Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Havenkade 8 en 9 's-Gravenhage

13

mrt

2018

Havenkade 8 en 9
2586 TS 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 13 maart 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de benedenwoning met tuin, plaatselijk bekend Havenkade 8 te 2586 TS 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF nummer 4067 A-1, uitmakende het een/tweede aandeel in de gemeenschap bestaande uit een benedenhuis met schuur, afzonderlijke bovenhuis, erf onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Havenkade 8/9 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nummer 73, groot een are negentig centiare;
en
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de 1e en 2e verdieping met dakterras op de 1e verdieping en met terras op de 2e verdieping, plaatselijk bekend Havenkade 9 te 2586 TS 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF nummer 4067 A-2, uitmakende het een/tweede aandeel in de gemeenschap bestaande uit een benedenhuis met schuur, afzonderlijke bovenhuis, erf onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Havenkade 8/9 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nummer 73, groot een are negentig centiare;
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek;

Veiling in kavels

1.benedenwoning met tuin (Havenkade 8 te 's-Gravenhage);
2.woning op de 1e en 2e verdieping met dakterras op de 1e verdieping en terras op de 2e verdieping(Havenkade 9 te 's-Gravenhage);
3.benedenwoning met tuin + woning op de 1e en 2e verdieping met dakterras op de 1e verdieping en terras op de 2e verdieping (Havenkade 8+9 te 's-Gravenhage);

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente 's-Gravenhage, sectie AF nummers 4067 A-1 en A-2
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 april 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Ellens & Lentze Notariaat en Mediation - 's-Gravenhage

Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage

J. Singodikromo

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

CMS Derks Star Busmann

Telefoonnummer 030-2121623
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op dertien maart tweeduizend achttien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Venduehuis der Notarissen aan de Nobelstraat 5 te (2513 BC) 's Gravenhage.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopprijs moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans door Schuldenaar/Rechthebbende verhuurd met toestemming van de Schuldeiseres.
Gelet op het bovenstaande zijn lid 3 en lid 5 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"3.Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand of gecedeerd aan de Verkoper of zijn beslagen door de Verkoper, maakt de Verkoper daarvan melding in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De Verkoper verklaart dat hij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag met ingang van de eerste huurtermijn die verschijnt na de Levering.
De Verkoper staat er niet voor in dat de na de Levering te verschijnen huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op een andere wijze is beschikt, of dat deze huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.
5.Voor wat betreft iedere, ten tijde van de Levering, ter zake het Registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst:
-komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd voor rekening van de Koper;
-voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de Verkoper er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen;
-kan de Koper jegens de Verkoper alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de Verkoper;
-heeft de Koper overigens ter zake een:
- door de huurder gestorte waarborgsom;
- in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom;
- in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of
- in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoper;
-heeft de Koper geen aanspraak jegens de Verkoper op grond van het feit dat de huurder tot het moment van Levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
-wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de huurovereenkomst waarin Levering valt, uitsluitend tussen de Verkoper en de Koper op en per de datum van Levering verrekend voor zover de Verkoper de betreffende huurtermijn heeft ontvangen."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk veertien maart tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt voor rekening van Verkoper.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3.Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4.De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5.De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14 Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Havenkade 8/9 te 's-Gravenhage", gevestigd te 's-Gravenhage, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 's-Gravenhage op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 9763 nummer 1, en
(b)het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op eenendertig mei negentienhonderdnegenennegentig verleden voor mr. A.J.M. van Velzen, (destijds) notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zoetermeer) op een juni negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, in deel 15688, nummer 31.
De vereniging van eigenaren is een niet actieve vereniging zodat thans geen servicekosten verschuldigd zijn.
Artikel 14. Bijzondere bepalingen huurovereenkomst
Met betrekking bijzondere bepalingen ten aanzien van het Registergoed, wordt verwezen naar de bestaande huurovereenkomst van de Havenkade 8, waarin ondermeer staat vermeld:
"11.6 Verhuurder en huurder zijn met betrekking tot de huurovereenkomst woonruimte (Havenkade 9) gedurende de looptijd van die huurovereenkomst een korting op de basishuurprijs voor de woonruimte overeengekomen van € 1.000,00 per maand (zegge duizend euro). Deze korting is enkel geldig zolang huurder van de woonruimte, althans een aan huurder van de woonruimte gerelateerde vennootschap ook de onderhavige bedrijfsruimte huurt ( Havenkade 8) huurt. Indien de onderhavige huurovereenkomst wordt beëindigd of overgenomen door een partij welke niet is gerelateerd aan de huurder van de woonruimte, wordt de geldende huurprijs van de woning terstond verhoogd met € 1.000,00 per maand (zegge duizend euro). Van een aan huurder van de woonruimte gerelateerde vennootschap als voornoemd is sprake indien huurder van de woonruimte (indirect) bestuurder en/of aandeelhouder is van een vennootschap van huurder van onderhavige bedrijfsruimte. Huurder van onderhavige bedrijfsruimte zal verhuurder van eventuele wijzigingen direct op de hoogte stellen en verhuurder daarnaast op eerste verzoek van verhuurder hierover (nader) informeren.
11.7 Verhuurder verleent goedkeuring aan huurder om voor eigen rekening en risico een trap te plaatsen van het balkon van het appartement, naar de tuin van de bedrijfsruimte op de begane grond. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de eventueel benodigde vergunningen, alsmede voor het realiseren van een deugdelijk bouwwerk conform de daarvoor geldende normen en regelgeving. Deze trap zal geen deel uitmaken van het gehuurde. Huurder dient zelf voor onderhoud, herstel, vervanging en vernieuwing zorg te dragen.
11.8 Voor het aanbrengen van buitenreclame op de gevel van het gehuurde zal voorafgaand schriftelijke goedkeuring worden gevraagd aan verhuurder, waarbij verhuurder zijn goedkeuring niet op onredelijke gronden zal weigeren.
11.9 Huurder is gerechtigd tot het doen van aanpassingen aan het gehuurde, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring verhuurder, welke zijn goedkeuring niet op onredelijke gronden zal weigeren."
De trap zoals hiervoor onder 11.7 is omschreven, is volgens opgave van de huurder nimmer geplaatst.
Artikel 15. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Voorts wordt ook verwezen naar de bestaande huurovereenkomst van de Havenkade 9, waarin onder meer staat vermeld:
10.8 Verhuurder verleent huurder gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (verlenging daarin begrepen) het voorkeursrecht tot koop met betrekking tot het gehuurde, alsmede de bedrijfsruimte onder het gehuurde (Havenkade 8), uitsluitend uit te oefenen in geval dat verhuurder het object wenst te verkopen. Onder het voorkeursrecht wordt in dit geval verstaan, dat bij eventuele verkoop van het huurobject, het object onder vermelding van koopprijs en condities middels aangetekend schrijven wordt aangeboden aan de huurder. Indien dit huurcontract wordt opgezegd, komt automatisch ook het voorkeursrecht voor de Havenkade 8 te vervallen.
Indien huurder en verhuurder niet binnen vier weken na het aanbod door verhuurder tot overeenstemming komen, staat het verhuurder vrij om aan derden te verkopen.
Indien verhuurder vervolgens besluit te verkopen tegen een lagere prijs dan waarvoor het object aan huurder is aangeboden, zal huurder alsnog per aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld en wordt de huurder de gelegenheid gegeven om een gelijkwaardig bod uit te brengen aan het bod van de hoogste bieder, in welk geval de huurder het eerste recht van koop heeft. Indien huurder gebruik wenst te maken van het voorkeursrecht dient huurder dit binnen twee weken na aanbieding door verhuurder, per aangetekend schrijven kenbaar te maken gebruik te willen maken van het voorkeursrecht. Indien ingevolge het bepaalde in dit artikel een koopovereenkomst tot stand komt tussen huurder en verhuurder, dient, tenzij anders overeengekomen, de eigendomsoverdracht en de betaling van de koopsom plaats te vinden binnen uiterlijk twee maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Voorts wordt ook verwezen naar de bestaande huurovereenkomst van de Havenkade 8, waarin onder meer staat vermeld:
11.5 Verhuurder verleent huurder gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (verlengingen daarin begrepen) het voorkeursrecht tot koop met betrekking tot het gehuurde, alsmede de bovenwoning boven het gehuurde (Havenkade 9), uitsluitend uit te oefenen ingeval dat verhuurder het object wenst te verkopen. Indien dit huurcontract wordt opgezegd, komt automatisch ook het voorkeursrecht voor de Havenkade 8 te vervallen.
Onder het voorkeursrecht wordt in dit geval verstaan, dat bij eventuele verkoop van het huurobject, het object onder vermelding van koopprijs en condities middels aangetekend schrijven wordt aangeboden aan de huurder.
Indien huurder en verhuurder niet binnen vier weken na het aanbod door verhuurder tot overeenstemming komen, staat het verhuurder vrij om aan derden te verkopen.
Indien verhuurder vervolgens besluit te verkopen tegen een lagere prijs dan waarvoor het object aan huurder is aangeboden, zal huurder per aangetekende schrijven op de hoogte worden gesteld en wordt de huurder alsnog de gelegenheid gegeven om een gelijkwaardig bod uit te brengen aan het bod van de hoogste bieder, in welk geval de huurder het eerste recht van koop heeft. Indien huurder gebruik wenst te maken van het voorkeursrecht dient huurder dit binnen twee weken na aanbieding door verhuurder, per aangetekend schrijven kenbaar te maken gebruik te willen maken van het voorkeursrecht. Indien ingevolge het bepaalde in dit artikel een koopovereenkomst tot stand komt tussen huurder en verhuurder, dient, tenzij anders overeengekomen, de eigendomsoverdracht en de betaling van de koopsom plaats te vinden binnen uiterlijk twee maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Havenkade 9: registergoed is thans verhuurd met toestemming van de schuldeiseres.
Conform ontvangen huurovereenkomst bedraagt de huur per maand € 2.000,00.

Havenkade 8: registergoed is thans verhuurd met toestemming van de schuldeiseres.
Conform ontvangen huurovereenkomst bedraagt de huur per maand € 2.750,00.

Foto's
Downloads
bestemmingsplan.pdf pdf-document
Bodemloketrapport I.pdf pdf-document
splitsing.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper Havenkade 8.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper Havenkade 9.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper Havenkade 8 en 9.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.