Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Coornhertstraat 23 's-Gravenhage

31

jan

Coornhertstraat 23
2531 VC 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 31 januari 2018
8 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 8 dagen, 12 uur en 29 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AC, sectie AC complexaanduiding 2501A, appartementsindex 8, welk appartementsrecht omvat:
a. het zes/zeven en vijftigste (6/57e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, welk recht op één en dertig december tweeduizend tien geëxpireerd is, waarbij de huidige verplichting tot de betaling van een erfpachtcanon tot en met één en dertig december tweeduizend één en twintig door de gemeente 's-Gravenhage is vastgesteld op een bedrag groot twee honderd zeventien euro en tachtig eurocent (€ 217,80) per jaar, halfjaarlijks bij achterafbetaling te voldoen, van de percelen grond, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, gelegen te 's-Gravenhage aan de Rederijkerstraat en de Coornhertstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AC, nummers 1884, 1885, 1886 en 1887, respectievelijk groot, één are zevenennegentig centiare, één are vierenvijftig centiare, één are drieënzeventig centiare en één are tachtig centiare, met de rechten van de erfpachters op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend Rederijkerstraat 3-5-7-9-11 en Coornhertstraat 15-17-19-21-23-25-27 te 's-Gravenhage; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met verder toebehoren , plaatselijk bekend Coornhertstraat 23 te 2531 VC 's-Gravenhage.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage AC, sectie AC complexaanduiding 2501A, appartementsindex 8, welk appartementsrecht omvat: a. het zes/zeven en vijftigste (6/57e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, welk recht op één en dertig december tweeduizend tien geëxpireerd is, waarbij de huidige verplichting tot de betaling van een erfpachtcanon tot en met één en dertig december tweeduizend één en twintig door de gemeente 's-Gravenhage is vastgesteld op een bedrag groot twee honderd zeventien euro en tachtig eurocent (€ 217,80) per jaar, halfjaarlijks bij achterafbetaling te voldoen, van de percelen grond, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, gelegen te 's-Gravenhage aan de Rederijkerstraat en de Coornhertstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AC, nummers 1884, 1885, 1886 en 1887, respectievelijk groot, één are zevenennegentig centiare, één are vierenvijftig centiare, één are drieënzeventig centiare en één are tachtig centiare, met de rechten van de erfpachters op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend Rederijkerstraat 3-5-7-9-11 en Coornhertstraat 15-17-19-21-23-25-27 te 's-Gravenhage; en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met verder toebehoren , plaatselijk bekend Coornhertstraat 23 te 2531 VC 's-Gravenhage.
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 31 januari 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 27 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is geëindigd op 31-12-2010. De nieuwe eigenaar zal met de gemeente 's-Gravenhage een nieuwe overeenkomst moeten sluiten. De erfpachtcanon bedraagt tot en met 31-12-2021 € 217,80 per jaar, halfjaarlijks bij achterafbetaling te voldoen. De achterstallige erfpachtcanon ad € 3.408,36 komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 27 februari 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.257,90.
Bijdrage VvE per maand € 89,85
Achterstand erfpacht: € 3.408,36.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 16 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 februari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.