Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Ecrustraat 3 Almere

28

mei

Ecrustraat 3
1339 AV Almere

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 28 mei 2018
32 dagen vanaf 16:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Nog 32 dagen, 23 uur en 25 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 17 dagen en 6 uur mogelijk

Object

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Ecrustraat 3, 1339 AV Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B, nummer 3047, groot een are drieënvijftig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B, nummer 3047
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 28 mei 2018 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 14 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

61700415/MFC 1
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Ecrustraat 3 te 1339 AV Almere
Op zestien maart tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Femke Stroucken, notaris te
Amsterdam:
Et cetera
(A) Registergoed
het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend
Ecrustraat 3, 1339 AV Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B,
nummer 3047, groot een are drieënvijftig centiare, (het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het
Burgerlijk Wetboek.
Et cetera
Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december
tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch,
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf
december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke
worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor
zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE 2017 komt artikel 3 lid 1 AVVE 2017 te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op negentien maart
tweeduizend achttien om zestien uur dertig minuten (16:30 uur), in "Café Restaurant
Dauphine" gelegen aan het Prins Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V.,
gevestigd te Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde”
vastgesteld ter bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de
Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
61700415/MFC 2
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling
berusten bij de Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster
aangewezen NVM-makelaar, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna:
MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende
goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze voldoet aan
dezelfde criteria ("Directiemakelaar").
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk
vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het
lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of
zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden
betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te
vermelden veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen
omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het
Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en
niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de
inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed
bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in
artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot
ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid
wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening
61700415/MFC 3
en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde
hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van
de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal
Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de
daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend
als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de
Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze
huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening
van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de
betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de
Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel
3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving
van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning
overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde
werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster
al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende
werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet
blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk twintig maart tweeduizend
achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van
de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk
vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te
worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
61700415/MFC 4
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien
Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden
gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de
openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te
overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen
aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de
zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende
financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De
bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten,
zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring
van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de
betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden
daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De
bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de
notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt
hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen
in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model
koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
Deze inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de
eventuele Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele
verschuldigde omzetbelasting.
In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien
de Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op
Inzetpremie, tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer
uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs
voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
61700415/MFC 5
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen
op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de
Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn
bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te
blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de
Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de
rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft
uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de
Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de
vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod
te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat
geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de
vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming
van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de
vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet,
wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval
de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt
verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat
onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen
gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan
ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan
gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website
een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in
de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op
Openbareverkoop.nl;
61700415/MFC 6
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen
registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke
persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter
vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii)
ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter
identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil
bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en
controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die
persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft
doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de
veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven
in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%)
van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van
vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende
"gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet
worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via
internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door
NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de
Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder
is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als
(deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen
waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de
waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het
doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet,
ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of
het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere
gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee
wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang
heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de
internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen
geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
61700415/MFC 7
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de
afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen
kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt
geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als
een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer
dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de
Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor
de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig
moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt
geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet
als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft
uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden
namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de
gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te
zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap;
en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere
veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer,
komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling
van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer
anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door
61700415/MFC 8
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de
koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de
notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid
12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van
de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder
afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling
en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een
bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid
als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of,
indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een
gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt
(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris
geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in
aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van
het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende
de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris
zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er
sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste
bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen
deelnemen, niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich
desgevraagd tegenover de Notaris te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een
61700415/MFC 9
rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een recent uittreksel uit het
handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon alsmede de
bevoegdheid van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die
informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming
van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te
sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de
gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren
zijn tegen verkoop en/of Levering van het Registergoed aan de
desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper en vertegenwoordigde
verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de
Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet
gegoed bevonden, tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid
vindt als Bieder op te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met
deze Bieder genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed
bevonden dan wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich
bij de openbare verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig
identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de
openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende
instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te
overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om
de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal"
kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna
beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële
gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze
verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Omschrijving bijzondere verplichtingen
61700415/MFC 10
Met betrekking tot aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het
Registergoed, wordt verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat
vermeld:
"BIJZONDERE BEPALINGEN
Met betrekking tot bijzondere bepalingen -opgelegd bij akte op een mei negentienhonderd
vijfennegentig verleden voor notaris Mr. R. de Jong, gevestigd te Almere, ingeschreven op
het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Lelystad op twee
mei negentienhonderd vijfennegentig in deel 609, nummer 9,- wordt verwezen naar
voormelde akte van verkrijging, waarin woordelijk staat vermeld:
GEDOOGPLICHT
Artikel 8.
1. De koper is verplicht te gedogen, dat op, in, aan of boven het registergoed voor
openbare doeleinden bestemde voorzieningen (zoals aanduidingsborden,
schakelkasten, armaturen en dergelijke), worden aangebracht, onderhouden en/of
vernieuwd. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding
terzake van het gedogen.
2. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare
voorzieningen zal door de gemeente plaatsvinden na overleg met de koper.
3. Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die
redelijkerwijs niet ten laste van de koper kan blijven, zal door de gemeente, naar
keuze van de koper, op kosten van de gemeente worden hersteld of aan de koper
worden vergoed.
GEBRUIK
Artikel 9.
De koper is verplicht de onroerende zaak te bebouwen, te gebruiken en in stand te houden
overeenkomstig de in de koopovereenkomst aangegeven bestemming en de voor dit projekt
geldende speciale eisen ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik en erfafscheidingen, een
en ander zoals omschreven in de aan deze akte gehechte bijlage en tekening.
Enzovoorts.
NIET-NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN
Artikel 12.
1. Behoudens eventuele toepassing van het bepaalde in artikel 11 verbeurt de koper bij
niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de koopovereenkomst, het
daarin van toepassing verklaarde deel van deze Algemene Voorwaarden en deze
akte, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin bepaalde termijn, ten
behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van ten hoogste eenmaal
de koopsom.
2. Daarnaast behouden de gemeente en de koper het recht om bij niet-nakoming van
enige verplichting nakoming te vorderen.
61700415/MFC 11
KETTINGBEDING
Artikel 13.
1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich
aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 9, 12 en 13 (zolang en voor zover deze
artikelen van toepassing zijn) en de daartoe in de koopovereenkomst aangewezen
artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak,
alsmede bij verlening daarop van een beperkt zakelijk gebruiksrecht, aan de nieuwe
eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde op te leggen én om de desbetreffende
