Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Prins Mauritsstraat 24 A /Schaliestraat 24 A Retranchement

20

jun

2016

Prins Mauritsstraat 24 A /Schaliestraat 24 A
4525 AK Retranchement

Overig

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting maandag 20 juni 2016
vanaf 16:30
Richtprijs  
Verkoopsom  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Notariskantoor Verhaegen & Peijnenburg

Markt 23
4515 BB IJzendijke

Object

een perceel grond met opstallen en verder aan- en toebehoren (voormalige basisschool), gelegen te 4525 AK Retranchement, Prins Mauritsstraat 24A / Schaliestraat 24A

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Gemeente Sluis, sectie K nummer 292, ter grootte van vijftien are en zeventig centiare (15 a 70 ca)
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Notariskantoor Verhaegen & Peijnenburg

Markt 23
4515 BB IJzendijke

maandag 20 juni 2016 vanaf 16:30

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Verhaegen & Peijnenburg netwerk notarissen

Mark 23
4515 BB IJzendijke

Telefoonnummer 0117301558

Dhr. D.C.A. Jones

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Op de verkoop van genoemd registergoed zijn de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van registergoederen 1996 (AVIN) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van toepassing, voor zover daarvan niet bij akte vaststelling voorwaarden openbare inschrijving is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

Op de openbare verkoop bij inschrijving zijn van toepassing de:
- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN REGISTERGOEDEREN 1996 (verder te noemen "de Algemene Voorwaarden") van de Koninklijke Notariële Broederschap, vastgesteld bij akte op een april negentienhonderd zevenennegentig voor notaris mr E. Postmus te Hoorn verleden, ingeschreven op twee april negentienhonderd zevenennegentig ondermeer ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (voormalig kantoor Middelburg) op twee april negentienhonderdzevenennegentig (02-04-1997), in register hypotheken 4, deel 5375 nummer 1, voorzover daarvan hierna niet wordt afgeweken, alsmede de volgende
- BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:
1. De openbare zitting en de inschrijving
De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting op het notariskantoor, waarvan verslag wordt gedaan in een alsdan op te maken proces-verbaal. De inschrijving geschiedt door middel van inschrijfbiljetten die overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden zijn ingeleverd bij de notaris.
In afwijking van artikel 5 lid 2 dient het bod te worden uitgedrukt in één bedrag in gehele euro's. Een niet in gehele euro's uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op euro's afgerond.
2. De betaling
De koopprijs en het verder aan de verkoper verschuldigde dienen te worden voldaan uiterlijk op een augustus tweeduizend zestien (1-8-2016).
Het door de koper verschuldigde bedrag aan kosten, alsmede het bedrag dat overeenkomt met de ter zake van de koop te betalen overdrachtsbelasting, ongeacht of deze ook werkelijk verschuldigd blijkt, dienen te worden voldaan uiterlijk op de achtste dag na de gunning.
3. Waarborgsom/bankgarantie
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper uiterlijk binnen drie dagen na gunning te zijner keuze:
1. een waarborgsom van tien procent (10%) van voormelde totale koopprijs voldoen op de kwaliteitsrekening van genoemde notaris Verhaegen; of
2. een schriftelijke bankgarantie doen stellen ten belope van tien procent van voormelde totale koopprijs;
Voorts onder de bepalingen opgenomen in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.
4. Omzet-, overdrachtsbelasting
Volgens opgave van de verkoper is ter zake van de levering géén omzetbelasting, doch wel zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd.
Dit laat onverlet de mogelijkheid van de koper om op grond van de wet in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, doch dit is voor rekening van de koper.
5. Aanvaarding
De koper kan het gekochte aanvaarden vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten van derden.
Indien de koper eerder dan onder 2. voorzien overgaat tot voldoening aan al zijn betalingsverplichtingen, kan hij het gekochte ook eerder, onmiddellijk na die betaling, aanvaarden.
Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf de onder 2 vermelde vervaldag voor de betaling van de koopprijs of zoveel eerder als deze betaling plaats vindt.
6. Niet zelf gebruikt
Verkoper attendeert koper uitdrukkelijk op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor risico en rekening van koper komen.
7. Ouderdomsclausule
Het omschreven registergoed betreft oudere opstallen, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe opstallen.
Verkoper staat niet in voor onder andere de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, de verwarmingsinstallatie, eventuele aanwezigheid van enig ongedierte/schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam enzovoorts) en de eventuele aanwezigheid van doorslaand en/of optrekkende vocht, asbest en asbesthoudende materialen.
In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het, eventueel, anderszins niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van de koper.
8. Asbestclausule
Ten tijde van de bouw casu quo renovatie van de opstallen was het normale praktijk asbesthoudende materialen in de bouw, onder andere in (rook)kanalen, dak(beschot), gevelpannen en nabij verwarmings- en warmwatertoestellen te verwerken. Koper aanvaardt de (eventuele) aanwezigheid van die materialen in het verkochte. Aan koper is bekend dat er speciale voorschriften gelden bij verwijdering van asbest. Eventuele kosten voor verwijdering komen voor rekening van koper.
9. Eigenschappen en verontreinigingrisico
De verkoper is niets bekend omtrent verontreiniging van de bodem of van de opstallen welke het naar de thans geldende maatstaven ongeschikt maken voor voortzetting van het huidig gebruik.
De verkoper weet niet van de aanwezigheid van ondergrondse opslagtanks voor vloeistoffen of gassen.
Mocht alsnog van verontreiniging blijken dan is dit voor rekening van de koper, tenzij deze kan aantonen dat de verkoper in zijn verklaringen hierover is te kort geschoten.
10. Vrijwaring zichtbare en onzichtbare gebreken
Koper zal het achterstallig onderhoud en de renovatie van het verkochte geheel voor zijn rekening nemen onder volledige vrijwaring van verkoper ter zake van alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken.
11. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het vervolg van dit proces-verbaal direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadtermijn, op te maken akte van gunning.
In afwijking van artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden eindigt de beraadstermijn de vijfde werkdag volgende op de zitting om vijf uur in de middag.
12. Correctie Algemene Voorwaarden
De verwijzing in artikel 10 lid 2 sub a naar “artikel 12 lid 7” is onjuist en moet zijn “artikel 12 lid 6”; en
De verwijzing in artikel 21 lid 3 naar “artikel 19 lid 6” is onjuist en moet zijn “artikel 19 lid 5”.
Waar in artikel 5 lid 2 van de Algemene Voorwaarden staat:
“Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in gehele Nederlandse guldens. Een niet in gehele guldens uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op guldens afgerond."
dient te worden gelezen:
"Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in gehele euro’s. Een niet in gehele euro’s uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op euro’s afgerond."
Waar in artikel 9 lid 1 onder b van de Algemene Voorwaarden staat:
“het honorarium ten laste van de koper volgens het tarief van de Koninklijke Notariële Broederschap;"
dient te worden gelezen:
"het honorarium ten laste van de koper volgens het tarief van de notaris;"
Waar in artikel 9 lid 2 onder a van de Algemene Voorwaarden staat:
“het honorarium ten laste van de verkoper en de voorgeschoten kosten van de verkoop bij inschrijving volgens het tarief en de regels van de Koninklijke Notariële Broederschap;"
dient te worden gelezen:
“het honorarium ten laste van de verkoper en de voorgeschoten kosten van de verkoop bij inschrijving volgens het tarief en de regels van de notaris;"
Waar in artikel 22 lid 2 sub a. van de Algemene Voorwaarden staat:
“nakoming van de koopovereenkomst te vorderen indien dit in redelijkheid van de nalatige verlangd kan worden, in welk geval de nalatige na afloop van de vermelde termijn van drie dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie/tiende procent (0,3%) van de koopsom met een minimum van éénhonderd gulden (ƒ 100,00) of”
dient te worden gelezen:
“nakoming van de koopovereenkomst te vorderen indien dit in redelijkheid van de nalatige verlangd kan worden, in welk geval de nalatige na afloop van de vermelde termijn van drie dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie/tiende procent (0,3%) van de koopsom met een minimum van vijfenveertig euro (€ 45,00) of"
13. Bekendheid met de inschrijvingsvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden zullen ter inzage gelegd worden van belangstellenden, waarvan melding zal worden gemaakt in publicaties vooraf. Ook in de beschikbaar gestelde inschrijfbiljetten wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Door in te schrijven erkent de bieder met deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bekend te zijn en acht hij zich daaraan, evenals de verkoper, onvoorwaardelijk gebonden.
14. Financiële gegoedheid
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Zij geven door het uitbrengen van het bod toestemming en volmacht aan de notaris, waar nodig, die informatie in te winnen.
De notaris is gerechtigd maar niet verplicht ter zake informatie in te winnen.
15. Bestemmingsplan
a. Volgens het vigerende bestemmingsplan "Kleine Kernen” van de gemeente Sluis is het te koop aangebodene aangewezen voor “Maatschappelijke doeleinden”. Voor zover koper voornemens is de onroerende zaak te gebruiken in afwijking hiervan, dient koper voor zijn rekening en risico voor de benodigde vergunning(en), ontheffing(en) en dergelijke zorg te dragen. Koper wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld/heeft zich op de hoogte gesteld van:
- het vigerende bestemmingsplan en overige regelgeving en gepubliceerde voorstellen tot wijziging daarvan bij de betreffende overheidsinstanties, dan wel regelgeving en gepubliceerde voorstellen welke de bestemming en/of het gebruik kunnen/zullen beïnvloeden; en
- de te nemen stappen bij een bestemmingsplanprocedure.
b. Blijkens een aan deze akte te hechten schrijven van de gemeente Sluis de dato vier mei tweeduizend zestien (4-5-2016) heeft het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Sluis besloten om in principe medewerking te verlenen aan de eventuele wijziging van genoemde, vigerende bestemming naar bestemming “Wonen”, met een maximum van twee wooneenheden.
16. Notaris
Waar in deze voorwaarden en de Algemene voorwaarden wordt gesproken van de notaris, wordt daaronder, voor zover niet anders blijkt, verstaan mr. Eric Oswald Franciscus Johannes Verhaegen en/of mr. Adrianus Paulus Maria Peijnenburg, notarissen gevestigd te IJzendijke, gemeente Sluis, hun waarnemer of opvolger.

Foto's
Downloads
advertentie.pdf pdf-document
brief gemeente principe medewerking aan bestemmingswijziging d.d. 4 mei 2016.pdf pdf-document
Informatie bestemmingsplanprocedure Retranchement Prins Mauritsstraat 24A.pdf pdf-document
luchtfoto incl. kadastrale grens.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.