Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Koningsstraat 7 Zeddam

17

mei

2011

Koningsstraat 7
7038 EE Zeddam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting dinsdag 17 mei 2011
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

op unieke locatie gelegen vrijstaand woonhuis met schuren, tuin en weiland

Koningsstraat
ZEDDAM

Object

De woning is gelegen op een unieke locatie in het buitengebied van Zeddam, aan de voet van de Montferlandse bossen. De centrumvoorzieningen liggen in de directe nabijheid.
Indeling woonhuis:
Begane grond: entree, hal met trapopgang, slaapkamer, woonkamer met toegang tot kelder.
1e verdieping: overloop met toegang tot onbevloerde bergzolder via losse steektrap, 4 slaapkamers.
Achterhuis: woon-/eetkeuken, toilet en badkamer met doucheruimte, berging met toegang tot onbevloerde zolder.

Bijzonderheden:
Vanuit de woning heeft u een schitterend ongestoord uitzicht op de Montferlandse bossen.
Het perceel is zeer geschikt voor het houden van paarden.
De woning verkeert in slechte staat van onderhoud.
Het geheel kan direct geleverd worden.

op unieke locatie gelegen vrijstaand woonhuis met schuren, tuin en weiland

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zeddam, sectie F nummer 998.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

op unieke locatie gelegen vrijstaand woonhuis met schuren, tuin en weiland

Koningsstraat
ZEDDAM

dinsdag 17 mei 2011 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
niet verschuldigd over de koopsom
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars - Didam

Marsweg 2
6941 BJ Didam

mr. mr. L. Laarberg en Tak-Knoppers

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

in plaats van bovenstaande algemene voorwaarden openbaren inschrijvingen gelden in casu:
ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN
het vrijstaande woonhuis met schuren, ondergrond, erf, tuin en weiland, staande en gelegen aan de Koningsstraat 7 te 7038 EE Zeddam, kadastraal bekend gemeente Zeddam, sectie F nummer 998, groot 37 are en 30 centiare;

WIJZE VAN INSCHRIJVING

Artikel 1

• De inschrijvingen hebben plaats op de bij het kantoor van notarissen Mr. J.G.H. Laarberg en Mr. A.F. Laarberg-Trynes, Marsweg 2 te 6942 BJ Didam, Postbus 9 te 6940 BA Didam, te verkrijgen inschrijvingsformulieren, die naam, voornamen, geboortedatum, beroep en adres van de inschrijver vermelden, het bedrag dat hij/zij biedt en de handtekening van de inschrijver.
• Het geboden bedrag wordt in gehele euro's vermeld in letters en in cijfers. Mocht een gedeelte van een euro vermeld zijn, dan wordt dit voor een gehele euro gerekend.
• Ongetekende inschrijvingsformulieren zijn ongeldig.
• Het inschrijvingsformulier dient tezamen met een verklaring van een bank waaruit van de gegoedheid van de bieder blijkt in een gesloten enveloppe, voorzien van de aanduiding "inschrijving Koningsstraat 7 te Zeddam" uiterlijk op 17 mei 2011 om 12.00 uur ingeleverd te zijn ten kantore van voornoemde notarissen.
• Te laat ontvangen biedingen en biedingen, die niet zijn voorzien van een verklaring van een bank waaruit van de gegoedheid van de bieder blijkt of waarvan niet ter gelegenheid van de bekendmaking van de hoogste bieding een zodanige verklaring is te verkrijgen, zijn ongeldig en worden geretourneerd aan de bieder.
• De bieder is onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden tot aan de definitieve gunning door verkopende partij.
• Per fax of email verzonden biedingen zijn ongeldig.
• De beoordeling omtrent de geldigheid van het inschrijvingsbiljet en de betekenis van de inhoud daarvan berust uitsluitend bij de notaris.
• Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars te Didam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mededelingen of inlichtingen die niet in deze aankondiging of in de ontwerpakte/koopovereenkomst zijn opgenomen.

