Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Oranjestraat 2, 4,6 en 8 Vlissingen

6

mrt

2018

Oranjestraat 2, 4,6 en 8
Vlissingen

Appartement + Bedrijfsruimte + Overig + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet dinsdag 6 maart 2018
vanaf 10:30
Afslag dinsdag 6 maart 2018
vanaf 10:50
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Object

Het betreft een voormalige kazerne uit 1849 en bestaat deels uit 4 bouwlagen. Dit gebouw is gelegen op eigen grond in het centrum van Vlissingen. Van oorsprong heeft het gebouw de functie militair verblijfsgebouw, heden is het deels verhuurd aan kunstenaars en particulieren. Eind jaren ’90 is het gebouw grondig gerenoveerd en werd het grotendeels gebruikt als kunstcentrum (theater, expositieruimtes, kunstuitleen Vlissingen, kantoorruimten, 8 ateliers en 8 woonappartementen).

De kantoorruimtes en woonunits in het gebouw zijn deels verhuurd.

Voor de volledige omschrijving en huurgegevens van het object wordt verwezen naar de veilingbrochure.

Objectgegevens

Soort object Appartement + Bedrijfsruimte + Overig + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Vlissingen Sectie: E Nummer: 3757 Appartementsindex: A1 en A2 Voornoemd kadastraal perceel is ontstaan uit Vlissingen, E 3747, grootte 8 a 40 ca (840 m²).
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions


Inzet dinsdag 6 maart 2018 vanaf 10:30
Afslag dinsdag 6 maart 2018 vanaf 10:50

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

BOG Auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

Telefoonnummer 033-4600076
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. R.J. Dieteren

