardoor het overbrengen van water door middel van de gemaakte
werken zou kunnen worden belet, belemmerd, geschaad of wel gevaar zou
kunnen opleveren voor personen of goederen. Voorts zullen zij zich
onthouden van alles wat met dit zakelijk recht in strijd zou komen of het
ongestoord gebruik van dit recht zou kunnen belemmeren, een en ander
behoudens schriftelijke toestemming van de provincie Noordholland.
b. Het zakelijk recht is altijddurend en niet opzegbaar.
Het zal echter geheel of ten dele vervallen, zodra en voor zover de Provincie
de sub A genoemde lastgevers of hun opvolgers in de eigendom, aanzegt, dat
voortaan van het recht geen gebruik meer zal worden gemaakt, voor de
uitgevoerde werken. Bij het vervallen van het recht is de Provincie verplicht
binnen vier maanden de werken op de ruimen en het terrein weder in goede
staat op te leveren. Hetgeen binnen die termijn niet mocht zijn opgeruimd,
vervalt aan de eigenaar van het onderhavige perceel.
De artikelen 762 en 766 van het Burgerlijk Wetboek zullen op het bij deze
overeenkomst bedongen zakelijk recht niet van toepassing zijn.
enzovoorts.”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden
opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor
aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen
eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief
energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee
volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het
Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare
registers staat vermeld.
61800077/MFC 12
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of
gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie
wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Haarlemmermeer de dato zes maart tweeduizend achttien
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Halfweg West van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht
(bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato vijfentwintig januari tweeduizend achttien,
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Garantie
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en
feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze
staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze
akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de
Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie
en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het
Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare
registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld
bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed
die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 20. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.
et cetera.

Foto's
Downloads
info gemeente Dillenburg 14.pdf pdf-document
plankaart en legenda.PDF pdf-document
regels.PDF pdf-document
voorblad.PDF pdf-document
Kadastrale_Kaart_HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE_M_2463_22-01-2018_16-34-15.PDF pdf-document
kostenoverzicht Dillenburg 14 te Halfweg.PDF pdf-document
uittreksel_BVW_ Dillenburg 14 te Halfweg.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.