Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Frans Naereboutstraat 10 Dordrecht

4

apr

2018

Frans Naereboutstraat 10
3317 VB Dordrecht

Woonhuis + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 4 april 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Frans Naereboutstraat 10 te 3317 VB Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, nummer 3568, groot een are zes centiare;
2. het een/negende (1/9e) aandeel in een mandelig terrein bestemd voor negen parkeerplaatsen, waaronder de parkeerplaats aangeduid met P32 welke behoort tot het hiervoren omschreven registergoed, gelegen nabij de Frans Naereboutstraat te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, nummers 3574 en 3582, respectievelijk groot eenentachtig centiare en een are drieëntachtig centiare,

Volgens verkregen informatie ontbreekt de keuken en de badkamer.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Overig
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, nummer 3568, groot een are zes centiare; 2. kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, nummers 3574 en 3582, respectievelijk groot eenentachtig centiare en een are drieëntachtig centiare,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 4 april 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 2 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Notariskantoor Van der Veen

Johan de Wittstraat 33
3311 KG Dordrecht

Telefoonnummer 078 - 613 81 00 Faxnummer 078 – 613 69 81
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. A.H.W. van der Veen

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op vier april tweeduizend achttien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Vendu Notarishuis aan de Kipstraat 54 te Rotterdam.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
- Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans gedeeltelijk in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
- Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans gedeeltelijk verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam wordt verleend, is de Verkoper bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoper hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk vijf april tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de hiervoor bedoelde waarborgsom niet hoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"7. VESTIGING MANDELIGHEID (PARKEERPLAATSEN)
Tot het verkochte behoort tevens een parkeerplaats. Terzake van deze parkeerplaats geldt het navolgende:
Partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk het perceel, uitmakende gedeelten van de percelen kadastraal bekend Gemeente Dordrecht, sectie M nummers 2122 en 2128, welk perceel schetsmatig met kruisarcering op de aan deze akte te hechten tekening is aangegeven, te bestemmen tot mandelige zaak ten dienste van de eigenaren van de afzonderlijke woningen met bouwnummers 28 tot en met 36, welke woningen eveneens zijn aangegeven op de voormelde aan deze akte te hechten tekening en eveneens deel uitmaken van de percelen kadastraal bekend Gemeente Dordrecht, sectie M nummers 2122 en 2128.
De bestemming tot mandelige zaak wordt mitsdien bij dezen vastgelegd onder de navolgende bepalingen en regelingen:
1. Iedere mede-eigenaar (hierna ook te noemen: "deelgenoot"), heeft een zodanig recht van gebruik van de mandelige zaak, als in overeenstemming is met de bestemming van die zaak.
2. De parkeerplaatsen zijn bestemd om te worden gebruikt voor het parkeren van (motor)voertuigen van de deelgenoten, met dien verstande dat iedere deelgenoot uitsluitend gebruik mag maken van de parkeerplaats die op de voormelde aan deze akte te hechten tekening met het zelfde nummer is aangeduid als het bouwnummer van de door de deelgenoot gekochte woning.
3. Iedere deelgenoot is verplicht bij te dragen in de kosten van beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing van de mandelige zaak, zulks voor gelijke delen.
4. Indien de mandelige zaak hersteld of vernieuwd dient te worden ten gevolge van enig handelen of nalaten, hetwelk niet gerekend kan worden tot het normale gebruik volgens de bestemming van de mandelige zaak, zullen de kosten van dit herstel of die vernieuwing zijn voor rekening van die deelgenoot aan wie dat handelen of nalaten kan worden toegerekend.
5. Beheershandelingen met betrekking tot de mandelige zaak moeten geschieden door de deelgenoten tezamen, met dien verstande dat zij één of meer hunner kunnen machtigen om dit beheer geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van de volmacht te voeren.
6. Daden van dagelijks beheer, waaronder worden verstaan alle handelingen die dienen tot gewoon onderhoud of tot behoud van de mandelige zaak, kunnen door ieder der deelgenoten zelfstandig worden verricht voor gezamenlijke rekening.
7. Handelingen in het gemeenschappelijk belang die geen uitstel kunnen lijden, kunnen door ieder der deelgenoten zonodig zelfstandig worden verricht en zijn ook dan voor gezamenlijke rekening.
8. Alle overige handelingen, die niet vallen onder het sub 6. en 7. bepaalde, kunnen slechts door alle deelgenoten of hun gemachtigden tezamen worden verricht.
9. Het is ieder der deelgenoten verboden aan de mandelige zaak wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen of daaraan of daarin werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, zonder daartoe verkregen toestemming van de overige deelgenoten.
10. Iedere deelgenoot is verplicht indien dit voor het beheer in ruime zin van de mandelige zaak noodzakelijk is, toegang tot zijn parkeerplaats te verlenen.
11. Deze regeling van mandeligheid zal in werking treden na inschrijving in de daartoe bestemde registers van de onderhavige akte van levering.
12. Deze mandeligheid eindigt:
a. wanneer de gemeenschap van de mandelige zaak eindigt;
b. wanneer de hiervoor gemelde bestemming van de mandelige zaak wordt opgeheven bij een tussen alle deelgenoten opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers;
c. zodra het nut voor elk van de erven is geëindigd;
d. indien de mandelige zaak geheel tenietgaat.