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

1
VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR VRIJWILLIGE ONLINE VEILING VAN
Willem III Kazerne te Vlissingen, gelegen aan de Oranjestraat 8 te Vlissingen
De onderhavige voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing ten aanzien van de
vrijwillige online veiling van Willem III Kazerne te Vlissingen, gelegen aan de
Oranjestraat 8 te Vlissingen
Artikel 1
Verkoopobject
1.1 Het verkoopobject bestaat uit de volgende registergoederen:
(a) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
ruimtes op de begane grond, eerste, tweede en derde verdieping,
plaatselijk bekend Oranjestraat 8 te Vlissingen, kadastraal bekend
gemeente Vlissingen sectie E complexaanduiding 3767-A, indexnummer
1, uitmakende het drie/vierde (3/4e
) aandeel in de gemeenschap bestaande
uit de voormalige Willem III kazerne met ondergrond en verder toebehoren,
plaatselijk bekend gemeente Vlissingen, sectie E nummer 3747, groot acht
are veertig centiare, welk registergoed is aangewezen als een beschermd
monument als bedoeld in de Erfgoedwet (hierna ook te noemen: de
“gemeenschap”);
(b) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
woonruimtes op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend
Oranjestraat 8 te Vlissingen, kadastraal bekend gemeente Vlissingen
sectie E complexaanduiding 3767-A, indexnummer 2, uitmakende het
één/vierde (1/4e
) aandeel in de gemeenschap.
1.2 Synchro Bedrijfshuisvesting zal gegadigden op afspraak in de gelegenheid
stellen om het registergoed te bezichtigen (telefoonnummer 088-7962476).
Artikel 2
Definities
In deze voorwaarden en bepalingen wordt verstaan onder:
a. afmijnbedrag: het bedrag waarop bij de afslag wordt afgemijnd;
b. afmijning: het door een bieder afmijnen tijdens de afslag;
c. afslag: de tweede fase van de online verkoop.
d. akte van levering: de akte waarbij het registergoed wordt geleverd en
aanvaard;
e. bieder: degene die, na registratie, in de online verkoop een bod uitbrengt,
onverschillig of dit bij opbod of afmijning geschiedt;
f. bieding: het uitbrengen van een bieding op de online verkoop via de website
van BOG Auctions door middel van het uitbrengen van een bod na registratie
van de (rechts-)persoonsgegevens van de bieder.
g. bod: het bedrag in euro’s dat een bieder eenzijdig, onvoorwaardelijk en
onherroepelijk door middel van zijn bieding op de online verkoop doet, hetzij bij
opbod, hetzij bij afmijning;
h. BOG Auctions: het door verkoper aangewezen veilinghuis, zijnde BOG
Auctions, gevestigd te Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, welke veiling loopt
via de website;
2
i. combinatie: indien de verkoper meer registergoederen in de online verkoop
procedure, kan hij deze ook in één of meer combinaties aanbieden.
j. De Zeeuwse Alliantie: notariskantoor De Zeeuwse Alliantie, kantoorhoudende
te Middelburg aan de Wagenaarstraat 1;
k. feitelijke levering: de feitelijke inbezitstelling van het registergoed aan koper;
l. gegadigde: degene die interesse heeft getoond voor het registergoed al dan
niet door het inzien of opvragen van (delen van) de verkoopinformatie en/of het
bezichtigen van het registergoed en/of het bijwonen van de verkoop;
m. gunning: de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail danwel
per fax, eenzijdige verklaring van de verkoper aan de notaris waarbij deze het
aanbod van de bieder aanvaardt, waarmee tussen de verkoper en de bieder
terzake van het registergoed de obligatoire koopovereenkomst definitief wordt
en deze koopovereenkomst beide partijen bindt met inachtneming van de
voorwaarden, waaronder mede zijn begrepen de algemene en de bijzondere
voorwaarden zoals in deze verkoopvoorwaarden worden aangegeven;
n. hoogste bieder: degene die het hoogste bod bij de online verkoop heeft
uitgebracht.
o. inzet: de eerste fase (opbod) van de openbare verkoop.
p. inzetbedrag: het bedrag wat volgt uit de inzet.
q. inzetpremie: een bedrag (plokgeld) wat de inzetter krijgt, niet zijnde de koper,
welk bedrag ten laste van verkoper komt.
r. inzetsom: het hoogste bij de inzet uitgebrachte en als zodanig erkende bod.
s. inzetter: degene die bij de inzet -indien daarvan sprake is- het hoogste en als
zodanig erkend bod heeft gedaan.
t. koopovereenkomst: de overeenkomst tot verkoop en koop van het
registergoed, welke is opgenomen in de onderhavige verkoopvoorwaarden en
waaraan de koper en de verkoper elkaar over en weer kunnen houden;
u. koopsom: het bedrag/bod waarvoor door de verkoper wordt gegund;
v. koper: degene aan wie krachtens online verkoop door de verkoper wordt
gegund;
w. levering: de rechtshandeling, bij notariële akte, die nodig is om de koper eigenaar of
gerechtigde te doen worden van casu quo tot het registergoed (en de inschrijving
in de openbare registers).
x. notaris: één van de notarissen verbonden aan De Zeeuwse Alliantie,
kantoorhoudende te 4330 AD Middelburg, Wagenaarstraat 1, of diens
waarnemer of opvolger, te wiens overstaan de leveringsakte zal worden
gepasseerd, welk kantoor zorg draagt voor het opmaken van deze
verkoopvoorwaarden, mede omvattende de koopovereenkomst alsmede het
tekenen van de akte van levering.
y. opbod: het door een bieder uitbrengen van een hoger bod tijdens de inzet.
z. online verkoop: het te koop aanbieden van het registergoed via het online
verkoop proces, waarbij het bod uitsluitend online via het internet kan worden
uitgebracht gedurende de verkoopperiode.
aa. online verkoop proces: de verkoop van het registergoed bij opbod en afslag,
welke verkoop plaatsvindt door middel van een daartoe door BOG Auctions
ingerichte elektronische omgeving, die voor de bieder toegankelijk is via de
website van BOG Auctions.
bb. registergoed:
(a) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
ruimtes op de begane grond, eerste, tweede en derde verdieping,
plaatselijk bekend Oranjestraat 8 te Vlissingen, kadastraal bekend
gemeente Vlissingen sectie E complexaanduiding 3767-A, indexnummer
1, uitmakende het drie/vierde (3/4e
) aandeel in de gemeenschap bestaande
3
uit de voormalige Willem III kazerne met ondergrond en verder toebehoren,
plaatselijk bekend gemeente Vlissingen, sectie E nummer 3747, groot acht
are veertig centiare, welk registergoed is aangewezen als een beschermd
monument als bedoeld in de Erfgoedwet (hierna ook te noemen: de
“gemeenschap”);
(b) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
woonruimtes op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend
Oranjestraat 8 te Vlissingen, kadastraal bekend gemeente Vlissingen
sectie E complexaanduiding 3767-A, indexnummer 2, uitmakende het
één/vierde (1/4e
) aandeel in de gemeenschap.
cc. Synchro Bedrijfshuisvesting: de door verkoper aangewezen
vastgoedadviseur, zijnde de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Synchro Bedrijfshuisvesting B.V., 4331 JX Middelburg,
Nieuwe Haven 2 (telefoon 088- 7962476);
dd. termijn van beraad: de periode gedurende welke de verkoper zich kan
beraden omtrent gunning of niet-gunning;
ee. toezichtnotaris: Nysingh Advocaten en Notarissen te 7311 CL Apeldoorn,
Vosselmanstraat 1.
ff. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-verklaring): iedere bieder dient op
