Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Rochus Meeuwiszweg 97 Brielle

29

aug

Rochus Meeuwiszweg 97
3231 CM Brielle

Appartement + Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 29 augustus 2018
8 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 8 dagen, 21 uur en 37 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Brielle, sectie A, complexaanduiding 1257-A appartementsindex 20, omvattende:
a. het één/twintigste (1/20e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit opstallen met ondergrond en verder toebehoren aan de Rochus Meeuwiszweg te Brielle, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Brielle, sectie A, nummer 1254, groot zesendertig are (36 a) en drieënnegentig centiaren (93 ca), blijkens de splitsingsakte groot zesendertig are (36 a) en vijftig centiaren (50 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de recreatiewoning, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Rochus Meeuwiszweg 97 te 3231 CM Brielle.

Objectgegevens

Soort object Appartement + Recreatie
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Brielle, sectie A, complexaanduiding 1257-A appartementsindex 20
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 29 augustus 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1%, voor rekening van de verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 25 september 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2105

Bijzondere voorwaarden

In de splitsingsakte staat het volgende vermeld:
"Artikel 17.
Lid 4.
De in artikel 17 lid 4 genoemde bestemming van de privé-gedeelten is voor alle appartementsrechten die van recreatiewoning.
1. De appartementseigenaar zal het privégedeelte gedurende een periode van tenminste twaalf (12) weken per jaar niet voor eigen bewoning kunnen aanwenden.".
Enzovoorts.
"5. a. Permanente bewoning, hetzij door de appartementseigenaar, hetzij door derden, is nimmer toegestaan.";

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt: het is mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een)
derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 september 2018.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.