INSCHRIJVING

Artikel 2

• Iedere inschrijver wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden.
• Indien een inschrijving wordt gedaan door een rechtspersoon, zal het inschrijfformulier getekend dienen te worden door haar wettelijke vertegenwoordiger(s).

OPENING INSCHRIJVINGSFORMULIEREN/INFORMATIEPLICHT

Artikel 3

• Bekendmaking van de inschrijvingen zal ten kantore van notarissen Mr. J.G.H. Laarberg en Mr. A.F. Laarberg-Trynes te Didam in aanwezigheid van de verkoper plaatsvinden op 17 mei 2011 om 12.15 uur door één van de genoemde notarissen.

Artikel 4

• Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en de hoogste inschrijvers zijn, hebben zij het recht binnen 3 werkdagen, met verhoging van hun inschrijfsom, opnieuw in te schrijven, totdat een hunner de hoogste inschrijver is. Maakt geen van hen van dit recht tot verhoging gebruik, dan zal de notaris door loting uitmaken, wie van hen als hoogste inschrijver zal worden beschouwd. In andere gevallen, dan hiervoor in dit artikel vermeld, is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven, niet toegestaan.

Artikel 5

• Op eerste verzoek van verkopende partij zal bieder zich dienen te legitimeren en dient hij zijn kredietwaardigheid te tonen, bij gebreke waarvan het bod van een volgende inschrijver in overweging zal worden genomen.

AANSPRAKELIJKHEID BIEDERS/INSCHRIJVERS

Artikel 6

• Met het doen van zijn bod onderwerpt de bieder zich aan alle bepalingen van de verkoop. Er kan uitsluitend in overleg onder ontbindende voorwaarden van financiering worden gekocht.
• De bieder is vanaf het moment waarop hij zijn inschrijvingsbiljet inlevert tot en met dertig (30) dagen na de in artikel 1 genoemde datum aan zijn bieding(en) gebonden. Nadat en voor zover gunning heeft plaatsgehad, eindigt deze gebondenheid voor hen, aan wie niet is gegund.
• Personen die gezamenlijk een bod hebben gedaan, zijn ieder voor het geheel aansprakelijk.

GUNNING

Artikel 7

• Verkoper beslist, zonder dat hij daartoe redenen behoeft op te geven, omtrent het al dan niet aanvaarden van de biedingen en de gunning.
• Degene aan wie het goed is gegund moet binnen zeven (7) dagen nadat hem dit per aangetekende brief bekend is gemaakt, de koopovereenkomst ondertekenen. Bij ondertekening van de koopovereenkomst dient er een aanbetaling ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs te worden gedaan. In plaats van het doen van een aanbetaling kan koper ook volstaan met het afgeven van een bankgarantie.
• Het risico van het gekochte gaat over op de bieder op het moment van de notariële levering.

MEERDERE KOPERS

Artikel 8

• Wanneer twee op meer personen tezamen koper zijn geworden is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de koopsom met alle kosten en voor nakoming van alle verdere uit de koop voortvloeiende verplichtingen.

NIET NAKOMING VERPLICHTINGEN

Artikel 9

• Bij niet-nakoming door koper van hiervoor genoemde verplichtingen, zal zonder dat ingebrekestelling vereist is:
a. De verkoper bevoegd zijn de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
b. De koper een boete verschuldigd zijn gelijk aan tien procent (10%) van de koopprijs met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,

Foto's
Downloads
IMG_1163.JPG afbeelding
IMG_1144.JPG afbeelding
IMG_1146.JPG afbeelding
IMG_1148.JPG afbeelding
IMG_1149.JPG afbeelding
IMG_1151.JPG afbeelding
IMG_1156.JPG afbeelding
IMG_1158.JPG afbeelding
IMG_1160.JPG afbeelding
IMG_1161.JPG afbeelding
IMG_1162.JPG afbeelding
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.