Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Zaadmarkt 91 H Zutphen

6

mrt

Zaadmarkt 91 H
7201 DC Zutphen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 6 maart 2018
10 dagen vanaf 11:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de (casco) woning met terras, gelegen op de derde verdieping, de berging in de parkeergarage en de parkeerplaats in de parkeergarage, plaatselijk bekend als Zaadmarkt 91H te 7201 DC Zutphen, kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie F, nummer 11374 A-33, uitmakende het veertienduizend vijfhonderd vijftien/eenhonderd vierenzestigduizend negenhonderd zeventigste (14515/164.970) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met (onder)grond, erf, tuin, parkeergarage en (fietsen)-bergingen, plaatselijk bekend Zaadmarkt 91, 7201 DC Zutphen, kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie F, nummer 7396 en 11364, respectievelijk groot tien are zestig centiare en een are eenenvijftig centiare, welk (grond)perceel 11364 is belast met het zelfstandig zakelijk recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek om op of boven het perceel, kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie F, nummer 11364 te hebben, houden en onderhouden een dakterras (vanaf de kunststof toplaag van het dakterras), alsmede te hebben, houden en onderhouden een gedeelte van een woning, plaatselijk bekend Bernhardsteeg 3 te Zutphen, en wel die gedeelten van de woning welke zich op de eerste, tweede en zolderverdieping bevinden;

Voor nadere informatie met betrekking tot het registergoed en bezichtigingen kunt u contact opnemen met Kathalijne de Wilde Makelaardij, tel 0575 523343.
Bezichtigingen gepland op:
Maandag 12 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Woensdag 14 februari van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Woensdag 28 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie F, nummer 11374 A-33,
Bezichtiging 12 februari 2018 14:00 – 16:00
14 februari 2018 10:00 – 12:00
28 februari 2018 14:00 – 16:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling


dinsdag 6 maart 2018 vanaf 11:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 020-3016301 Faxnummer 020-3016333