eerste verzoek van verkoper een verklaring omtrent het gedrag van de bieder
aan te vragen bij JUSTIS, welke verklaring vóór gunning aan de notaris dient te
zijn overhandigd.
gg. verkoopperiode: de online verkoop van het registergoed loopt van zes maart
tweeduizend achttien vanaf tien uur dertig minuten (10.30 uur), via de website
van BOG Auctions, waarbij online biedingen kunnen worden uitgebracht;
hh. verkoopvoorwaarden: het geheel van de op de online verkoop van toepassing
zijnde voorwaarden zoals vastgelegd in dit document (al hetgeen in dit
document expliciet is vastgelegd behoort tot de bijzondere voorwaarden), de
Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden voor vrijwillige veilingen 2013
AVVIVV 2013 zoals gepubliceerd op de website en de hierna in artikel 3.1
genoemde voorwaarden;
ii. verkoper:
(1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OPUS
CIVITATIS B.V., statutair gevestigd te Gemeente Vlissingen,
kantoorhoudende te 4382 ND, Vlissingen, Hermesweg 13, ingeschreven in
het handelsregister onder dossiernummer 41114958;
(2) de stichting STICHTING L'ESCAUT WOONSERVICE, statutair gevestigd
te Gem. Vlissingen, kantoorhoudende te 4382 ND, Vlissingen, Hermesweg
13, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 22014935
en als zodanig bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te
vertegenwoordigen;
Genoemde partijen zowel tezamen als ieder afzonderlijk verkoper te noemen;
jj. website: de internetsite (www.bog-auctions.com) met informatie betreffende het
registergoed, samengesteld door Synchro Bedrijfshuisvesting met eventuele
latere aanvullingen en/of wijzigingen;
Waar in deze voorwaarden meervoud van een in dit artikel vermelde definitie wordt
gebruikt, wordt hieronder verstaan het meervoud van de eenheid zoals in de
desbetreffende definitie bedoeld, te weten twee (2) of meer dan wel alle.
Op deze vrijwillige online veiling zijn van toepassing:
- de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden voor vrijwillige veilingen
2013 (AVVIVV 2013)
- de algemene voorwaarden van de notaris; en
- de algemene voorwaarden van Synchro Bedrijfshuisvesting,
4
welke laatste twee algemene voorwaarden een beperking van de aansprakelijkheid
bevatten en integraal onderdeel uitmaken van de onderhavige bijzondere
voorwaarden. De in dit document opgenomen bijzondere voorwaarden prevaleren
boven de algemene voorwaarden.
Artikel 3
Bieding
3.1 De verkoop geschiedt door middel van een openbare verkoop via de website
van BOG Auctions gedurende de hierna in artikel 3.6 genoemde
verkoopperiode. Biedingen kunnen uitsluitend online via de website van BOG
Auctions worden uitgebracht indien er voldaan is aan de vereisten zoals
opgenomen in dit artikel.
De omschrijving en verdere door de verkoper en Synchro Bedrijfshuisvesting
verschafte informatie terzake van het registergoed alsmede de datum en tijd
van de opbodperiode en de datum en tijd van de afslagperiode staan op de
website, tot welke website BOG Auctions aan een ieder toegang zal
verschaffen. De akte van levering zal substantieel luiden zoals het concept
welke op de website van BOG Auctions is geplaatst.
Op de procedure zijn de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden voor
vrijwillige veilingen 2013 (AVVIVV 2013), algemene voorwaarden van Synchro
Bedrijfshuisvesting en de algemene voorwaarden van De Zeeuwse Alliantie van
toepassing. Genoemde AVVIVV 2013, de onderhavige bijzondere voorwaarden,
alsmede de algemene voorwaarden van Synchro Bedrijfshuisvesting en de
notaris worden via de website beschikbaar gesteld. Genoemde algemene
voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn integraal
onderdeel van de onderhavige bijzondere voorwaarden. De
Verkoopvoorwaarden worden door gegadigden aanvaard door het enkele
deelnemen aan de online verkoop. Bij de verkoopvoorwaarden prevaleren de in
dit document opgenomen bijzondere voorwaarden boven de algemene
voorwaarden.
3.2 Een bieder dient voor hij rechtsgeldig een bieding kan uitbrengen zich op een
door BOG Auctions voorgeschreven wijze te registreren.
Tevens dient de bieder –voordat verkoper tot gunning overgaat- op eerste
verzoek van verkoper een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overhandigen
aan de notaris, welke verklaring niet ouder mag zijn dan twee (2) maanden.
Een bieder dient er mee rekening te houden dat de verwerkingsperiode
voor een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) bij Justis vier
tot zes weken in beslag neemt. Direct na het houden van het online verkoop
proces dient iedere bieder op eerste verzoek van verkoper een verklaring
omtrent gedrag (VOG) bij Justis aan te vragen.
Het vorenstaande geldt voor zowel een natuurlijk persoon alsook een
rechtspersoon.
Een bieding kan uitsluitend digitaal via de website worden uitgebracht door een
geregistreerde gegadigde. Een bieding uitgebracht door een gegadigde die niet
is geregistreerd, of een bieding uitgebracht op een andere wijze dan de daartoe
aangewezen methode via de website is ongeldig en wordt niet geaccepteerd.
De registratie dient plaats te vinden conform artikel 3 lid 1 tot en met lid 6 van
de AVVIVV 2013.
Een bieding kan uitsluitend worden gedaan door een geregistreerde gegadigde
zijnde een rechtspersoon danwel een natuurlijk persoon die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
3.3 Door de registratie zal BOG Auctions met betrekking tot iedere bieder
beschikken over het uitgebrachte bod in gehele euro's in cijfers, alsmede over
de naam, voornamen, het adres, het e-mailadres, telefoon- en faxnummer van
5
de bieder, indien het een particulier betreft, en voorts - indien het een
rechtspersoon of entiteit betreft - naam, plaats van vestiging en adres, telefoonen
faxnummer van betreffende rechtspersoon of entiteit.
3.4 Een bod andersluidend dan een bedrag in euro's wordt niet in aanmerking
genomen. Een bod inhoudende "één euro meer dan het hoogst uitgebrachte
bod" of hieraan verwante vormen wordt niet als bod geaccepteerd, voor zover
de website dergelijke biedingen al mogelijk maakt.
3.5 De verkoop vindt plaats in twee (2) fasen:
- de eerste, de inzet, bij opbod;
- de tweede, de afslag, bij afmijning;
en wel gedurende de hierna onder 3.6 genoemde verkoopperiode en op de
wijze als omschreven in artikel 5 lid 4 AVVIVV 2013.
3.6 De opbodperiode begint op zes maart tweeduizend achttien vanaf tien uur
dertig minuten (10.30 uur).
Conform artikel 5.6 van de AVVIVV 2013 wordt de opbodperiode automatisch
met vijf (5) minuten verlengd indien er in de laatste vijf (5) minuten voor het
einde van de opbodperiode een nieuw bod wordt gedaan.
De afslagperiode begint onverwijld na de sluiting van de opbodperiode.
Biedingen bij de afslag worden gedaan via de website van BOG Auctions door
het uitbrengen van een handmatig bod via de functie "MIJN".
3.7 De toezichtnotaris is belast met het controleren van de biedingen en beslist
over de tijdigheid daarvan. Het oordeel van de toezichtnotaris omtrent datgene
wat zich tijdens de verkoopperiode afspeelt en de uitleg of de toepassing van
de Verkoopvoorwaarden op de verkoopperiode is bepalend. De toezichtnotaris
stelt op grond van artikel 2 lid 5 van AVVIVV 2013 een proces-verbaalakte op.
De notaris is belast met de gunningsprocedure, alsook het passeren van de
daaruit voortvloeiende akte van levering.
Artikel 4
Procedure Biedingen
4.1 De organisatie, voorbereiding en volledige tenuitvoerlegging van de online
verkoop berust bij BOG Auctions, een en ander zoals omschreven in artikel 2
van de AVVIVV 2013.
4.2 BOG Auctions, verkoper en/of de notaris zijn bevoegd, ieder voor zich casu quo
elk, om vóór en tijdens de online verkoop al die maatregelen te nemen die, naar
hun oordeel, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de online verkoop.
Zonder opgave van redenen kunnen BOG Auctions, verkoper en/of de notaris:
- een bod niet als zodanig erkennen;
- een gegadigde niet toelaten tot de registratie dan wel een bieder bij online
verkoop uitsluiten;
- een volmachtgever niet erkennen als mogelijke koper; of
- de online verkoop schorsen, uitstellen of afgelasten;
4.3 De toezichtnotaris maakt na de opbodfase en na de afslagfase een procesverbaal
van verkoop op van hetgeen hij heeft kunnen constateren, waarbij de
toezichtnotaris mag afgaan op hetgeen hij via de elektronische omgeving
waarbinnen iedere bieding ten behoeve van het online verkoopproces wordt
geregistreerd heeft kunnen waarnemen. In afwijking van artikel 2 lid 5 van de
AVVIVV 2013 wordt aan voormelde proces-verbaal akte een weergave van alle
tijdige biedingen gehecht en daarin wordt voorts het hoogste bod
geconstateerd.
4.4 De biedingen zijn niet meer voor wijziging vatbaar, ook al zouden partijen
daarover overeenstemming hebben. De notaris zal –na ontvangst van
voormelde proces-verbaalakte van de toezichtnotaris- na afloop van de
verkoopperiode van de uitgebrachte biedingen mededeling doen over het
6
verloop van de online verkoop aan de verkoper en aan Synchro
Bedrijfshuisvesting door middel van het doorsturen van een PDF van een
afschrift van voormelde proces-verbaalakte opgesteld door de toezichtnotaris.
4.5 Verkoper maakt gebruik van zijn recht van beraad op grond waarvan hij binnen
de termijn van beraad na afloop van de verkoopperiode dient te verklaren of en
aan wie verkoper wenst te gunnen. De termijn van beraad eindigt met in
achtneming van het hierna onder 5.10 bepaalde vijftien (15) werkdagen na
de dag van de verkoopperiode.
De verkoper heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, het registergoed niet
te gunnen of - al dan niet te gunnen aan een ander dan de bieder met het
hoogste bod, mits de bieder een rechtsgeldige bieding heeft uitgebracht en
heeft voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 3 van deze
voorwaarden. Bij online verkoop in combinatie kan de verkoper aan de bieders
voor kavels gunnen, zelfs als het bod voor de combinatie van die kavels hoger
is.
4.6 Tot aan de afloop van de onderhavige procedure is het verkoper nimmer
toegestaan met andere partijen in onderhandeling te treden, dan de bieders die
tijdig een bod hebben uitgebracht.
4.7 Voor alles wat de online verkoop betreft, kiezen de daarbij betrokken partijen
woonplaats op het kantoor van de notaris.
Artikel 5
Bod; Gunning
5.1 Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk, zonder enig voorbehoud en niet
eenzijdig voor wijziging vatbaar.
5.2 Degene die een bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, tenzij degene
optreedt als vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon, in
welk geval die rechtspersoon als bieder wordt aangemerkt. De bieder (natuurlijk
persoon) is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de
nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze online verkoop.
5.3 Indien meer personen tezamen een bod uitbrengen of tezamen kopen, zijn zij
hoofdelijk aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop rustende
verplichtingen.
5.4 Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste en ongeacht of dit
bod is uitgebracht tijdens de inzet of de afslag, gebonden, totdat:
- de verkoper gunt aan een ander; of
- vaststaat dat niet wordt gegund; of
- de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken
zonder dat is gegund; of
- de verkoop bij online verkoop wordt geannuleerd.
In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin blijft een bieder aan zijn
Bod gebonden ondanks dat aan een ander is gegund, indien hij op verzoek
van de verkoper schriftelijk bevestigd dat hij zijn bod gestand wil doen.
5.5 Biedingen kunnen bij opbod worden gedaan door
a. het uitbrengen van een statisch (handmatig) bod via de website van BOG
Auctions waarbij de bieder een bod overbiedt met het minimaal door het
verkoopsysteem aangegeven hogere bod;
b. door het uitbrengen van een automatisch bod via de website van BOG
Auctions waarbij de bieder aangeeft welk bod hij maximaal voor het
registergoed wil doen. Na een overbieding door een derde, biedt het
verkoopsysteem onmiddellijk namens de bieder het minimaal hogere bod.
Het verkoopsysteem biedt automatisch voor de bieder door, tot het
maximumbod is bereikt. Mocht een andere bieder een handmatig bod
7
plaatsen, gelijk aan het maximum van het eerder door de bieder geplaatste
automatische bod, dan gaat het automatische bod voor het statische
(handmatige) bod. Indien meerdere bieders een automatisch bod plaatsen
met een gelijk maximumbod, dan gaat die bieder voor welke als eerste het
betreffende automatische bod heeft gedaan. Leidend hierbij is de door het
verkoopsysteem bijgehouden biedgegevens (alle gegevens omtrent
gedane biedingen en bieders).
Biedingen kunnen bij afslag worden gedaan via de website van BOG
Auctions door het uitbrengen van een statisch (handmatig) bod via de
functie "MIJN".
5.6 Het uitbrengen van een automatisch bod (proxy bod) als bedoeld in lid 5.5 sub
b is uitsluitend mogelijk gedurende de opbodperiode.
5.7 Het hoogste bod is het afmijnbedrag, waarbij het afmijnbedrag hoger dient te
zijn dan het inzetbedrag. Wordt er niet afgemijnd, dan geldt het inzetbedrag als
hoogste bod. Dit geldt ook voor het hoogste bod op kavels ingeval van een
combinatie.
5.8 De opbodperiode wordt automatisch met vijf (5) minuten verlengd indien er in
de laatste vijf (5) minuten voor het einde van de opbodperiode een nieuw bod
wordt gedaan, met dien verstande dat de opbodperiode niet verlengd wordt
indien de opbodperiode als gevolg van deze verlenging na de in artikel 3.6
genoemde eindtijd eindigt.
5.9 Het is door de bieder niet mogelijk om een bod ongedaan te maken.
5.10 Verkoper dient voordat hij kan beslissen of hij al dan niet gunt in het bezit te
zijn van een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) van de bieder, welke
verklaring niet ouder mag zijn dan twee (2) maanden. Dit geldt voor zowel een
natuurlijk persoon alsook een rechtspersoon.
5.11 Verkoper zal aan de notaris schriftelijk, eventueel per fax of email maar in ieder
geval per gewone of aangetekende post, een schriftelijk stuk toezenden waaruit
van zijn beslissing omtrent de gunning en afwijzingen blijkt, welk schriftelijk stuk
uiterlijk op zevenentwintig maart tweeduizend achttien (vijftien (15)
werkdagen na einde verkoopperiode) om zes uur des middags (18:00 uur) door
de notaris ontvangen dient te zijn.
De notaris zal uiterlijk op achtentwintig maart tweeduizend achttien aan alle
bieders een bericht zenden, welk bericht zal inhouden:
- ofwel dat aan de betreffende bieder het registergoed is gegund (bieder is
koper geworden);
- ofwel dat het door de betreffende bieder uitgebrachte bod is afgewezen.
Buiten de in de tweede volzin vermelde informatieverstrekking zal de notaris
aan de bieders noch aan derden enige mededeling, noch telefonisch noch
schriftelijk, doen van de uitgebrachte biedingen of van de beslissingen van
verkoper met betrekking tot die biedingen.
5.12 Binnen twee (2) dagen na ontvangst van het bericht van gunning dienen door
de koper aan de notaris de volgende bescheiden te worden overlegd:
- een fotokopie van een legitimatiebewijs van degene(n) die de bieding
(namens de rechtspersoon of entiteit) heeft uitgebracht, voorzien van een
legalisatieverklaring van een notaris en voorts, indien het geen
Nederlandse notaris betreft, voorzien van een apostille;
- een door de bieder "Voor Gezien en Akkoord" getekend exemplaar van de
onderhavige voorwaarden en bepalingen, de Algemene
Verkoopvoorwaarden voor Online Vastgoed Verkoop, de algemene
gebruikersvoorwaarden BOG Auctions Auctions.com en van het
betreffende ontwerp van de akte van levering;
- indien de bieder een rechtspersoon is: een uittreksel uit het Handelsregister
8
of enig ander register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, welk
uittreksel niet ouder mag zijn dan één maand;
- documentatie waaruit blijkt dat de bieder in staat is de koopsom alsmede
de overdrachtsbelasting en de overige kosten te betalen, al dan niet met
behulp van een financiering.
5.13 Een door de notaris opgestelde volmacht dient - met inachtneming van artikel
11 van deze bijzondere voorwaarden - door de bieder te worden ondertekend
hetzij persoonlijk hetzij - indien de bieder een rechtspersoon of enig andere
rechtsvorm is- namens deze rechtspersoon of andere rechtsvorm door
degene(n) die bevoegd is/zijn de bieding te verrichten en voorts te worden
voorzien van een legalisatieverklaring van een notaris en voorts, indien het
geen Nederlandse notaris betreft, voorzien van een apostille of een soortgelijke
“superlegalisatie” als het betreffende land niet is aangesloten bij het apostilleverdrag.
5.14 Verkoper zal pas tot gunning overgaan nadat de bankgarantie danwel
waarborgsom als bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 door de notaris is ontvangen én
nadat voldaan is aan de voorwaarde van artikel 5.10 (ontvangst van een
positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) van de bieder). Door de gunning
(mededeling van de verkoper aan de notaris) komt de koopovereenkomst tot
stand, van welke overeenkomst de bepalingen verder in dit document zijn
opgenomen.
Artikel 6
Inzetpremie
6.1 Tenzij de inzetter de koper is of zich het geval voordoet als in lid 3 vermeld,
heeft de inzetter het recht op inzetpremie.
De inzetpremie is bepaald op één procent (1%).
Indien er omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
De inzetpremie komt voor rekening van de Koper.
6.2 De notaris betaalt de inzetpremie aan de inzetter uit nadat de levering aan de
koper heeft plaats gevonden.
6.3 Indien de online verkoop wordt ingetrokken of indien verkoper niet gunt, vervalt
het recht op de inzetpremie.
Artikel 7
Zekerheidstelling ten behoeve van verkoper
7.1 De bieder aan wie medegedeeld is dat aan hem zal worden gegund conform
artikel 5.14), dient binnen drie (3) dagen na deze mededeling een bankgarantie
aan de notaris af te geven gelijk aan tien procent (10%) van het door hem
uitgebrachte bod.
7.2 De bankgarantie dient gesteld te worden door een bankier die als
kredietinstelling is ingeschreven volgens de Wet financieel toezicht, en dient:
a. onvoorwaardelijk te zijn en geen voorbehoud – hoe ook genaamd – te
bevatten;
b. voort te duren tot een maand na de datum van levering; en
c. in te houden dat het bedrag op de eerste vordering van en zonder opgaaf
van redenen zal worden gestort naar de hierna in artikel 8.1 bedoelde
kwaliteitsrekening van De Zeeuwse Alliantie te Middelburg.
7.3 In plaats van het stellen van de hiervoor in lid 2 bedoelde bankgarantie is koper
eveneens bevoegd om binnen drie (3) dagen na de dag van gunning een
waarborgsom van tien procent (10%) van het door hem uitgebrachte bod, te
storten op de hierna in artikel 8.1 bedoelde rekening.
De betaalde waarborgsom strekt eventueel tot betaling van
overdrachtsbelasting en kosten en voorts in mindering van de koopsom.
7.4 Indien de bankgarantie niet is afgegeven dan wel de waarborgsom niet is
9
ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn, is verkoper ongeacht de
oorzaak daarvan en zonder verdere ingebrekestelling vrij om aan een ander te
gunnen.
Verkoper heeft dan geen enkele verplichting meer jegens die koper, welke
koper geen enkel recht meer kan doen gelden.
7.5 De notaris zal de bankgarantie aan de betreffende koper retourneren zodra het
bod niet meer van kracht is of de koper aan al zijn verplichtingen onder de
koopovereenkomst heeft voldaan.
KOOPOVEREENKOMST.
Artikel 8
Belasting en kosten
8.1 Aan de koper worden in rekening gebracht:
a. de overdrachtsbelasting (zes procent (6% bij kantoorbestemming en 2%
voor woonbestemming).
Deze overdrachtsbelasting wordt niet geacht in het bod te zijn begrepen en
zal daarboven in rekening worden gebracht.
b. het honorarium van de notaris, zijnde:
Bij gunning van: drie duizend vier honderd vijftig euro (€ 3.450,00);
In alle gevallen wordt het honorarium verhoogd met omzetbelasting;
c. alle overige bijkomende kosten, waaronder begrepen kadasterkosten
bestaande uit:
- kadastrale recherchekosten ad tweeënzeventig euro (€ 72,00) (belast);
- de kosten voor onderzoek ingeschreven akten en erfdienstbaarheden:
twee honderd vier en zestig euro (€ 264,00) (onbelast);
- kadastrale kosten inschrijving akte van levering (tarief tweeduizend
zeventien) in het kadaster: een honderd twee en twintig euro
(€ 122,00) (onbelast);
- dossierkosten per betrokken (rechts)persoon ad veertig euro (€ 40,00)
(belast).
In genoemde gevallen wordt het bedrag verhoogd met omzetbelasting;
d. de inzetpremie van 1%, voor zover koper niet de hoogste bieder bij opbod
was;
al welke bedragen dienen te worden voldaan uiterlijk per de dag van en voor
het ondertekenen van de leveringsakte per valuta van die dag op de bijzondere
rekening in de zin van artikel 25 van de Wet op het Notarisambt ten name van
De Zeeuwse Alliantie te Middelburg op rekeningnummer IBAN NL92 ABNA
0477039375 bij ABN AMRO Bank N.V..
8.2 De in lid 1 van dit artikel vermelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer
deel uit van het gedane bod, doch zijn daarboven verschuldigd.
8.3 De gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrecht en
waterschapslasten) terzake van het registergoed over het lopende jaar, komen
voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag.
Artikel 9
Garanties van de verkoper. Juridische en feitelijke staat van het registergoed
9.1 Verkoper verklaart dat de aan haar verkrijging van het registergoed ten
grondslag liggende titel(s) onvoorwaardelijk en onaantastbaar is/zijn.
Ten tijde van het ondertekenen van de leveringsakte zal zij bevoegd zijn tot de
levering en overdracht van het registergoed.
9.2 Voor wat betreft lasten en beperkingen - zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve
verplichtingen en kettingbedingen - wordt verwezen naar de laatste titels van
aankomst, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht en tevens onderdeel
uitmaakt van de verkoopinformatie van Synchro Bedrijfshuisvesting. De koper
aanvaardt door het uitbrengen van een bod het registergoed alle lasten en
10
beperkingen die aan het registergoed ingevolge de wet, eerdere aktes of
aantekeningen voorkomende in de openbare registers of uit welken andere
hoofde dan ook zijn verbonden of blijken uit aktes alsook alle lasten en
beperkingen die in de akte van levering zullen worden gevestigd.
9.3 Het registergoed zal bij het ondertekenen van de leveringsakte vrij zijn van
andere gebruiksrechten dan huur.
Verkoper verklaart dat het registergoed is verhuurd zoals aangegeven op de
door Synchro Bedrijfshuisvesting aan de koper verstrekte huurdocumentatie.
De huurdocumentatie zal vóór de online verkoop door Synchro
Bedrijfshuisvesting aan de koper ter beschikking worden gesteld, zijnde een
zogenaamd Vhe-bestand met peildatum twee maart tweeduizend achttien.
Koper wordt geacht op basis van deze huurdocumentatie zijn bieding uit te
brengen. Verkoper verklaart dat de huurdocumentatie van het registergoed
zoals aan de koper verstrekt thans een geheel en getrouw beeld geven van de
met huurders gesloten actuele huurovereenkomsten met peildatum twee maart
tweeduizend achttien. Er kunnen na de aanvang van genoemde peildatum tot
aan de levering nog opzeggingen worden gedaan door de huurders. Koper
wordt geacht bekend te zijn met dit risico en houdt hier mee rekening bij het
uitbrengen van zijn bod. Eventuele mutaties geven geen aanleiding om het
bedrag van de gedane bieding te wijzigen. Een aantal huurders heeft
huurachterstanden, welke huurachterstanden tot de datum van overdracht voor
rekening zijn van Verkoper.
De op de leveringsdatum lopende huren zullen op en per de leveringsdatum
tussen partijen worden verrekend. Indien en voor zover na de leveringsdatum
aan verkoper huren worden voldaan welke aan de koper toekomen, zal
verkoper deze huren terstond overmaken aan de koper zonder zich op
verrekening en/of compensatie met andere door de koper eventueel aan
verkoper verschuldigde betalingen te kunnen beroepen. Indien en voor zover na
de leveringsdatum aan de koper huren worden voldaan welke aan verkoper
toekomen, zal de koper deze huren terstond overmaken aan verkoper zonder
zich op verrekening en/of compensatie met andere door verkoper eventueel
aan de koper verschuldigde betalingen te kunnen beroepen. Verkoper en de
koper zullen zal na de ondertekening van de akte van levering gezamenlijk de
huurders informeren over de overgang van het registergoed op de koper en de
gevolgen daarvan voor de huurders.
Verkoper verklaart dat er geen bankgaranties gesteld zijn en er ook geen
waarborgsommen zijn gestort, ongeacht de bepaling daarover in de
huurovereenkomst.
Onverlet het bovenstaande verleent verkoper –behoudens de
juistheid/volledigheid van het hierboven genoemde- terzake van verhuur, huur,
gebruik of leegstand geen enkele garantie.
9.4 De verkoper verklaart geen enkele garantie te geven omtrent de milieukundige,
bouwkundige en technische staat waarin het registergoed zich thans bevindt en
de koper vrijwaart de verkoper bij dezen en in de leveringsakte voor alle
aanspraken van koper of van derden ten aanzien van de milieukundige,
bouwkundige of technische staat. De koper koopt het registergoed voetstoots in
de feitelijke staat - niet alleen wat betreft de bodem, maar ook wat betreft de
bodemgesteldheid en de milieuaspecten van bodem en grondwater alsook de
bouwkundige staat en/of de onderhoudstoestand – waarin die blijken te
verkeren bij de feitelijke levering van het registergoed. Koper heeft middels de
verkoopinformatie van Synchro Bedrijfshuisvesting de bestaande rapporten
ontvangen over de milieukundige, bouwkundige of technische staat, welke zijn
opgesteld door RPS de dato twee juni tweeduizend zeventien, Antea Group de
11
dato vijf en twintig april tweeduizend zeventien, Traas Building Care de dato
dertien december tweeduizend zestien alsook de bouwkundige keuring door
Wooninspectie Zeeland de dato acht februari tweeduizend zeventien
ontvangen.
Koper verklaart daarvan kennis hebben te hebben genomen en verklaart
daarmee volledig in te stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze
rapporten komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan de
verkoper nimmer daarop aanspreken.
De verkoper en koper stellen vast dat de risico's voor de onderhoudssituatie, de
bouwkundige staat, de bodemgesteldheid, de aanwezigheid van asbest, (het
risico van) aanschrijvingen krachtens de Woningwet en dergelijke geheel voor
rekening van de koper zijn.
9.5 Uitgangspunt is dat het registergoed wordt overgedragen in de staat waarin het
zich bij de feitelijke levering zal bevinden. Verkoper heeft in dat verband die
feiten en omstandigheden ter kennis van Synchro Bedrijfshuisvesting gebracht,
die zij op basis van de wet en naar geldende verkeersopvatting als verkoper ter
kennis van koper behoort te brengen en koper dient zodanig onderzoek
verrichten naar alles wat op het registergoed in enig opzicht van belang kan zijn
zoals van een zorgvuldig koper op grond van de wet en naar geldige
verkeersopvatting mag worden verwacht en koper aanvaardt uitdrukkelijk de
resultaten van diens eigen onderzoek en van de feiten en omstandigheden die
voor zijn risico kunnen komen. Van koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek
instelt, danwel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij
welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaard zonder enig voorbehoud of
enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris. Verkoper biedt bovendien de
mogelijkheid tot het inschakelen van deskundigen voor onderzoek. Koper zal
het registergoed voetstoots aanvaarden in de feitelijke en juridische toestand.
Het registergoed betreft een object dat uitsluitend voor professionals van belang
zal zijn, zodat bij hen ook een grotere kennis en ervaring mag worden verwacht
dan bij een particulier.
Verkoper is niet gehouden die inlichtingen te verstrekken over onderwerpen die
koper bekend zijn of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn uit eigen onderzoek
dan wel uit onderzoek van daartoe door koper aan te wijzen adviseurs. Voor
zover verkoper aan Synchro Bedrijfshuisvesting inlichtingen heeft verschaft, zal
Synchro Bedrijfshuisvesting die nadere inlichtingen verschaffen aan
gegadigden die naar diens oordeel in redelijkheid van de verkoper kunnen
worden verwacht, vooropgesteld dat deze inlichtingen verifieerbaar juist zijn.
Verkoper verklaart dat het registergoed thans in gebruik is als kunstcentrum en
woonappartementen, bestemd voor de verhuur.
Indien koper voornemens is om een andere bestemming dan voornoemd aan
het registergoed te geven, zal verkoper in dit verband nooit aansprakelijk
kunnen worden gesteld door koper voor een ander toekomstig gebruik, de bouw
of verbouw daarvan, de daarvoor benodigde toestemming of vergunningen en
een eventuele daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan.
Verkoper geeft geen enkele garantie daaromtrent.
Volgens de beheersverordening “Middengebied”, vastgesteld door de
gemeenteraad op een december tweeduizend zestien heeft het Verkochte de
bestemming “Cultuur en ontspanning” en “wonen”. Onder cultuur en
ontspanning wordt verstaan voorzieningen en instellingen, al dan niet
bedrijfsmatig, gericht op kunst, cultuur, beschaving, ontspanning en vermaak,
niet zijnde seksinrichtingen. Tevens is ondergeschikte detailhandel en
ondersteunende horeca als ondergeschikte nevenactiviteit bij die voorzieningen
toegestaan.
12
9.6 Waar in deze overeenkomst is vermeld dat de verkoper niet bekend is met het
bestaan van bepaalde feiten, omstandigheden of de gesteldheid van het
registergoed, is nimmer sprake van een garantie dat die feiten, omstandigheden
of gesteldheid zich in werkelijkheid niet voordoen en kan de koper zich daarom
nimmer beroepen op het bestaan van onvoorziene omstandigheden of dat het
registergoed niet aan zijn verwachtingen beantwoordt, tenzij de opgave van de
verkoper te kwader trouw is gedaan.
Artikel 10
Omschrijving van de leveringsverplichting
10.1 De verkoper is verplicht aan de koper eigendom van het registergoed te
leveren die niet is bezwaard met beslagen, hypotheken, inschrijvingen daarvan
of pandrechten.
10.2 Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte van het registergoed niet
juist is, zal geen van partijen daaraan enig recht ontlenen.
10.3 Alle aanspraken terzake van het registergoed tegenover derden, waaronder
begrepen bouwers, (onder-) aannemers, installateurs en leveranciers, gaan
voor zover mogelijk door de levering over op de koper, die deze aanvaardt.
Verkoper zal de hem daarover bekende gegevens aan koper ter beschikking
stellen. Verkoper is overigens terzake niet tot enige vrijwaring gehouden.
Artikel 11
Leveringsverplichting. Juridische en feitelijke staat van het registergoed.
11.1 De levering van het registergoed vindt plaats drie weken na gunning, danwel
zoveel eerder of later als verkoper en koper nader overeenkomen, bij akte te
verlijden voor de notaris. De levering geschiedt, overeenkomstig het op de
website opgenomen ontwerp van de akte van levering, door inschrijving ten
kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers van een
afschrift van de akte van levering. Door middel van ondertekening van een door
de notaris opgestelde volmacht alsmede de legalisatie daarvan als bedoeld in
artikel 5.13 geeft de koper aan ieder van de personen werkzaam bij De Zeeuwse
Alliantie volmacht om namens hem de leveringsakte te doen verlijden, zodra de
kooppenningen, de overdrachtsbelasting en de kosten zijn voldaan door de
koper. Het staat de notaris vrij om hier een nadere bijzondere volmacht voor te
vragen van de koper, welke volmacht tevens dient te worden voorzien van
legalisaties.
11.2 Verkoper en koper verplichten zich jegens elkaar in de leveringsakte afstand te
doen van elk eventueel recht deze koopovereenkomst en/of de in de
leveringsakte vervatte overeenkomst te ontbinden dan wel de ontbinding
daarvan te vorderen alsmede afstand te doen van elk eventueel recht om een
beroep te doen op het bepaalde in artikel 7:15 en/of 7:17 van het Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 12
Betaling van de koopsom en verrekeningen.
12.1 Betaling van de koopsom geschiedt per de dag van de juridische levering.
12.2 Alle betalingen en verrekeningen als bedoeld in dit artikel dienen te geschieden
aan respectievelijk via de notaris op de in artikel 8.1 vermelde rekening van de
notaris en wel zodanig dat diens rekening uiterlijk per de dag dat de betaling
verschuldigd is, wordt gevaluteerd. Van de betaling van de koopsom blijkt uit de
in artikel 11 vermelde leveringsakte.
12.3 Zodra de koper nalatig is in enige betalingsverplichting geldt dit als verzuim in de
zin van artikel 16 en dient hij zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is
vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente ex artikel
6:119a van het Burgerlijk Wetboek te vergoeden.
Artikel 13
13
Baten en lasten. Risico. Verzekering.
13.1 Vanaf de datum van levering komen alle aan het registergoed verbonden baten
ten goede aan koper en zijn de aan het registergoed verbonden lasten voor zijn
rekening.
13.2 Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de juridische levering of –
ingeval van eerdere feitelijke levering – vanaf het moment waarop de feitelijke
levering plaatsvindt.
Artikel 14
Feitelijke levering
14.1 Feitelijke levering van het registergoed vindt plaats bij de juridische levering,
danwel zoveel eerder of later als verkoper en koper nader overeen komen.
14.2 Het registergoed wordt afgeleverd in de toestand waarin het zich bij de feitelijke
levering zal bevinden.
14.3 Het object is gebouwd en/of verbouwd met de destijds gebruikelijke materialen.
Deze materialen zijn nog aanwezig. Koper is bekend met de ouderdom van het
object en weet dat dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit van het
object gesteld mogen worden aanzienlijk lager zijn dan bij nieuwe panden. Koper
aanvaardt het object in de toestand waarin het zich bij de feitelijke levering zal
bevinden en kan verkoper nimmer hierop aanspreken.
Artikel 15
Ontbinding
In geval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg zijn de
kosten van de ter uitvoering van deze online verkoop verrichte werkzaamheden
voor rekening van verkoper en koper, ieder voor de helft. Ingeval van ontbinding
van deze overeenkomst op grond van tekortkoming van één van de partijen
komen bovenbedoelde kosten voor diens rekening.
Artikel 16
Tekortkoming (wanprestatie)
16.1 Partijen zijn in verzuim door het enkele niet of niet tijdig nakomen van één of
meer verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist. Indien een partij in verzuim is, is deze verplicht tot
vergoeding van de daardoor ontstane schade. Deze schade wordt, indien het
het niet of niet tijdig nakomen van de leveringsverplichting/afnameverplichting of
betalingsverplichting van de verschuldigde koopsom betreft, en zolang de
hierna in lid 2 vermelde boete niet is verbeurd, gefixeerd op drie promille van de
totale koopsom (exclusief omzetbelasting), voor elke dag of gedeelte daarvan
dat de nakoming uitblijft, tenzij de niet in verzuim zijnde partij aantoont dat de
door hem geleden volledige schade groter is; in dat geval is de niet in verzuim
zijnde partij bevoegd de meer geleden werkelijke schade te vorderen van de
partij die in verzuim is. De gefixeerde schade hiervoor bedoeld bedraagt
maximaal tien procent (10%) van de totale koopsom (exclusief omzetbelasting).
16.2 Indien koper of verkoper na bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief
met handtekening retour te zijn aangemaand, gedurende acht (8) dagen na de
betekening van dat deurwaardersexploot casu quo de op de retourkaart
vermelde datum van uitreiking nalatig blijft met de nakoming van een of meer
van zijn verplichtingen - daaronder begrepen het niet of niet tijdig betalen van
