Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Park Boswijk 775 en 776 Doorn

19

feb

2018

Park Boswijk 775 en 776
3941 AZ Doorn

Appartement

Voortgang

Verkoop Beslagveiling
Inzet & afslag maandag 19 februari 2018
vanaf 16:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Burgersdijk Makelaars O.G.

Emmaplein 6
3722 AD Bilthoven
Utrecht

Marc van Olderen

vanolderen@burgersdijk.com
www.burgersdijk.com

Veilinglocatie

Café Restaurant Dauphine

Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Object

de appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping en twee bergingen in de kelder plaatselijk bekend Park Boswijk 775/776 te 3941 AZ Doorn, kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie A complexaanduiding 5959 A, appartementsindices 183 en 182, elk uitmakende het één/vijfhonderdste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit acht flatgebouwen met dienstencentrum, staande en gelegen te Doorn, Park Boswijk en de opstalrechten op de percelen grond, respectievelijk ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie A nummers 5957, groot zeventig are en vijftig centiare en 6314, groot vier hectare, vierenvijftig are en éénentwintig centiare;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie A complexaanduiding 5959 A, appartementsindices 183 en 182,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Café Restaurant Dauphine

Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

maandag 19 februari 2018 vanaf 16:30

Online bieden via Regioveiling

Koop

Verkoop Beslagveiling
Inzetpremie 1% van de inzetsom ten laste van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 19 maart 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE 2017 komt artikel 3 lid 1 AVVE 2017 te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op negentien februari tweeduizend achttien om zestien uur dertig minuten (16:30 uur), in "Café Restaurant Dauphine" gelegen aan het Prins Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde” vastgesteld ter bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling berusten bij de Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster aangewezen NVM-makelaar, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna: MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze voldoet aan dezelfde criteria ("Directiemakelaar").
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
e. de achterstallige retributie met betrekking tot het opstalrecht;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
Verkoopster heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het Registergoed. Verkoopster heeft van huurder een kopie ontvangen van de huurovereenkomst.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans door Schuldenaar/Rechthebbende verhuurd voor een termijn van twaalf maanden lopende van een december tweeduizend zeventien tot en met dertig november tweeduizend achttien. Indien deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. Beëindigen van de huurovereenkomst dient te geschieden middels opzegging overeenkomstig artikel 19 van de "Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte".
De huidige huurprijs bedraagt zevenhonderdtien euro (EUR 710,00) per maand. Tevens draagt huurder een voorschot op energiekosten af van eenhonderddertig euro (EUR 130,00) per maand.
Over de status en de rechtsgeldigheid van de huurovereenkomst doet Verkoopster geen uitspraken. Ook geeft Verkoopster hierover geen enkele garanties.
Gelet op het bovenstaande zijn lid 3 en lid 5 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"3. Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand of gecedeerd aan de Verkoopster of zijn beslagen door de Verkoopster, maakt de Verkoopster daarvan melding in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De Verkoopster verklaart dat hij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag met ingang van de eerste huurtermijn die verschijnt na de Levering.
De Verkoopster staat er niet voor in dat de na de Levering te verschijnen huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op een andere wijze is beschikt, of dat deze huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.
5. Voor wat betreft iedere, ten tijde van de Levering, ter zake het Registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst:
- komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd voor rekening van de Koper;
- voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de Verkoopster er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen;
- kan de Koper jegens de Verkoopster alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de Verkoopster;
- heeft de Koper overigens ter zake een:
- door de huurder gestorte waarborgsom;
- in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom;
- in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of
- in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster;
- heeft de Koper geen aanspraak jegens de Verkoopster op grond van het feit dat de huurder tot het moment van Levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
- wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de huurovereenkomst waarin Levering valt, uitsluitend tussen de Verkoopster en de Koper op en per de datum van Levering verrekend voor zover de Verkoopster de betreffende huurtermijn heeft ontvangen."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk twintig februari tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld
onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Ten aanzien van het Registergoed geldt dat geen onderhandse biedingen kunnen worden uitgebracht.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de eventuele Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele verschuldigde omzetbelasting. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien de Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op Inzetpremie, tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2 In deze bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Openbareverkoop.nl: de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NIIV: "Stichting Notarieel Instituut Internetveilen", statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl;
(c) Handleiding: de "handleiding online bieden" vermeld op Openbareverkoop.nl;
(d) Registratienotaris: een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring;
(e) Registratie: het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.;
(g) Internetborg: een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende "gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE;
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
11.5 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.6 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.7 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
11.10 Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
11.11 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.13 De in lid 12 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.14. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 12, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.15 Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
11.16 In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoopster en de Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen, niet zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich desgevraagd tegenover de Notaris te legitimeren en - indien de Bieder/Koper een rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een recent uittreksel uit het handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon alsmede de bevoegdheid van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren zijn tegen verkoop en/of Levering van het Registergoed aan de desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper en vertegenwoordigde verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet gegoed bevonden, tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid vindt als Bieder op te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met deze Bieder genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed bevonden dan wordt het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder "in de veilingzaal" kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 11.15 van deze voorwaarden, in plaats van een financiële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 4. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van Eigenaren van het Appartementencomplex Park Boswijk", gevestigd te Doorn.
Welk reglement is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op een augustus negentienhonderd drieënzeventig verleden voor A.J.M. Luijkx, destijds notaris te Weesp, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op twee augustus negentienhonderd drieënzeventig in register Hypotheken 4, in deel 2630, nummer 23, welke akte werd gewijzigd bij akte op negenentwintig juni negentienhonderd negenenzeventig, verleden voor mr. J.A.E. Koning, destijds notaris te Amsterdam, welke wijziging werd bekrachtigd bij akte op drieëntwintig juli negentienhonderd negenenzeventig verleden voor genoemde notaris Koning, welke beide akten bij afschrift werden overgeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op vierentwintig juli negentienhonderd negenenzeventig in deel 3870 nummer 43, respectievelijk deel 3871 nummer 1, mede in verband met een akte van rectificatie op tien oktober negentienhonderd tachtig voor een waarnemer van notaris mr. J.A.E. Koning te Amsterdam verleden en bij afschrift overgeschreven in register Hypotheken nummer 4 van de Dienst op dertien oktober negentienhonderd tachtig in deel 4120 nummer 16.
Bij gemelde akte van negen en twintig juni negentienhonderd negen en zeventig werd tevens geheel opnieuw vastgesteld een reglement als bedoeld in artikel 875e lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (oud; thans artikel 5 : 111d).
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen:
(a) de servicekosten tweehonderdtachtig euro (€ 280,00) per maand.
(b) de basis-servicekosten driehonderddertig euro (EUR 330,00) per maand per appartementsrecht.
(c) De achterstallige servicekosten alsmede de achterstallige basis-servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper. Deze achterstanden bedragen per eenendertig december tweeduizend zeventien respectievelijk tweeduizend vijfhonderdtwintig euro (EUR 2.520,00) en drieduizend vijfhonderdveertien euro en drieënzeventig cent (EUR 3.514,73). Derhalve bedraagt per eenendertig december tweeduizend zeventien de totale achterstand in servicekosten zesduizend vierendertig euro en drieënzeventig cent (EUR 6.034,73).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: zevenduizend drieënzeventig euro en zesentwintig cent (€ 7.073,26).
Artikel 15. Voorwaarden recht van opstal