bepalingen in de notariële akte woordelijk op te nemen.
2. Op gelijke wijze als hiervoor in lid 1 bepaald, verbindt de koper zich jegens de
gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of
beperkt zakelijk gerechtigde, dat ook deze zowel het bepaalde in de in het vorige lid
bedoelde artikelen, als de in het vorige lid alsmede in dit lid opgenomen verplichting
om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger(s), respectievelijk
beperkt zakelijk gerechtigde(n).
Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de
gemeente het beding aan.
KWALITATIEVE VERPLICHTING
Artikel 14.
1. De in artikel 8 genoemde gedoogplicht, de in artikel 9 genoemde verplichting tot
instandhouding van het registergoed overeenkomstig de voor dit projekt geldende
speciale eisen voor kleur- en materiaalgebruik en erfafscheidingen, alsmede de
eventuele in de koopovereenkomst als zodanig aangewezen artikelen blijven rusten
op de onroerende zaak en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak
onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede
gebonden zal/zullen zijn degenen die van de rechthebbenden een recht tot gebruik
van de zaak zullen verkrijgen.
2. De in lid 1 bedoelde verplichting(en) wordt/worden bij deze overeenkomstig artikel
252 lid 2 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek als kwalitatieve verplichting opgelegd."
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen, welke verkoper
verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt één en ander bij
deze door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van
derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die
derden aangenomen.
ERFDIENSTBAARHEDEN
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren bij deze te vestigen en te leveren,
-voorzover zulks nog niet eerder is geschied- de erfdienstbaarheden zoals nader omschreven
in een akte, houdende omschrijving erfdienstbaarheden op zestien maart tweeduizend
verleden voor notaris Mr. A. van der Meer te Almere, ingeschreven op het kantoor van de
61700415/MFC 12
Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Lelystad op zeventien maart
tweeduizend in deel 1883 nummer 10, in welke akte ondermeer staat vermeld:
Erfdienstbaarheid algemeen
de algemene erfdienstbaarheid, waardoor de toestand, waarin voormelde bouwpercelen zich
ten opzichte van elkaar bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft:
- de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, ten behoeve van
afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken,
drainagesystemen of anderszins;
- de aanwezigheid van kabels ten behoeve van telefoon-, radio- en/of televisieaansluiting;
- eventuele inbalking, inankering, overbouw, licht en uitzicht,
zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Deze erfdienstbaarheid zal niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere
bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.
Alle kosten van onderhoud en vernieuwing van ieder gedeelte van de betreffende werken
worden gedragen door de eigenaren van die percelen, die ervan profiteren, voor gelijke
delen. Voormelde erfdienstbaarheid geeft aan de eigenaar van het heersend erf zo nodig het
recht het dienend erf te betreden, indien dit voor het genot van die erfdienstbaarheid en het
onderhoud of de vernieuwing van de betreffende werken nodig is, deze erfdienstbaarheid
over en weer ten nutte en/of ten laste van alle woningen gelegen op een zelfde kadastraal
perceel als hiervoor vermeld.
Erfdienstbaarheid van voetpad
Voor het voetpad, ter breedte van ongeveer een meter vijftig centimeter, langs de
achtergrens, respectievelijk zijgrens en liggende in de tuinen van de percelen, plaatselijk
bekend
- Ecrustraat 1 tot en met 53, Scharlakenstraat 33 tot en met 64, Terracottastraat 2 tot
en met 62 en Topaaspad 5 en 7, kadastraal bekend gemeente Almere, sektie B,
nummer 542, welk pad ter plaatse van de percelen plaatselijk bekend Ecrustraat 17
en Terracottastraat 24 en ter plaatse van de percelen plaatselijk bekend Ecrustraat
45 en Terracottastraat 50 uit veiligheidsoverwegingen is onderbroken door een hek;
enzovoorts;
Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid gelden de navolgende bepalingen:
1. In het gebruik van de erfdienstbaarheid van voetpad is begrepen het recht een fiets,
bromfiets, kinderwagen en dergelijke andere kleine voertuigen aan de hand te
leiden.
2. Het is verboden vervoermiddelen als vorenbedoeld, alsmede andere voorwerpen op
het voetpad te plaatsen.
3. Het is verboden eventuele toegangshekjes tot de tuinen over het pad te laten
scharnieren.
61700415/MFC 13
4. Het onderhoud van het voetpad, alsmede herstel en vernieuwing daarvan komen
voor rekening van de krachtens de erfdienstbaarheid tot gebruik gerechtigden van
dat pad, ieder voor een naar gelang zijn eigendom evenredig gedeelte."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden
opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van de Rechthebbende bedoeld in de
hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen
eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief
energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee
volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het
Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare
registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of
gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 17. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie
wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Almere de dato dertig januari tweeduizend achttien
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Regenboogbuurt en
Eilandenbuurt van de gemeente Almere, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht
(bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato vierentwintig mei tweeduizend zeventien,
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
Artikel 18. Overige bijzonderheden
In het Registergoed bevond zich (mogelijkerwijs) een hennepkwekerij die thans ontmanteld
is.
Verkoopster heeft met betrekking tot het Registergoed een beroep gedaan op het
beheerbeding. Blijkens een beschikking van tweeëntwintig januari tweeduizend achttien
heeft de Rechtbank Midden Nederland Verkoopster gemachtigd tot het in beheer nemen en
het ontruimen van het Registergoed. Blijkens een proces-verbaal van gerechtelijke
61700415/MFC 14
ontruiming opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder op tweeëntwintig februari tweeduizend
achttien is het pand in beheer genomen en ontruimd. De sleutels zijn in handen gegeven van
Verkoopster.
Tijdens deze ontruiming heeft Verkoopster kunnen constateren dat:
- de gas- en elektrameter(s) niet aanwezig zijn;
- leidingen en lozingen - mede wegens het niet hebben van elektra en gas - niet
gecontroleerd konden worden en dat derhalve ook de werking daarvan niet
gegarandeerd kan worden;
- er een gat is geboord in de vloer van de slaapkamer gelegen aan de achterzijde/het
plafond van de woonkamer. Dit gat is gedicht, maar het is niet duidelijk wat de
draagkracht is van dat gedeelte van de vloer/plafond;
Men kan zich over de feitelijke situatie zekerheid verschaffen middels bezichtiging van het
Registergoed. Gelieve hier contact over op te nemen met de verkoop begeleidend makelaar
voor het maken van een afspraak daartoe.
Artikel 19. Garantie
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en
feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze
staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze
akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de
Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie
en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het
Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare
registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld
bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed
die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 20. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.
Et cetera

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Ecrustraat 3, 1339 AV te Almere

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mevr. M.F.M. Coll
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020-3016333