de waarborgsom of het niet of niet tijdig doen stellen van de bankgarantie - is
de wederpartij gerechtigd:
a. hetzij alsnog nakoming van de overeenkomst te verlangen; of
b. hetzij de overeenkomst te ontbinden door bij deurwaardersexploot of bij
aangetekende brief met handtekening retour een daartoe strekkende
schriftelijke mededeling aan de nalatige partij te doen.
Afschriften van vorenbedoelde deurwaardersexploten casu quo
14
vorenbedoelde aangetekende brieven dienen aan de notaris te worden
gezonden.
In beide gevallen verbeurt de nalatige partij, na verloop van vorenbedoelde
termijn van acht dagen zonder dat de nalatige partij zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen, ten behoeve van de wederpartij een onmiddellijk
opeisbare boete van tien procent (10%) van de totale koopsom (exclusief
omzetbelasting), in welk geval de gefixeerde schadevergoeding vermeld in lid 1
vervalt. Een en ander laat onverlet het recht van de wederpartij vergoeding te
vorderen van de door hem meer geleden of meer te lijden werkelijke schade.
16.3 Ingeval van niet-nakoming door de verkoper heeft de koper het in lid 2 sub b.
vermelde recht slechts, indien een gebrek van zodanige aard en omvang is, dat
de koper aannemelijk kan maken dat hij het registergoed niet gekocht zou
hebben indien hij van dit gebrek op de hoogte zou zijn geweest. Zo niet, dan
heeft de koper alleen recht op vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte
waardevermindering en andere schade. Indien partijen verschillen van mening
omtrent het in dit lid 3 bepaalde en de omvang van de hiervoor bedoelde
schade, is de uitspraak van drie (3) deskundigen, die op de in lid 5 van dit
artikel vermelde wijze worden benoemd, bindend.
16.4 Indien de verkoper, na de koopovereenkomst ontbonden te hebben, binnen
zes (6) maanden tot herverkoop bij online verkoop overgaat op vergelijkbare
voorwaarden als waarop de oorspronkelijke online verkoop plaatsvond, wordt
de door de verkoper geleden schade ten gevolge van het niet nakomen door de
koper, vastgesteld op het nadelig verschil tussen de koopsom van de
oorspronkelijke online verkoop en die van de herverkoop bij online verkoop,
verhoogd met de kosten en rente. Indien in de herverkoop bij online verkoop de
koopsom hoger is dan die van de oorspronkelijke online verkoop, zal de in
verzuim zijnde koper van die meerdere opbrengst geen voordeel genieten.
16.5 In alle andere gevallen dan herverkoop bij online verkoop overeenkomstig het
in lid 4 van dit artikel bepaalde, zal de door verkoper geleden schade worden
vastgesteld door drie (3) deskundigen, aan te wijzen door koper en verkoper
ieder één en die beiden door coöptatie de derde deskundige aanwijzen.
16.6 Verkoper en koper verlenen onherroepelijk en onvoorwaardelijk het recht aan
de notaris om - indien en zodra koper in verzuim is om het bedrag van de door
hem op grond van deze overeenkomst verschuldigde boete aan verkoper te
betalen - de waarborgsom uit te betalen aan de verkoper of de bankgarantie
voor de verkoper te innen.
Artikel 17
Uitsluiting aansprakelijkheid
17.1 BOG Auctions spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen
tegen verlies van data en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt
hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer,
waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
17.2 Verkoper, BOG Auctions, De Zeeuwse Alliantie diens medewerkers en/of de
notaris zijn niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden,
onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de website
verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of
enig ander gevolg van het gebruik van de website en/of de daarmee
samenhangende elektronische systemen.
17.3 De website kan links naar andere websites bevatten. BOG Auctions heeft geen
zeggenschap over die sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die
sites.
17.4 BOG Auctions sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welken
hoofde dan ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van deelname aan de
15
onderhavige inschrijving, het gebruik van de website, dan wel enige andere
door BOG Auctions aangeboden dienst, of door BOG Auctions verstrekte
informatie. Bij het inschakelen van derden zal BOG Auctions steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. BOG Auctions is evenwel voor tekortkomingen
van deze derden niet aansprakelijk.
17.5 BOG Auctions is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verstoring, of
vervorming van de prestaties van BOG Auctions als direct of indirect gevolg van
overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van BOG Auctions, waaronder
wordt begrepen, maar niet beperkt is tot internetstoringen, defecten in
computer-, telecommunicatie-, of andersoortige apparatuur, stroomuitval en/of
in geval van wanprestatie casu quo een onrechtmatige daad van derden.
17.6 BOG Auctions en/of de notaris is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de
schade die partijen (zullen) lijden, indien de verkoper en/of de koper hun
verplichtingen uit hoofde van de online verkoop/of de voorwaarden niet
nakomen.
17.7 In aanvulling op de voorwaarden geldt dat de notaris en/of diens medewerkers
dan wel De Zeeuwse Alliantie, nimmer aansprakelijk gesteld kan (kunnen)
worden voor de door BOG Auctions aangeboden informatie ten aanzien van het
registergoed en/of de technische onvolkomenheden in de door BOG Auctions
gehanteerde elektronische systemen ten behoeve van de verkoop bij
inschrijving en/of de wijze waarop BOG Auctions, verkoper en/of de notaris
omgaat met de verkoop bij inschrijving in het algemeen en het al dan niet
gunnen in het bijzonder.
Artikel 18
Slotbepalingen
18.1 Partijen kiezen voor alles wat de verkoop en de tenuitvoerlegging van de
daaruit voortvloeiende handelingen betreft woonplaats ten kantore van de
notaris.
18.2 Alle verbintenissen uit de koopovereenkomst voortvloeiende zijn ondeelbaar.
18.3 Partijen geven -voor zover nodig- toestemming dat de inschrijving van de
daartoe bestemde akten ten kantore van voormelde Dienst geschiedt bij
uittreksel.
18.4 Op de inschrijving en alle overige rechtshandelingen die op deze verkoop
betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing.
18.5 De Algemene termijnenwet is van toepassing op termijnen welke in deze
inschrijvingsvoorwaarden zijn vermeld.
18.6 De bevoegde sector van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, is exclusief
bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze
verkoopvoorwaarden en de tussen verkoper en koper gesloten
koopovereenkomst en eventuele nadere overeenkomsten.
"Voor Gezien en Akkoord"
Getekend te:____________________________
datum: ____________________________
__________________________
(handtekening)

Foto's
Downloads
553781 akte van koop en levering met recht van koop def.pdf pdf-document
553781 VEILINGVOORWAARDEN AVVIVV 2013 DEF (1).pdf pdf-document
biedformulier.pdf pdf-document
Brochure - Oranjestraat 2 4, 6, 8 Vlissingen (2).pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart VLISSINGEN E 3757 A2.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.