Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Slotermeerlaan 16c Amsterdam

14

mrt

2018

Slotermeerlaan 16c
1064 HB Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 maart 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie D, complexaanduiding 7505-A, appartementsindex 14, omvattende:
a. het drie en negentig/drie duizend vijf honderd vier en vijftigste (93/3.554e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Slotermeerlaan en Burgemeester Roëllstraat, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.) sectie D nummers 7401, 7395 en 7396, groot respectievelijk twaalf aren (12a), een en zeventig centiaren (71ca), zeventien centiaren (17ca) en vijftig centiaren (50 ca);
b. het uitsluitend gebruik van de woning met loggia op de eerste verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1064 HB Amsterdam, Slotermeerlaan 16 C,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie D, complexaanduiding 7505-A, appartementsindex 14
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 maart 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

In het kadaster staat met betrekking tot het grondperceel met nummer 7401 de volgende aantekening:
Bestuursdwangbesluit of dwangbesluit, Woningwet
Ontleend aan: 1377 datum in werking 16-2-2009
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Amsterdam

Het erfpachtrecht is eeuwigdurend. De gemeente Amsterdam is eigendom van de grond. De erfpachtcanon is afgekocht tot 16 juni 2049. De herzieningsdatum van het erfpachtrecht is 16 juni 2049. Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Amsterdam".

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 15 februari 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op drie (3) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 10 april 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.097,72.
Bijdrage VvE per maand € 127,17. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 april 2018.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
info erfpacht.pdf pdf-document
Algemene bepalingen erfpacht 1994.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_SLOTEN (N.H.)_D_7505_23-11-2017_11-57-07.pdf pdf-document
SPL Afschrift openbaar register Hyp4 dl 15885 nr 38 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
info VvE2.pdf pdf-document
info gemeente inz. dwangbesluit van grondperceel 7401.pdf pdf-document
kostenoverzicht Slotermeerlaan 16c.pdf pdf-document
info VvE3.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.