Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Gevers Deynootweg 39, 37 D/E 's-Gravenhage

10

apr

Gevers Deynootweg 39, 37 D/E
2586 BC 's-Gravenhage

Woonhuis + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 10 april 2018
17 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Nog 17 dagen, 17 uur en 51 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 2 dagen en 4 uur mogelijk

Object

- het vrijstaande herenhuis met voor en achtertuin, schuur, ondergrond en verder toebehoren plaatselijk bekend 2586 BC 's-Gravenhage, Gevers Deynootweg 39, kadastraal bekend gemeente sectie AF nummer 3920, groot twee aren vijftien centiaren;
- twee dubbele garageboxen en vier fietsenhokken en verder toebehoren met uitrit naar de Gevers Deynootweg, plaatselijk bekend Gevers Deynootweg 37D en 37E te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF nummer 3919, groot twee are drieënveertig centiare;
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek;

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nummers 3920 en 3919
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 10 april 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 10 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Ellens & Lentze Notariaat en Mediation - 's-Gravenhage

Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage

J. Singodikromo

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

CMS Derks Star Busmann

Telefoonnummer 030-2121623
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december
tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch,
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf
december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke
worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor
zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op tien april tweeduizend achttien
om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Venduehuis der Notarissen aan de Nobelstraat 5 te
(2513 BC) 's-Gravenhage.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier
weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het
lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of
zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden
betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te
vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen
omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het
Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij
Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de
inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed
bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in
artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot
ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid
wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor
rekening en risico van de koper.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde
hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van
de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal
Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de
daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend
als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de
Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze
huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening
van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de
betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de
Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264
Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van
het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van
de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor het (overige gedeelte van het) Registergoed is het aan Schuldeiseres onduidelijk of er
personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het
Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de
rechtbank wordt verleend, is de Verkoper bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex
artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
"6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd
Registergoed door een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat
voorafgaand aan de Veiling het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk
Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien
bedoeld verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening
daarvan overlaat aan de Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoper hierover nadere informatie."
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid
wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor
rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de
koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat
niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van
het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning
overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde
werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster
al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende 7
werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet
blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk elf april tweeduizend achttien om
veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs
ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf
werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden
voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien
Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden
gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de
openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te
overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop te
kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een
vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij
over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te
kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" die zich geregistreerd heeft als bieder kan ook
voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel
11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een
geldverstrekkende instelling.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de
betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden
daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De
bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de
notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt
hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als
opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model
koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie.
In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan
en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer
uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen
op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris
te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van
deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het
proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken
akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen
van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna
in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te
accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de
Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de
vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod
te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat
geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de
vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming
van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de
vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet,
wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval
de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt
verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat
onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen
gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan
ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan
gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een
bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de
gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen
registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke
persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter
vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter
legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter
identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil
bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en
controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon
opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft
doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de
veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven
in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%)
van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van
vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende
"gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet
worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via
internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV
in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer
uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder
is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als
(deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen
waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de
waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen
van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel
in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het
uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen
van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee
wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang
heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de
internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen
geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de
afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen
kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch
geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt
geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als
een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via
internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat
de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de
Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor
de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment
telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht
door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als
zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft
uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden
namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de
gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn
tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie
door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is
uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer,
komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling
van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer
anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen
ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem
vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de
koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst
voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en
hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van
betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid
12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van
de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder
afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling
en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een
bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid
als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of,
indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een
gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt
(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris
geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in
aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het
woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de
tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris
zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er
sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste
bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Omschrijving erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het Registergoed, wordt te
dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering (deel 40137 nummer 12),
waarin staat vermeld:
" OMSCHRIJVING PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE
BEPERKINGEN; BEPERKTE GENOTSRECHTEN
Met betrekking tot het verkochte waren verkopers en kopers ten tijde van het sluiten
van de koop geen andere dan de navolgende beperkingen bekend:
- beperkingen voortvloeiende uit het bestaan van erfdienstbaarheden,
bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten,
kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit
na te melden akte(n), waartoe uitdrukkelijk wordt verwezen naar voormelde
transportakte op achttien augustus negentienhonderd twee en vijftig verleden
voor genoemde notaris Bruyns, bij afschrift overgeschreven ten
hypotheekkantore te 's-Gravenhage op diezelfde dag in deel 3076 nummer
67, in welke akte met "het bij deze verkochte perceel" wordt bedoeld het
perceel met nummer 3224, uit welk perceel het bij deze akte verkochte
registergoed afkomstig is, terwijl het in die akte bedoelde perceel met nummer
3225 thans niet meer bestaat en is opgegaan in onder meer het perceel met
nummer 3919 en in welke akte onder meer staat vermeld:
BEGIN CITAAT
Ten behoeve van het bij deze verkochte perceel en ten laste van het aan
verkoper toebehorend perceel gemeente 's-Gravenhage, sectie AF nummer
3225 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van uitweg van- en naar de
openbare straat (Gevers Deynootweg), om te komen en te gaan met alle
voertuigen, exclusief vrachtauto's.
Het heersende erf zal niet behoeven bij te dragen in het onderhoud van de
weg. Het zal verboden zijn deze weg te benutten voor vrachtauto's door de
eigenaar van het lijdend erf.
Het zal aan beide partijen verboden zijn de vrije uitrit te belemmeren door het
plaatsen van automobielen, vuilnisemmers of andere voorwerpen.
EINDE CITAAT"
Artikel 14. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen
eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief
energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee
volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 15. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het
Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare
registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of
gemeentelijke beperkingenregistratie.
Garantie
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en
feitelijke toestand waarin het Registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat
van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte
– geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en
aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het
registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare
registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld
bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het
Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

De beslissing tot het inroepen van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank verleend. Ontruiming 1 maand na betekening van gemelde beslissing van de rechtbank.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Gevers Deynootweg 39, 37 D/E, 2586 BC te 's-Gravenhage

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Ellens & Lentze Notariaat en Mediation - 's-Gravenhage
t.a.v. J. Singodikromo
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage