Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Maashaven Oostzijde 193 Rotterdam

10

jan

2018

Maashaven Oostzijde 193
3072 HS Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 januari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, complexaanduiding 8484-A, appartementsindex 16, omvattende:
(a) het dertig/éénduizend vierhonderdachtenveertigste (30/1.448e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, complexaanduiding 8484-A, appartementsindex 1, omvattende:
(i) het driehonderd/éénduizendste (300/1.000e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam aan de Maashaven Oostzijde en de Herman Costerstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, nummers 8005 tot en met 8014, 8123 tot en met 8130, 6789, 8459 en 8467, samen groot vijfenzeventig are en éénenzestig centiare (75 a. en 61 ca.), met de zich op die grond bevindende opstallen van een gebouwencomplex omvattende achtentachtig woningen, twee horecaruimten, kantoorruimten, alsmede een parkeergarage;
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van zesenveertig (46) woningen met bergingen en verder toebehoren op de begane grond tot en met de vierde verdieping alsmede twee horecaruimten op de begane grond en verder toebehoren aan de Maashaven Oostzijde 170 tot en met 217 (even en oneven) te Rotterdam,
(b) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en de eerste verdieping met dakterras en afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 3072 HS Rotterdam, Maashaven O.z. 193.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, complexaanduiding 8484-A, appartementsindex 16, omvattende: (a) het dertig/éénduizend vierhonderdachtenveertigste (30/1.448e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, complexaanduiding 8484-A, appartementsindex 1, omvattende: (i) het driehonderd/éénduizendste (300/1.000e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam aan de Maashaven Oostzijde en de Herman Costerstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie D, nummers 8005 tot en met 8014, 8123 tot en met 8130, 6789, 8459 en 8467, samen groot vijfenzeventig are en éénenzestig centiare (75 a. en 61 ca.), met de zich op die grond bevindende opstallen van een gebouwencomplex omvattende achtentachtig woningen, twee horecaruimten, kantoorruimten, alsmede een parkeergarage; (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van zesenveertig (46) woningen met bergingen en verder toebehoren op de begane grond tot en met de vierde verdieping alsmede twee horecaruimten op de begane grond en verder toebehoren aan de Maashaven Oostzijde 170 tot en met 217 (even en oneven) te Rotterdam, (b) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en de eerste verdieping met dakterras en afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 3072 HS Rotterdam, Maashaven O.z. 193.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 januari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.Het verlof voor het huurbeding tegen de onbekende huurders c.q. onderhuurders is toegekend. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 BW zal worden gesteld op 30 (dertig) dagen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum .

Achterstand VvE tot en met december 2017 volgens opgave van de VvE € 1.548,91..
Bijdrage VvE per maand € 140,81. Mutatiekosten € 72,60. Aandeel in het reservefonds
€ 3.912,40.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 december 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 februari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
BIjzondere Veilingvoorwaarden Maashaven O.z. 193 te Rotterdam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport RT059901718.pdf pdf-document
Bodemloketrapport RT059901958 Maashaven O.z. 193 te Rotterdam.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_CHARLOIS_D_8484_31-10-2017_11-14-53.pdf pdf-document
informatie gemeente.pdf pdf-document
kostenoverzicht Maashaven O.z. 193 te Rotterdam.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 40098 nr 38 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 40345 nr 60 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.