13. Overdracht van het aandeel van een deelgenoot in de mandelige zaak als bedoeld in artikel 5:66 van het Burgerlijk Wetboek, is slechts mogelijk tezamen met de daarbij behorende woning.
8. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Te dezen bestaan respectievelijk worden ter uitvoering van hetgeen partijen in voormelde koopovereenkomst zijn overeengekomen hierbij door partijen voorbehouden, gevestigd en aanvaard:
A. ten behoeve en ten laste van het verkochte enerzijds en de overige op aangehechte tekening aangegeven bouwkavels deel uitmakende van de kadastrale percelen gemeente Dordrecht, sectie M nummers 2122 en 2128, over en weer, als dienende en heersende erven:
erfdienstbaarheid dulden toestand na de bouw
de erfdienstbaarheid houdende de verplichting om te dulden de toestand, waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden na de bouw van de betreffende woningen in het project waarvan het verkochte deel uitmaakt, een en ander met inbegrip van de meerwerkopties ook al mochten die later worden gerealiseerd, speciaal voor wat betreft:
1. de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen en kabels, afvoer van hemelwater, grondwater (drainage), gootwater door (gemeenschappelijke) hemelwaterafvoeren, rioleringswerken, stadsverwarming of anderszins;
2. de aanwezigheid van de alsdan aanwezige ramen, lichten, muuropeningen, balkons of soortgelijke werken binnen de door artikel 5:50 Burgerlijk Wetboek verboden afstand van twee meter;
een en ander onder de volgende bepalingen:
a. dat hieronder niet is begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen;
b. dat deze erfdienstbaarheid zal blijven bestaan ook al mochten de heersende erven zowel door bebouwing, verbouwing als anderszins van aard en/of bestemming worden veranderd, waardoor verzwaring van die erfdienstbaarheid mocht plaats hebben;
c. dat de erfdienstbaarheid onverlet laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van een eigenaar van een erf;
erfdienstbaarheid dulden voorzieningen en werkzaamheden
de erfdienstbaarheid dat de eigenaren van de dienende erven dienen te dulden:
1. de aanwezigheid van alle door de aannemer van het bouwplan, Gemeente, nutsbedrijven en anderen aangebrachte of aan te brengen voorzieningen, zoals voorzien in het onderhavige bouwplan, waaronder onder meer de leidingen en werken voor kabeltelevisie, telefonie, eventueel water, stroom en dergelijke en andere (openbare) werken zoals riool, brandkranen, afsluiters, rozetten, aanduidingsborden, lantaarns, trafo’s, regelstations en dergelijke;
2. de aanleg, onderhoud, herstel en vernieuwing van de sub 1 gemelde voorzieningen;
een en ander onder de volgende bepalingen:
a. dat de eigenaren van de dienende erven geen werken of beplantingen mogen aanbrengen boven deze voorzieningen en werken, zodat zo min mogelijk schade teweeg kan worden gebracht;
b. dat de eigenaren van de dienende erven geen schadevergoeding kunnen vragen voor de bestrating en/of tuinbeplanting die eventueel beschadigd raken door de werkzaamheden tenzij de veroorzaker van de schade de schade met opzet heeft veroorzaakt;
c. dat de rechten tot het hebben van vorenbedoelde voorzieningen en werken en het verrichten van gemelde werkzaamheden bij deze als derdenbeding eveneens worden bedongen ten behoeve van de betreffende nutsbedrijven, Gemeente en andere verantwoordelijken voor de betreffende werken;
d. dat koper verplicht is het vorenstaande (het dulden van de voorzieningen en werken en de werkzaamheden met de daarbij gemaakte bedingen sub a, b en c) en de onderhavige bepaling sub d op te leggen aan zijn rechtsopvolgers en de daaruit voortvloeiende rechten te bedingen voor verkoper, zijnde Woonbron Ontwikkelbedrijf B.V. voornoemd en de betreffende nutsbedrijven, Gemeente en andere verantwoordelijken voor de betreffende werken;
B. ten behoeve van de percelen, uitmakende gedeelten van de percelen kadastraal bekend Gemeente Dordrecht, sectie M nummers 2122 en 2128, welke percelen op de aan deze akte te hechten tekening zijn aangegeven met de bouwnummers 24 tot en met 27, en ten laste van het mandelige perceel, uitmakende andere gedeelten van de percelen kadastraal bekend Gemeente Dordrecht, sectie M nummers 2122 en 2128, zoals schetsmatig met kruisarcering op de aan deze akte te hechten tekening is aangegeven:
erfdienstbaarheid van overpad
de erfdienstbaarheid van overpad om via het mandelige perceel te komen van en te gaan naar de openbare weg;
een en ander onder de volgende bepalingen:
a. dat de uitoefening van het recht op de minst bezwarende wijze voor de eigenaren van het dienend erf dient te geschieden;
b. dat op het mandelige perceel geen voertuigen of obstakels worden geplaatst, anders dan het gebruik door de eigenaren van het mandelige perceel van de daartoe bestemde parkeerplaatsen, zodat het recht van overpad ongehinderd zal plaats kunnen hebben;
c. dat de kosten van onderhoud en herstel van het mandelige perceel worden gedragen door de eigenaren van het mandelige perceel.
9. ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Verkoper verklaart dat hem geen andere erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen, en/of bijzondere verplichtingen met betrekking tot het verkochte bekend zijn dan hiervoor vermeld."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 16. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan 'Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven' van de gemeente Dordrecht, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato twintig december tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 17. Garantie
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 18. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 19. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bestemmingsrapport Ontwerp 2017.PDF pdf-document
Bestemmingsrapport Vastgesteld 2014.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Rapport DO050503511 Wielwijk deelgebieden 1 tm 8 Dordrecht (milieu).PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart DORDRECHT M 3568.PDF pdf-document
Kostenoverzicht Frans Naereboutstraat 10 te Dordrecht.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.