Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Oosterzijweg 27 en 27 A Limmen

10

jan

2018

Oosterzijweg 27 en 27 A
1906 AX Limmen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Beslagveiling
Inzet & afslag woensdag 10 januari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Broekman Makelaars

Europaboulevard 425
1825 RN Alkmaar
Noord-Holland

Edwin Balvers

e.balvers@broekmanmakelaars.nl
www.broekmanmakelaars.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Object

1. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Oosterzijweg 27 te 1906 AX Limmen, kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie A, nummer 3205, groot vijf aren en zestig centiaren (00.05.60 ha); en
2. de berging/garage met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Oosterzijweg 27A te 1906 AX Limmen, kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie A, nummer 4723, groot één are en drieëndertig centiaren (00.01.33 ha).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie A, nummer 3205 en 4723
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 januari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Beslagveiling
Inzetpremie 1%, voor rekening van de VERKOPER
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 20 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. I. van Dijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bijzondere voorwaarden

Ter zake van gemeld perceel A 4723 komt in de openbare registers de volgende aantekening voor:
Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening
Ontleend aan: WKPB000696 datum in werking 9 maart 2011
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Castricum
De relevante documentatie terzake zal worden gepubliceerd op de website www.veilingnotaris.nl, voor zover executant de beschikking heeft over deze documenten. De executant staat niet in voor de juistheid van de gepubliceerde documenten.

De executant heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: één van de debiteuren staat op het adres Oosterzijweg 27 te Limmen ingeschreven. Blijkens inzage in het handelsregister staan er op het adres Oosterzijweg 27 te Limmen twee (2) entiteiten ingeschreven.
Het is de executant gebleken dat de berging/garage, plaatselijk bekend Oosterzijweg 27A te Limmen, na het leggen van het beslag op grond waarvan de veiling plaatsvindt, aan een derde in huur is afgestaan. De beschikbare huurovereenkomst is op de website www.veilingnotaris.nl gepubliceerd. De executant staat niet in voor de juistheid van de huurovereenkomst. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt - op grond van het bepaalde in artikel 517 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - het huurbeding ingeroepen tegen alle entiteiten die op het adres Oosterzijweg 27 te Limmen staan ingeschreven alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders, bewoners en/of gebruikers van Oosterzijweg 27 te Limmen middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormelde registergoederen geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 februari 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bestemmingsplanrapport huisnummer 27.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport huisnummer 27.pdf pdf-document
Bodemloketrapport huisnummer 27A.pdf pdf-document
Energielabel nr. 27 (voorlopig).pdf pdf-document
Energielabel nr. 27a (niet gevonden).pdf pdf-document
Gewijzigd exploitatieplan.pdf pdf-document
Inzage BAG huisnummer 27.pdf pdf-document
Inzage planviewer.nl_bestemming huisnummer 27A.pdf pdf-document
Kaart Wvg gebied.pdf pdf-document
Kadastrale kaart.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Oosterzijweg 27 en 27A te Limmen.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen e-mail d.d. 5 september 2017.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen e-mail d.d. 10 augustus 2017.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen e-mails d.d. november 2017.pdf pdf-document
Van advocaat debiteur ontvangen huurovereenkomst Oosterzijweg 27A te Limmen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.