Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Nassauplein 39 B  Groningen

28

mrt

2018

Nassauplein 39 B
9717 CP Groningen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 maart 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D, complexaanduiding 4727-A, indexnummer 3, welk appartementsrecht omvat:
a. het één/derde onverdeeld aandeel bestaande uit het gebouw met een benedenwoning en twee afzonderlijke bovenwoningen met grond en verder toebehoren staande en liggende aan het Nassauplein 39 te Groningen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D nummer 3776, groot één are zes en vijftig centiaren (01.56 are),;
b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend als Nassauplein 39 B, 9717 CP Groningen
II het één/zes en dertigste onverdeeld aandeel in een achter het sub I gemelde registergoed gelegen gang, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D, nummer 3790, groot zestig centiare (60 ca)

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D, complexaanduiding 4727-A, indexnummer 3, welk appartementsrecht omvat: a. het één/derde onverdeeld aandeel bestaande uit het gebouw met een benedenwoning en twee afzonderlijke bovenwoningen met grond en verder toebehoren staande en liggende aan het Nassauplein 39 te Groningen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D nummer 3776, groot één are zes en vijftig centiaren (01.56 are),; b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend als Nassauplein 39 B, 9717 CP Groningen II het één/zes en dertigste onverdeeld aandeel in een achter het sub I gemelde registergoed gelegen gang, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D, nummer 3790, groot zestig centiare (60 ca)
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 28 maart 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 24 april 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster:

publiekrechtelijke beperkingen:
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningenstelsel, Huisvestingswet 2014,
ontleend aan: 635 datum in werking 14-4-2016
(gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Groningen

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 26 maart 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op 14 dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum .

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 maart 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 april 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.JPG afbeelding
splitsing.pdf pdf-document
splitsingsreglement.pdf pdf-document
Splitsingstekening.pdf pdf-document
Van gemeente Groningen ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.