De percelen grond, kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie A nummers 5957 en 6314 werden in opstal uitgegeven respectievelijk:
a. bij akte op dertig juli negentienhonderd drieënzeventig verleden voor A.J.M. Luijkx, destijds notaris te Weesp, bij afschrift overgeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op eenendertig juli negentienhonderd drieënzeventig, in deel 2629, nummer 4;
b. bij akte op negenentwintig juni negentienhonderd negenenzeventig, verleden voor mr. J.A.E. Koning, destijds notaris te Amsterdam, welke akte bij afschrift werd overgeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Utrecht) op vierentwintig juli negentienhonderd negenenzeventig in deel 3870, nummer 43. Het destijds aldus ontstane opstalrecht is betrokken in de splitsing in appartementsrechten zoals hiervoor in artikel 14 vermeld.
Volgens opgave van de Stichting Woongoed Zeist, een stichting met zetel te gemeente Zeist en met adres: Steniaweg 44, 3702 AH Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30039138 (de grond eigenaar) bedraagt de retributie ter zake het Registergoed driehonderdvijfentachtig euro en zesenzestig cent (EUR 385,66) per maand. De achterstallige retributie is tevens voor rekening van de koper en bedraagt thans per een december tweeduizend zeventien drieduizend vierhonderdzeventig euro en vierennegentig cent (EUR 3.470,94).
Artikel 16. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"ERFDIENSTBAARHEDEN, REGLEMENTEN EN KWALITATIEVE EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN"
Enzovoorts.
"Koper heeft verklaard een exemplaar van de splitsingsakte met vaststelling van het reglement te hebben ontvangen en daarmee bekend te zijn.
In de hal van de gebruikseenheid is voor rekening van de administratrice als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement - hierna te noemen: "de administratrice" – een electriciteitsverbruiksmeter geplaatst. Koper verplicht zich jegens de administratrice deze electriciteitsverbruiksmeter in de gebruikseenheid te gedogen en ten behoeve van de administratrice in goede staat te houden.
Koper verklaarde ermee bekend te zijn en ermee accoord te gaan, dat:
a. Aanvullend op voormeld Huishoudelijk Reglement het gebruik van tegels, linoleum, marmoleum, vinyl, chipwood en parket als vloerbedekking (met uitzondering van badkamer, keuken en toilet) uitdrukkelijk niet is toegestaan; en
b. in verband met het "up to date" houden van het komplex twee maal per jaar verbouwingsaktiviteiten zullen plaatsvinden. Koper verplicht zich jegens de Stichting De Seyster Veste, gevestigd te Zeist, Stichting Park Boswijk, gevestigd te Doorn, alsmede jegens (de bestuurder van) Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex Park Boswijk, tot betaling van een waarborgsom ad één duizend vijf honderd euro (€ 1.500,00) op de datum van levering van het verkochte (heden) blijkens een daartoe gesloten overeenkomst, zulks tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper met betrekking tot opstalretributie, basisservicekosten en kosten en bijdragen aan genoemde vereniging van eigenaren.
De comparante sub 2, handelende als gemeld, verklaarde met de hiervoor gemaakte bepalingen omtrent de electriciteitsverbruiksmeter en voormelde waarborgregeling bekend te zijn, terwijl de comparante sub 1, handelende als gemeld, verklaarde, deze bepalingen en de verplichting tot het doen opnemen daarvan in een volgende akte van overdracht van het bij deze verkochte door koper of de rechtverkrijgende(n) van koper, als kettingbeding bij deze op te leggen aan koper, die verklaarde dit te aanvaarden, bij gebreke waarvan koper een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van twee en twintig duizend zes honderd negen en tachtig euro en twee eurocent (€ 22.689,02), ten behoeve van genoemde belanghebbenden, verklarende de comparante sub 1, als ten deze de belangen van de belanghebbenden vrijwillig waarnemende, de uit een en ander voor de koper voortvloeiende verbintenissen ten behoeve van die belanghebbenden aan te nemen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 17. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 18. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 19. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Doorn de dato negentien januari tweeduizend achttien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Doorn Woongebied van de gemeente Doorn, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) het rapport van het Bodemloket de dato achtentwintig december tweeduizend zeventien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(d) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: wonen.
Artikel 20. Garantie
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Kostenoverzicht Park Boswijk.PDF pdf-document
20171228_bestemmingsrapport_park_boswijk_776_3941az_doorn_.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart DOORN A 5959 A182.PDF pdf-document
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Brondocument Hyp 4 2630 nummer 23.PDF pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 4120 nr 16 reeks UTRECHT.PDF pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 2629 nr 4 reeks UTRECHT.PDF pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 3870 nr 43 reeks UTRECHT.PDF pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 3871 nr 1 reeks UTRECHT.PDF pdf-document
Park Boswijk 775-776 Doorn-vergunning samenvoeging 1987.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.