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 030-2121602 Faxnummer 030-2121226
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Algemene veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats via de site van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite". De eventuele koper of bieders op de veiling wordt/worden geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt/worden geacht zich aan de inhoud te onderwerpen.
2. Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVE prevaleren:
Artikel 1. Wijze van veiling
Inzet en afslag van het Registergoed vinden na elkaar plaats op zes maart tweeduizend achttien vanaf elf uur (11.00 uur) via de Veilingwebsite.
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de eventueel verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. de verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopprijs moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de Veilingwebsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van het tot het Registergoed twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.
Indien ter zake van de levering omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen en wordt deze naast de koopprijs afzonderlijk in rekening gebracht.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming. De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de Verkoper niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / waarborgsom/betaling
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zeven maart tweeduizend achttien om veertien uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van het hiervoor in dit artikel gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
De kosten dienen te worden voldaan bij de notaris op rekeningnummer NL10RABO0103.3686.04 onder vermelding van: "veiling Zaadmarkt 91 H te Zutphen/61500925/ECR".
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk vier weken na de Veiling te voldoen de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen, een en ander onder verrekening van de hiervoor bedoelde waarborgsom en kosten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 5 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoper.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
1. De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
2. Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
3. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
4. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
5. Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
6. Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
7. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de Bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
8. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
9. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
13. Door het uitbrengen van een bod verleent de Bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een Bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoper, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Veilingwebsite;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Veilingwebsite wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Veilingwebsite;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoper, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de Bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Veilingwebsite om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de Bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
1 Aanschrijvingen
Uit een kadastraal uittreksel van heden is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/ zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
2. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het grondperceel kadastraal bekend gemeente Zutphen sectie F nummer 7396, verklaart Verkoper dat te dezen verwezen wordt naar een aantekening in voormelde openbare registers, waarin, onder meer, woordelijk staat vermeld:
"BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4 1682/19 reeks ZUTPHEN d.d. 24-5-1966".
Verkoper verklaart dat het gebouw waartoe het Registergoed behoort, is opgenomen in een aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving als beschermd monument in de zin van de Erfgoedwet, volgens hiervoor vermelde inschrijving
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen andere aantekening in voormelde Openbare Registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 15. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
1. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan 'Oude Stad / IJsselkade' van de gemeente Zutphen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht; en
2. het rapport van bodemloket de dato zeventien januari tweeduizend achttien, alsmede een stuk van de gemeente Zutphen de dato zestien augustus tweeduizend zeventien; waarvan kopieën aan deze akte zijn gehecht.
Energieprestatielabel
De Rechthebbende is niet verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper, aangezien het gebouw waartoe het Registergoed behoort een Rijksmonument betreft. Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 16. Erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"ERFDIENSTBAARHEDEN.
Voor bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar een akte van levering op zeven juni negentienhonderd vijfennegentig verleden voor een waarnemer van mr. R.A.M. Tromp, destijds notaris te Zutphen, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster te Arnhem op acht juni negentienhonderd vijfennegentig in deel 13830 nummer 21, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
"Ten behoeve en ten laste van het hierbij verkochte en het aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Zutphen sectie F nummer 8295, over en weer, worden gevestigd en aangenomen – voor zover zulks nog niet is geschied – al zodanig erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin deze percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, blijven gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefooninstallaties, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën – door rioleringswerken als anderszins – eventuele inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen en te verbouwen; deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.".
Artikel 17. Splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Gebouw Du Soleil aan de Zaadmarkt te Zutphen", gevestigd te Zutphen, zoals is vastgesteld bij akte algehele wijziging van splitsing in appartementsrechten op acht januari tweeduizend tien verleden voor mr. A. Tichem, notaris te Apeldoorn, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertien januari tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 57635 nummer 89. De splitsingstekening is gewijzigd blijkens een proces-verbaal van verbetering splitsingstekening, opgemaakt tweeëntwintig april tweeduizend zestien door mr. J.J.H. Wevers, notaris te Apeldoorn, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in register hypotheken 4 deel 68146 nummer 111.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten driehonderd twee euro en tweeënveertig cent (EUR 302,42) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de betreffende koper en bedragen tot en met januari tweeduizend achttien: drieduizend negenhonderd eenendertig euro en zesenveertig cent (EUR 3.931,46).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt per eenendertig december tweeduizend zestien tweeduizend negenhonderd vierenzestig euro en veertien cent (EUR 2.964,14).
Artikel 18. Opstalrecht
Ten aanzien van de bepalingen omtrent het recht van opstal waarmee het grondperceel 11364 - zoals dat destijds was betrokken in de splitsing in appartementsrechten en zoals is ontstaan bij de hierna te vermelden akte – is belast, wordt te dezen verwezen naar een akte van voorbehoud opstalrecht Bernhardsteeg 3/ splitsing Zaadmarkt 91, drie april tweeduizend zeven verleden voor mr. A. Tichem, notaris te Apeldoorn, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vier april tweeduizend zeven in register hypotheken 4 deel 51983 nummer 144, waarin het volgende woordelijk staat vermeld:
" A.2 VOORBEHOUD OPSTALRECHT.
Eigenaar behoudt voor:
het zelfstandig zakelijk recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek om op of boven het perceel, kadastraal bekend gemeente Zutphen sectie F nummer 11364:
a. te hebben, houden en onderhouden een dakterras (vanaf de kunststof – toplaag van het dakterras) en;
b. te hebben, houden en onderhouden een gedeelte van een woning, plaatselijk bekend Bernhardsteeg 3 te Zutphen en wel die gedeelten van de woning welke zich op de eerste, tweede en zolderverdieping bevinden.
Het opstalrecht wordt voorbehouden onder de navolgende bepalingen:
1. De opstaller is verplicht zodanige voorzieningen te treffen dat schade aan het dakterras dient te worden voorkomen. Derhalve zal hij door- of voor zijn rekening drainage-tegels of andere voorzieningen op de kunststoflaag van het dakterras aanbrengen en deze goed onderhouden;
2. De opstaller dient te allen tijde er voor zorg te dragen dat het dakterras nimmer zwaarder mag worden belast dan het draagvermogen dat toelaat;
3. De kosten van onderhoud en instandhouding van het dakterras met alle daarbij behorende werken en voorzieningen komen ten laste van de opstaller.
Bij de uitoefening van werkzaamheden door de opstaller aan het dakterras dan wel de overige overbouwing zal de opstaller zoveel mogelijk rekening houden met de belangen en wensen van de wederpartij en in het algemeen zo weinig mogelijk belemmeringen, hinder of schade veroorzaken. De partij door of namens welke werkzaamheden worden verricht is verplicht om eventuele schade aan de wederpartij te vergoeden en verder ervoor te zorgen om het perceel na uitvoering van die werkzaamheden zoveel en zo spoedig mogelijk weer in de oorspronkelijke staat terug te (doen) brengen.
4. Het opstalrecht wordt gevestigd voor onbepaalde tijd.
5. De opstaller is niet bevoegd op het opstalrecht, geheel of ten dele een recht van onderopstal te vestigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Ingeval van onderopstalrecht komen in ieder geval aan de onderopstaller niet meer bevoegdheden toe dan de opstaller heeft, Het recht van onderopstal, dat eventueel met schriftelijke toestemming van de eigenaar is gevestigd, gaat bij het einde van zijn recht van opstal teniet, tenzij deze eindigt door vermenging of afstand.
6. Voor het instellen van rechtsvorderingen en het indienen van verzoekschriften ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak die zowel het recht van de eigenaar als dat van de opstaller betreft, is ieder van hen bevoegd, mits hij zorgdraagt dat de ander tijdig in het geding wordt geroepen.
7. Alle belastingen en lasten, die voor de tijd gedurende welke het recht van opstal zal bestaan, op of wegens het recht van opstal en op de door opstaller aangebrachte werken en gebouwen worden geheven, zijn voor rekening van opstaller.
8. Het recht van opstal eindigt:
a. door opzegging door de Eigenaar en/of de Opstaller;
b. door het doen van afstand op de door de wet voorgeschreven wijze;
c. door de rechter op grond van het bepaalde in artikel 5:97 juncto 104 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
d. op andere in de wet omschreven gronden.
9. De opstaller is geen retributie verschuldigd."
Artikel 19. Garanties
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is”, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de Bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de Gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
(c) Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
De Bieder en/of diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of door de Verkoper ingeschakelde derden (onder wie begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch kan/kunnen hij/zij zich erop beroepen dat hij/zij niet voldoende in de gelegenheid is/zijn gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 21. Aflevering
In aanvulling op het bepaalde in de AVVE vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na Veiling.
Artikel 22. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 23. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.