Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Zoutsloot 12 Harlingen

14

mrt

2018

Zoutsloot 12
8861 SX Harlingen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 maart 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Vastgoedveiling OV Noord

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202PD Drachten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

Het woonhuis met grond, erf en verder toebehoren plaatselijk bekend als Zoutsloot 12 te Harlingen

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend als gemeente Harlingen, sectie A nummer 6942 groot 95 centiare
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling OV Noord

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202PD Drachten

woensdag 14 maart 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
ozb € 201,30 € 0,-
rioolheffing € 185,84 € 0,-
  € 387,14 € 0,-

Notariskantoor

Harmsma Notarissen - Joure

Marconiweg 8
8501XM Joure

Mevr. mr. H.R. Harmsma

Telefoonnummer 0513-413685
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven en het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

***12-03-2018: de voorzieningenrechter heeft verlof verleend tot het inroepen van het huurbeding tegen eventuele (zakelijke) huurders en/of onderhuurders. De woningmag niet ontruimd worden binnen drie dagen na betekening van de beschikking.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 april 2018.

Info: WWW.VEILINGNOTARIS.NL

Foto's
Downloads
kadastrale kaartje.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper.pdf pdf-document
bodeminformatie Zoutsloot 12.pdf pdf-document
informatie gemeente Harlingen.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.