Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Polakweg 3 A en 3 B Rijswijk

25

jan

Polakweg 3 A en 3 B
2288 GE Rijswijk

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 25 januari 2018
3 dagen vanaf 11:30
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het bedrijfspand met vijf parkeerplaatsen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Polakweg 3 A, 2288 GE Rijswijk ("Registergoed 1")
2. het bedrijfspand met vijf parkeerplaatsen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Polakweg 3 B, 2288 GE Rijswijk ("Registergoed 2")

Veiling in kavels

Kavel 1: Polakweg 3 A, 2288 GE Rijswijk (Registergoed 1);
Kavel 2: Polakweg 3 B, 2288 GE Rijswijk (Registergoed 2);
Kavel 3: Registergoed 1 en Registergoed 2 tezamen, alleen bij afslag.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G nummer 2696, groot drie are en negentig centiare (3 a en 90 ca); 2.kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G nummer 2697, groot drie are en negentig centiare (3 a en 90 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


donderdag 25 januari 2018 vanaf 11:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Komt voor rekening van koper 1%
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 21 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De veiling geschiedt in drie (3) kavels, te weten:
Kavel 1: Registergoed 1 (Polakweg 3 A te Rijswijk);
Kavel 2: Registergoed 2 (Polakweg 3 B te Rijswijk);
Kavel 3 (massa): Registergoed 1(Polakweg 3 A te Rijswijk) en Registergoed 2 (Polakweg 3 B te Rijswijk) tezamen, alleen bij afslag.
De gunning geschiedt overeenkomstig de veilingvoorwaarden.

De executant heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het te veilen registergoed. Daarbij is gebleken dat het registergoed (gedeeltelijk) in huur en/of gebruik is afgestaan. Voor zover de huurovereenkomst(en) ter beschikking worden gesteld, zal/zullen deze op www.veilingnotaris.nl worden gepubliceerd. De verkoper staat niet in voor de juistheid van de gepubliceerde huurgegevens.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper. De inzetpremie van de beide kavels komt ten laste van de koper van de massa. Voor de goede orde wordt hierbij opgenomen dat er enkel inzetpremie zal worden voldaan over de inzetsom van de kavels, zijnde het hoogste bedrag bij de inzet. Er zal dus nimmer premie worden voldaan over het afmijnbedrag aan de hoogste bieder bij de afslagfase, ook niet indien de massa van alle kavels wordt gemijnd.

Koper is vanaf datum van gunning dan wel, in geval van een onderhandse executie op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf datum van goedkeuring door de rechter van de koopovereenkomst tot aan de betaaldatum een rente van drie procent (3%) verschuldigd over de koopsom.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015 (AVVI 2015), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van www.bog-auctions.com en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 10.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 21 februari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.