Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Daliënwaerd 105  's-Hertogenbosch

13

dec

2017

Daliënwaerd 105
5221 KG 's-Hertogenbosch

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 december 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Daliënwaerd 105 te 5221 KG 's-Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie R, nummer 3029, groot één are vijf en vijftig centiare (01.55 are) alsmede het één/acht en zestigste (1/68e) onverdeeld aandeel in mandelig het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie R nummer 3163, groot zestig are zes en vijftig centiare (60.56 are) bestemd tot parkeren, welk beide percelen zijn belast met vier opstalrechten Nutsvoorzieningen ten behoeve van Brabant Water N.V., KPN B.V., Enexis B.V. en Ziggo Netwerk B.V.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het woonhuis, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Daliënwaerd 105 te 5221 KG 's-Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie R, nummer 3029, groot één are vijf en vijftig centiare (01.55 are) alsmede het één/acht en zestigste (1/68e) onverdeeld aandeel in mandelig het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie R nummer 3163, groot zestig are zes en vijftig centiare (60.56 are) bestemd tot parkeren, welk beide percelen zijn belast met vier opstalrechten Nutsvoorzieningen ten behoeve van Brabant Water N.V., KPN B.V., Enexis B.V. en Ziggo Netwerk B.V.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 december 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 9 januari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 8 december 2017 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op drie (3) dagen na betekening van deze beschikking. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen..

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 november 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 januari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij dhr F.M. Heinsbroek
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bag Viewer.pdf pdf-document
bestemmingsplannen.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (1).pdf pdf-document
Kadastrale kaart Daliënwaard 105 te 's-Hertogenbosch.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.PNG afbeelding
Voorlopig Energielabel.pdf pdf-document
Brondocument_Hyp4_40476_87.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Van gemeente 's-Hertogenbosch ontvangen informatie.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.