Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Kade 12 Luttelgeest

10

jan

2018

Kade 12
8315 AR Luttelgeest

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 januari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1.de (bedrijfs-)woning met bedrijfsruimten, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kade 12 te 8315 AR Luttelgeest, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie GZ, nummer 254, groot zeven are en negenendertig centiare (07.39 are); en
2.het recht van erfpacht, eindigend op dertig juni tweeduizend zevenennegentig van een perceel grond, eigendom van de Gemeente Noordoostpolder, met de rechten van de erfpachter op zich op die grond bevindende opstallen, gelegen aan en nabij de Kade te Luttelgeest, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie GZ, nummer 255, groot vijf are en éénennegentig centiare (05.91 ca.).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens 1. gemeente Noordoostpolder, sectie GZ, nummer 254, groot zeven are (7a.) en negenendertig centiaren (39 ca.). 2. gemeente Noordoostpolder, sectie GZ, nummer 255, groot vijf are (5a.) en eenennegentig centiare (91 ca.).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 januari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 6 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Door de Gemeente Noordoostpolder is een last onder dwangsom opgelegd. Dit besluit is gepubliceerd op www.veilingnotaris.nl. ). In deze last onder dwangsom is onder meer vermeld: "In het bedrijfspand is geen bedrijf meer gevestigd. Geconstateerd is dat op het adres iemand staat ingeschreven waarvan de huisvesting niet ten dienste staat van de bestemming."

Het erfpachtrecht van het Registergoed sub 2 eindigt op 30 juni 2097.
De erfpachtcanon bedraagt € 960,00 per jaar te voldoen op de eerste juli van ieder jaar.
De erfpachtcanon is niet afgekocht.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
Er is thans een last onder dwangsom en voorts meer dan 2 jaar achterstand op de erfpacht.
Daarmee is de erfpacht opzegbaar. De gevolgen voor de opzegging zijn voor koper. Indien de
erfpacht als gevolg van de opzegging niet meer geleverd kan worden, heeft koper geen recht op
enige schadevergoeding, tenzij koper reeds eigenaar is en deze rechten hem derhalve op grond
van de wet toekomen.
Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de hoofdstukken 1,2 en 3, alsmede de artikelen 4.3, 4.6, 4.7 en 4.8 van de "Algemene Erfpachtsvoorwaarden Gemeentegronden", zoals vastgesteld bij besluit van de Raad van de gemeente Noordoostpolder op 17 december 1992 nummer 17688-2, opgenomen in een akte, verleden op éénentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig, verleden voor mr. A.W.A. van der Velden, destijds notaris te Emmeloord, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers (destijds te Lelystad) in Register Hypotheken 4 deel 276 nummer 16.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt: het is verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.
Voor zover Verkoper bekend is het registergoed verhuurd. Een kopie van de huurovereenkomst is gepubliceerd op www.veilingnotaris.nl.

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Het verlof voor het huurbeding tegen de onbekende huurders c.q. onderhuurders is toegekend.
De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 BW is gesteld op 6 weken..

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over het tot wonen bestemde gedeelte (60%) en 6% over het overige gedeelte (40%) van de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtscanon.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 december 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 februari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
Aanvullende informatie 442559-huidige situatie Inhoud document.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 276 nr 16 reeks LELYSTAD.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 1112 nr 42 reeks LELYSTAD.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 51335 nr 172.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
bestemmingsplangegevens Kade 12.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
huurovereenkomst.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_NOORDOOSTPOLDER_GZ_254_16-10-2017_11-10-57.pdf pdf-document
Publiekrechtelijke gegevens.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.docx bestand
Last onder dwangsom.pdf pdf-document
BIjzondere verilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht 78836.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.