Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Da Costastraat 39 O  Amsterdam

11

apr

2018

Da Costastraat 39 O
1053 ZD Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 11 april 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam Q, sectie Q, complexaanduiding 8084-A, appartementsindex 1 omvattende:
a. het twee/zevende (2/7de) onverdeeld aandeel in het gebouw met ondergrond en verder aanbehoren, staande en gelegen te Amsterdam aan de Da Costastraat 39, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, nummer 1435, groot één (1) are en éénentwintig (21) centiaren; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen in het souterrain met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1053 ZD Amsterdam, Da Costastraat 39 0;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam Q, sectie Q, complexaanduiding 8084-A, appartementsindex 1 omvattende: a. het twee/zevende (2/7de) onverdeeld aandeel in het gebouw met ondergrond en verder aanbehoren, staande en gelegen te Amsterdam aan de Da Costastraat 39, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, nummer 1435, groot één (1) are en éénentwintig (21) centiaren; en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen in het souterrain met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1053 ZD Amsterdam, Da Costastraat 39 0;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 11 april 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. L.E.A. Langkamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond. Blijkens verklaring van de geëxecuteerde heeft de geëxecuteerde het Registergoed feitelijk gebruikt als woning.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 9 april 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op 14 dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 maart 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van €5.000.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 mei 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. Elisabeth Langkamp.

Foto's
Downloads
hyp 4 10777-49 (Klinkenberg 2 jan 1992).pdf pdf-document
Splitsingsakte - kopie.pdf pdf-document
AVVE 2017 - kopie (2).pdf pdf-document
AVVI 2015 - kopie.pdf pdf-document
BAG - kopie.pdf pdf-document
Bodemloket - kopie.pdf pdf-document
Energielabel - kopie.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_AMSTERDAM Q_Q_8084_19-01-2018_16-12-29 - kopie.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen - kopie.pdf pdf-document
79327 kostenoverzicht.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
nieuwe informatie Vereniging van Eigenaars.pdf pdf-document
79327 kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.